Dydd Sul, 14 a’r 21 Ebrill 2019

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw, gydag wythnos y Pasg o’n blaenau. A chroeso arbennig iawn i’n cyfeillion o Synod Mizoram, India fydd yn moli gyda ni yn Llansannan heno. Wrth gwrs, nid dyma’r tro cyntaf i ni gael cwmni’r côr, ond braf yw cael parhau’r cysylltiad hanesyddol rhwng Cymru a Mizoram wrth groesawu to newydd o’r côr i’n hardal. Ac yn naturiol, i ni yma ym Mro Aled mae’r cysylltiad gymaint â hynny yn fwy clos oherwydd bod ein cyn-weinidog (Lawma yn ôl ei enw Mizo!) yn frodor o Mizoram. Ar ben hyn, tad Aneurin, y Parch O. W. Owen oedd sylfaenydd y Gymdeithas Ieuenctid Gristnogol (KTP) ym Mizoram, ac aelodau’r KTP sy’n llenwi rhengau’r côr heddiw. Nid yn unig cawn gyfle i ddiolch i Dduw am ei waith yng Nghymru ac yn Asia, ond gallwn ychwanegu’r ochr arall i’r Iwerydd i’n diolch hefyd, gan y bydd y Parch. John Robinson yn pregethu yn ein hoedfa. Yn wreiddiol o dalaith Tennessee, U.D.A., mae John yn wyneb cyfarwydd yn ein capeli ym Mro Aled, ac yntau wedi bod yn genhadwr ac yn gyfarwyddwr cenhadol yng Nghymru ers yn agos i ugain mlynedd bellach. Yn ieithydd medrus, edrychwn ymlaen at gael ei glywed yn agor Gair Duw gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd cenhadu i’r ffydd Gristnogol.

Hyfrydwch yw gallu canmol yr Arglwydd gyda’n brodyr a’n chwiorydd o bedwar ban y byd a ninnau ar drothwy’r Pasg. Oherwydd wrth i ni feddwl am yr hyn ddigwyddodd i’r Arglwydd Iesu ar ddiwedd ei weinidogaeth ddaearol, cawn gyfle i oedi a myfyrio ar fawredd cynllun achubol Duw. Daeth Crist i’r byd i achub pechaduriaid – ac nid rhai wedi eu cyfyngu i rai ardaloedd daearyddol yn unig! Y Bugail Da ei hun ddywedodd wrth ei wrandawyr Iddewig: ‘Y mae gennyf ddefaid eraill hefyd, nad ydynt yn perthyn i’r gorlan hon. Rhaid imi ddod â’r rheini i mewn, ac fe wrandawant ar fy llais. Yna bydd un praidd ac un bugail.’ (Ioan 10:16) Trwy farwolaeth ac atgyfodiad Iesu, cyflawnwyd bwriad tragwyddol Duw i achub a galw pobl o bob cenedl, llwyth, ac iaith i fod yn bobl iddo’i hun – yn un teulu gydag Iesu Grist yn gonglfaen. (Effesiaid 2:19-20)

Wrth i ni ddechrau’r wythnos yn rhoi clod i Dduw am rym byd eang y newyddion da, gofynnwn am arweiniad ei Ysbryd trwy weddill yr wythnos hefyd i lawenhau yng nghanlyniadau bendigedig yr Atgyfodiad. ‘Am fod fy Iesu’n fyw, byw hefyd fydd ei saint!’

Rhodri

Llais Bro Aled 14.04.19 + 21.04.19

Dydd Sul, 31 Mawrth a 7 Ebrill 2019

‘Iesu, Iesu, ’rwyt ti’n ddigon, ’rwyt ti’n llawer mwy na’r byd’. Dyna linell gyntaf emyn enwog William Williams Pantycelyn, a datganiad hyfryd o’i ffydd. Ond wrth ganu geiriau tebyg i hyn, ydym ni’n gofyn i’n hunain – ydw i’n credu hyn? Mae’n hawdd iawn morio canu yn ddifeddwl bron, ond tybed yw’r hyn y mae’r geiriau yn ei fynegi yn canu cloch i ni heddiw? Efallai eich bod yn gweld y datganiad fod Iesu yn ‘llawer mwy na’r byd’ ychydig yn ormodol, ond mae’n cyd-fynd â’r hyn sy’n cael ei gofnodi yn y Beibl. Trwy’r Testament Newydd, gwelwn bobl yn dod yn ddilynwyr i Grist a’u bywydau a’u blaenoriaethau yn cael eu troi wyneb i waered. O’r pysgotwyr cyntaf yn ‘gadael popeth i fynd ar ei ôl’ (Luc 5:11), i Sacheus gyfoethog yn fodlon talu bedair gwaith cymaint yn ôl i’r rhai a dwyllwyd ganddo (Luc 19:8). Ac wrth gwrs yr enghraifft fwyaf syfrdanol oedd Saul y Pharisead – erlidiwr ffyrnig y Cristnogion cynnar. Wedi ei gyfarfyddiad dramatig â’r Crist atgyfodedig a’i brofiad personol o ras Duw, ysgrifennodd at Gristnogion Rhufain ‘Dw i’n ei chyfri hi’n fraint fod Duw wedi fy ngalw i fod yn gynrychiolydd personol iddo, i rannu ei neges gyda chi.’ (Rhufeiniaid 11:13 Beibl.net) Beth allai fod wedi achosi’r fath chwyldro ym mywydau’r bobl hyn?

Yng nghanol eu sefyllfaoedd amrywiol – bywyd gwaith cyffredin, cyfoeth sylweddol a hyfforddiant crefyddol uwchraddol, daeth yr unigolion yma i sylweddoli nad oedd dim oll yn cymharu â’r hyn a ddaeth iddynt trwy Iesu Grist. ‘Os yw rhywun yng Nghrist, y mae’n greadigaeth newydd; aeth yr hen heibio, y mae’r newydd yma.’ (2 Corinthiaid 5:17) Oherwydd wrth ddod i gredu yng Nghrist, nid ffordd newydd o fyw yn unig a gawsant, ond derbyniad gan Dduw, a phrofiad o gariad tragwyddol y Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân. (Ioan 17:26) Ac mae hynny’n ddigon i newid popeth, hyd yn oed ein gallu i ddygymod â’r sefyllfaoedd mwyaf dirdynnol. Fel y dywedodd un esboniwr Beiblaidd, pan sylweddolwn mai’r Arglwydd yn unig sydd gennym, daw’n amlwg wedyn mai’r Arglwydd yn unig yr ydym ei angen.

Wrth ddod i gyd-addoli heddiw, gweddïwn am arweiniad yr Ysbryd Glân i ddangos i ni ein gwendid a’n hangen cyn ein tywys at Iesu, yr unig un sy’n ddigon i’w bobl ym mhob sefyllfa. (Ioan 6:35)

Rhodri

Llais Bro Aled 31.03.19 + 07.04.19

Dydd Sul, 17 a’r 24 Mawrth 2019

Croeso cynnes i’r oedfaon heddiw. Wrth i’r sefyllfa wleidyddol Brydeinig symud o un penbleth dryslyd i’r llall, a fawr neb yn siŵr beth yw’r cam nesaf, diolchwn y gallwn ymddiried mewn Duw sydd â’i gadernid yn gysur ym mhob sefyllfa: ‘Yr Arglwydd yw fy nghraig, fy nghadernid a’m gwaredydd; fy Nuw yw fy nghraig lle llochesaf, fy nharian, fy amddiffynfa gadarn a’m caer.’ (Salm 18:2)

Ac wrth i ni sôn am ddryswch, fe fydd nifer ohonoch yn derbyn ffurflen gennym dros yr wythnosau nesaf ac o bosib yn holi – pam bod angen i’r capel hefyd gael yr holl waith papur yma? Oherwydd deddf gwlad, bydd angen eich caniatâd ysgrifenedig ar gyfer cadw a defnyddio rhai mathau o wybodaeth amdanoch. Bydd hyn yn effeithio ar nifer o agweddau gwahanol o fywyd yr eglwysi a’r Fro gyfan, ac nid oes posib ei osgoi! Fel enghraifft ymarferol, er mwyn gallu cynnwys cofion atoch yn Llais Bro Aled yn sgil gwaeledd neu ddathliad arbennig, bydd yn rhaid i ni gael eich cydsyniad ysgrifenedig yn gyntaf. Gwn fod hyn yn anghyfleus ac yn rhwystredig i nifer, ond mae’n ofynnol arnom fel eglwysi i gydymffurfio â’r ddeddf sy’n diogelu data personol a phreifatrwydd pobl. Rydym yn naturiol am barchu dymuniadau ein cyd-aelodau, ond gweddïwn na fydd hyn yn effeithio’n negyddol ar ein gallu i ddangos gofal dros eraill a charu ein gilydd yn ôl gorchymyn Iesu. (Ioan 13:34)

Er mwyn i ni allu cydymffurfio â’ch dymuniad, gofynnaf yn garedig i chi lenwi’r ffurflen a’i dychwelyd at ysgrifennydd eich eglwys erbyn Sul y Pasg os gwelwch yn dda. Yna, o ddechrau mis Mai ymlaen, gobeithiwn allu cynnwys cofion yn Llais Bro Aled at yr aelodau hynny sydd wedi mynegi eu caniatâd i ni wneud hynny. Os na fyddwn wedi derbyn eich ffurflen, ni fyddwn yn gallu cyfeirio atoch yn Llais Bro Aled hyd nes y byddwn wedi derbyn y caniatâd ysgrifenedig hwnnw. Cofiwch mai – yn y rhan fwyaf o achosion – dim ond unwaith y bydd angen i chi lenwi’r ffurflen ond gallwch dynnu eich caniatad yn ôl neu ei newid ar unrhyw adeg trwy gysylltu ag ysgrifennydd eich eglwys. Os oes unrhyw beth sydd ddim yn glir, cysylltwch â’ch blaenoriaid/ diaconiaid lleol, neu gyda mi neu Mair, ac fe geisiwn ein gorau roi arweiniad i’ch helpu!

Rhodri

Llais Bro Aled 17.03.19 + 24.03.19

Dydd Sul, 3 a’r 10 Mawrth 2019

Bore da a chroeso mawr i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw. Mae’n ddechrau mis Mawrth a nifer o ddigwyddiadau Gŵyl Ddewi yn cael eu cynnal lle byddwn yn dathlu ein Cymreictod gyda’n gilydd. Ac wrth i ni gofio cyfraniad neilltuol Dewi, mae’n naturiol bod nifer o Gymry hefyd yn tueddu i ddefnyddio’r amser hwn o’r flwyddyn i gofio a diolch am waith rhyfeddol Duw yn ein gwlad dros y canrifoedd. Ond wrth gwrs, nid ffydd y gorffennol yw Cristnogaeth yng Nghymru a dyna pam y byddai’n syniad gwych i ni ddefnyddio’r amser hwn o’r flwyddyn i ymroi i weddïo’n daer dros gyflwr ein gwlad. Gofynnwn i Dduw adnewyddu ei bobl trwy Ei Ysbryd ac ar i Arglwydd y cynhaeaf anfon mwy o weithwyr i’w feysydd.

Wrth feddwl am Gymreictod a’r fagwraeth arbennig mae cymaint ohonom wedi ei derbyn, yn naturiol mae rhywun yn cael ei atgoffa am y ffordd yr oedd Paul yn edrych yn ôl ar ei fagwraeth a’i gefndir wedi iddo ddod yn was i Grist. Fel y byddwn ni’n cyfeirio at rywun fel Cymro neu Gymraes i’r carn, yn Philipiaid 3 mae Paul yn dweud yn blaen na fyddai fawr o neb yn gallu ei guro mewn cystadleuaeth pwy sydd fwyaf Iddewig! Roedd Paul o dras Iddewig pur, yn siarad Hebraeg fel ei rieni ac yn Pharisead oedd yn cadw’r gyfraith Iddewig yn fanwl, fanwl. (Philipiaid 3:5 Beibl.net) Ond er mwyn dweud mai dyna oedd yn bwysig iddo y mae Paul y Cristion yn rhestru hyn – mae’r cyfan yn newid wedi iddo ddod i adnabod Iesu Grist: ‘Rôn i’n cyfri’r pethau yna i gyd mor bwysig ar un adeg, ond o achos beth wnaeth y Meseia, dŷn nhw’n dda i ddim bellach. Does dim byd mwy gwerthfawr bellach na’r fraint aruthrol o gael nabod fy Arglwydd, y Meseia Iesu!’ (Philipiaid 3:7-8)

Trwy ei brofiad personol o ddod i adnabod Iesu fel Arglwydd sylweddolodd Paul iddo fod yn ymhyfrydu yn y pethau anghywir. Er ei lwyddiant cymharol yn cadw’r Gyfraith Iddewig, wnaeth hynny ddim sicrhau perthynas iawn rhyngddo â Duw. Trwy ymddiried yn Iesu Grist yn unig y daeth hynny, a dyna sy’n wir i ninnau heddiw hefyd.

Does dim o’i le mewn gwerthfawrogi a diolch am ein hetifeddiaeth a’n magwraeth, ond nid oes neb ohonom yn dod i berthynas iawn â Duw ar sail ein cefndir yn unig. Dyna pam fod galwad Iesu i bobl o bob lliw a llun ddod ato yr un mor allweddol heddiw ac y bu erioed. ‘Pwy bynnag sy’n credu yn y Mab, y mae bywyd tragwyddol ganddo; pwy bynnag sy’n anufudd i’r Mab, ni wêl fywyd, ond y mae digofaint Duw yn aros arno.’ (Ioan 3:36)

Llais Bro Aled 03.03.19 + 10.03.19

Dydd Sul, 17 a 24 Chwefror 2019

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ym Mro Aled. Hyd yn oed os fydd rhywbeth yn ein rhwystro rhag cyd-addoli heddiw, diolchwn nad yw Crist wedi gadael ei disgyblion yn amddifad, ac y gallwn bwyso ar yr addewid: ‘nesewch at Dduw, ac fe nesâ ef atoch chwi.’ (Iago 4:8)

A glywodd rhai ohonoch y stori newyddion trist yr wythnos hon yn cyfeirio at mor aml yr oedd pobl yn cael eu twyllo gan sgamiau serch (romance scams) y dyddiau hyn? Mae’n debyg fod y math hwn o dwyll yn targedu unigolion sy’n chwilio am gymar ar y we, gan ddatblygu ffug gyfeillgarwch â hwy er mwyn yn y pen draw eu perswadio i roi symiau anferth o arian i’r cyfaill newydd (sydd mewn gwirionedd yn lleidr). Mae’r dioddefwyr yn cael eu twyllo gan addewid o gyfeillgarwch a chariad, ond yn y pen draw siom, gwacter a chywilydd y maent yn ei brofi wrth i’w hymddiriedaeth gael eu chwalu’n racs. Ac wrth i ni feddwl am ein bywydau ni a nifer o’r rhybuddion a welwn yn y Beibl, onid ydym ni’n tueddu i ddisgyn am sgamiau serch o fathau gwahanol yn gyson? Nid sôn am bobl yn ein twyllo ydw i, ond am y twyll cyffredin yr ydym yn ei lyncu fod pethau, pobl neu lwyddiant yn gallu ein digoni a rhoi gwir fodlonrwydd i ni trwy’n bywyd.

Dywedodd Iesu wrth wraig ger y ffynnon yn Samaria “Bydd pawb sy’n yfed o’r dŵr hwn yn profi syched eto; ond pwy bynnag sy’n yfed o’r dŵr a roddaf fi iddo, ni bydd arno syched byth.’ (Ioan 4:13)

Os bydd ein bryd yn bennaf ar arian, enw da, neu hyd yn oed fywyd teuluol dedwydd, byddwn fwy na thebyg yn profi siom a chywilydd o rhyw fath o’u herwydd. Ond nid felly mae hi wrth i ni droi ac ymddiried yn ein Harglwydd Iesu Grist. Mae Ef yn ein gwahodd i ddod ato er y gŵyr yn iawn am ein pechodau a’n gwaeledd, ac roedd yn fodlon wynebu sarhad y Groes er mwyn sicrhau bywyd cyflawn i’w bobl. Nid addewidion gwag o gariad a chwmnïaeth gawn ganddo Ef, ond cariad tragwyddol sydd wedi cael ei brofi yn y modd mwyaf costus. ‘Ond prawf Duw o’r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid.’ (Rhufeiniaid 5:8) Diolchwn am gariad go iawn Duw, a llawenhawn fod Crist yn Achubwr wnaiff byth ein siomi.

Rhodri

Llais Bro Aled 17.02.19 + 24.02.19

 

Dydd Sul, 3 a 10 Chwefror 2019

Croeso cynnes i chi un ag oll i Fore Bro Aled yn Llansannan ar gychwyn y mis bach!

Sut ydych chi’n ymateb i rybuddion fel arfer? Dwi’n gobeithio nad fi yw’r unig un ffôl sydd wedi clywed y rhybudd gan berson sy’n gweini bwyd bod y plât o’m blaen yn boeth, ond y peth cyntaf yr wyf yn ei wneud yw teimlo’r plât ac yna difaru’n syth! Neu beth am y rhybuddion tywydd yr ydym wedi ei dderbyn dros yr wythnos ddiwethaf – anwybyddu’n llwyr a chario ’mlaen fel arfer neu fynd i’r siop i lenwi’r cypyrddau rhag ofn?!

Mae’n debyg bod ein hymateb i rybuddion yn dibynnu cryn dipyn ar ein cymeriad ac ar ba mor ddifrifol yw’r hyn y mae’r rhybudd yn cyfeirio ato. Ac wrth reswm, nid oes rhybuddion mwy difrifol i’w cael na’r rhai a welir yn y Beibl pan mae’r Creawdwr yn siarad â’i bobl a materion o fywyd, marwolaeth a thragwyddoldeb yn y fantol. Gwelwn un esiampl o’r fath yn Hebreaid 2:1-3 (Beibl.net):

“1Felly mae’n bwysig ein bod ni’n gwrando’n ofalus ar y neges dŷn ni wedi’i chlywed. Mae fel angor yn ein cadw ni rhag drifftio i ffwrdd gyda’r llif. 2 Roedd y neges roddodd Duw i ni drwy angylion yn gwbl ddibynadwy, ac roedd pawb oedd yn torri’r Gyfraith neu’n anufudd yn cael beth oedden nhw’n ei haeddu. 3 Felly pa obaith sydd i ni ddianc rhag cael ein cosbi os gwnawn ni ddiystyru’r neges ffantastig yma am Dduw yn achub! Cafodd ei chyhoeddi gyntaf gan yr Arglwydd Iesu ei hun. Wedyn cafodd ei rhannu gyda ni gan y bobl hynny oedd wedi clywed Iesu.”

Sawl gwaith ydym ni wedi meddwl am ein ffydd bersonol yn y termau yna? Ydym ni’n llwyr ddibynnol ar y newyddion da am Grist fel y mae’r morwr yn llwyr ddibynnol ar angor y llong i’w gadw rhag hwylio i drafferthion ar y llif? Neges obeithiol yw’r Efengyl am Dduw yn achub trwy anfon ei Fab annwyl i dderbyn cosb pechod yn lle’r euog. Neges wych, ffantastig ydyw gafodd ei chyhoeddi gan Iesu Grist ac yna a ledaenwyd gan ei ddisgyblion i bob cwr o’r byd.

Does dim gobaith os ydym yn diystyru’r neges a’i chanolbwynt sef Crist ei hun, ond o wrando a dod mewn ffydd at Iesu bydd gennym ‘obaith bywiol’ yn ôl Pedr. (1 Pedr 1:3)

Gweddïwn yr wythnos hon am gymorth Duw i wrando ac ymateb gan gadw geiriau Iesu mewn cof: “Pob un felly sy’n gwrando ar y geiriau hyn o’r eiddof ac yn eu gwneud, fe’i cyffelybir i un call, a adeiladodd ei dŷ ar y graig…. A phob un sy’n gwrando ar y geiriau hyn o’r eiddof a heb eu gwneud, fe’i cyffelybir i un ffôl, a adeiladodd ei dŷ ar y tywod.” (Mathew 7:24,26)

Rhodri

Llais Bro Aled 03.02.19 + 10.02.19

Dydd Sul, 20 a 27 Ionawr 2019

‘Nid oes terfyn ar gariad yr Arglwydd, ac yn sicr ni phalla ei dosturiaethau. Y maent yn newydd bob bore, a mawr yw dy ffyddlondeb.’ Dyna eiriau hyfryd Galarnad 3:22-23 i ni fyfyrio arnynt ar ddechrau diwrnod newydd, ac wrth i ni edrych ymlaen at wythnos arall. Does neb ohonom yn gwybod beth a ddaw i’n rhan erbyn yr wythnos nesaf, ond gweddïwn y bydd y gwirioneddau uchod yn gymorth i ni weld fod pob dydd o’r newydd yn rhodd gan Dduw fel y gallwn dderbyn o’i dosturi diddiwedd yng Nghrist.

Bu’r wythnos ddiwethaf yn un o’r rhai mwyaf dramatig yng ngwleidyddiaeth Prydain ers tro. Y llywodraeth yn cael cweir hanesyddol nos Fawrth yn y bleidlais ar eu cynllun i adael yr Undeb Ewropeaidd, ac yna’n llwyddo i oroesi pleidlais o ddiffyg hyder yn Nhŷ’r Cyffredin nos Fercher. Oherwydd hyn i gyd mae dyfodol gwleidyddol Prydain yn glir fel mwd! Rydym wedi clywed proffwydo gwae, pobl am waed ei gilydd a nifer yn dadlau’n groch mai dim ond un ffordd (eu ffordd hwy!) sydd i ddatrys y sefyllfa. Dwi’n siŵr fod yna nifer ohonom yn ddigon pryderus ynglŷn â’r effaith y mae’r dryswch yma’n ei gael ar yr economi ac ar fywoliaeth pobl ar hyd a lled y wlad, ond wrth i ni ddarllen y Beibl cawn ein hatgoffa nad yw tensiwn nag ansicrwydd gwleidyddol yn ddim byd newydd i bobl yr Arglwydd.

Meddyliwch am Heseceia’r brenin a phobl Jwda a Jerwsalem yn wynebu bygythiadau a gwawd ymerodraeth fawr Asyria yn 701CC. (Mae’r hanes i’w weld yn Eseia 36 a 37). Roedd y gelyn pwerus wedi’u cornelu ac yn rhoi pwysau arnynt i ddod i gytundeb â hwy cyn iddynt gael eu dinistrio. Mynnai prif swyddog brenin Asyria nad oedd pwrpas i bobl Jerwsalem wrando ar Heseceia na dibynnu ar yr Arglwydd. Ond sefyll yn gadarn a wnaeth Heseceia, ac yn hytrach nag ildio i ddirmyg a thwyll y gelyn grymus, trodd at Dduw mewn gweddi gyda’r geiriau ‘O Arglwydd y Lluoedd, Duw Israel, sydd wedi ei orseddu ar y cerwbiaid, ti yn unig sydd Dduw dros holl deyrnasoedd y byd; tydi a wnaeth y nefoedd a’r ddaear.’ (Eseia 37:16) Sylweddolai Heseceia fod ei Arglwydd uwchlaw pob grym a gallu daearol, ac oherwydd hynny y gallai ddibynnu arno, ac ar ei addewidion i’w bobl yn yr argyfyngau mwyaf. Gall Cristnogion heddiw gael eu calonogi yn yr un modd o wybod fod teyrnas Dduw yn gadarn a Christ ein brenin eisoes wedi ennill buddugoliaeth derfynol dros bob gelyn ar y Groes. Diolchwn nad oes unrhyw argyfwng yn dirymu addewidion graslon Duw i’w bobl, a bod diogelwch tragwyddol i’w gael gyda’r Bugail Da – ‘Yr wyf fi’n rhoi bywyd tragwyddol iddynt; nid ânt byth i ddistryw, ac ni chaiff neb eu cipio hwy allan o’m llaw i.’ (Ioan 10:28)

Rhodri

Llais Bro Aled 20.01.19 + 27.01.19

Dydd Sul, 6 ac 13 Ionawr 2019

Bore da a blwyddyn newydd dda i bawb ohonoch! Ar gychwyn blwyddyn arall gallwn unwaith yn rhagor ddiolch i Dduw am ei ffyddlondeb dros y flwyddyn aeth heibio. Hyd yn oed os fu 2018 yn gyfnod anodd i ni yn bersonol, gallwn barhau i bwyso ar addewidion hyfryd yr Arglwydd sydd â gofal dros ei bobl (1 Pedr 5:7), ac ymddiried yn y Bugail Da sy’n gwarchod ei braidd i dragwyddoldeb.

Eleni byddwn yn cofio cant a hanner o flynyddoedd ers marwolaeth Henry Rees, un o arweinwyr Cristnogol Cymru yn ei gyfnod, ac un o deulu enwog Chwibren, Llansannan! Ac yn sgil hyn rydym am gychwyn y flwyddyn trwy ystyried testun un o bregethau Henry Rees sy’n addas iawn ar gyfer Llais Bro Aled cyntaf 2019 – Salm 90:12 ‘Felly dysg ni i gyfrif ein dyddiau, inni gael calon ddoeth.’

Yn y bregeth hon mae Rees yn nodi mor hawdd yw hi i ddynion a merched o bob oed fyw eu bywydau fel pe bai dim diwedd i ddod. Er cymaint o rybuddion a gawn yn y Beibl mor fyr yw ein hoes, ac mor frawychus yw marwolaeth pan ddown ar ei draws, ein tuedd naturiol yw gwneud cymaint â phosib i anwybyddu’r cwestiynau dwys ynglŷn â bywyd wedi marwolaeth. Yn wir mae’n diwylliant cyfoes ni’n annog y fath agwedd gan honni nad oes digon o dystiolaeth wyddonol am faterion o’r fath.

Ond nid felly mae’r Duw tragwyddol yn siarad â’i bobl. Diolchwn nad oes gennym Arglwydd sy’n brwsio pethau anodd o dan y carped! Yn hytrach nag osgoi trafod yr elfennau poenus a dryslyd o’n bodolaeth, mae’r Beibl yn rhoi goleuni i ni arnynt gan gyhoeddi gobaith i gredinwyr ar sail cariad rhyfeddol Duw. Ac wrth gwrs yn Iesu Grist gwelwn Achubwr a brofodd farwolaeth ac atgyfodiad drosto’i hun. ‘Ond, y gwir ydy bod y Meseia wedi’i godi yn ôl yn fyw! Mae e fel y ffrwyth cyntaf i ymddangos adeg y cynhaeaf – fe ydy’r cyntaf o lawer sy’n mynd i gael eu codi.’ (1 Corinthiaid 15:20 beibl.net)

Felly ydym ni’n barod i dderbyn tystiolaeth Gair Duw a geiriau Iesu am fywyd tragwyddol? Ydi gwirioneddau’r Beibl am gael effaith ar y ffordd yr ydym yn wynebu bob diwrnod – boed hynny ar ddechrau blwyddyn newydd neu beidio? Dyna arweiniad Salm 90:12 i ni. Os bydd ansicrwydd pryd yn union y bydd rhywun yn glanio ar ein haelwyd, bydd y doeth yn paratoi ar fyrder yn hytrach na llaesu dwylo. Yr un egwyddor sy’n bodoli ynglŷn â’n bywyd a’n perthynas gyda’r Arglwydd. Wrth i ni ystyried y geiriau hyn, gofynnwn am gymorth Duw i wneud y mwyaf o’r amser a gawn trwy ddod mewn ffydd at Grist, a byw’n bywydau gan ddibynnu’n llwyr arno Ef.Llais Bro Aled 06.01.19 + 13.01.19

Rhodri

Llais Bro Aled 06.01.19 + 13.01.19

Dydd Sul, 23 Rhagfyr 2018

Croeso cynnes i chi i’n gwasanaethau Nadolig ar draws Bro Aled heddiw. Ac ar ben hynny dyma gyfle i mi ar ran y tîm gweinidogaethol ddymuno Nadolig bendithiol i bawb o ddarllenwyr Llais Bro Aled! Gweddïwn y bydd Duw yn drugarog wrthym dros y cyfnod arbennig hwn ac y bydd clywed hanes geni’r Gwaredwr yn atgyfnerthu’n ffydd a’n diolchgarwch oherwydd fel y cawsom ein hatgoffa gan Rhun yn ein gwasanaeth carolau nos Sul diwethaf – ‘daeth Crist Iesu i’r byd i achub pechaduriaid.’ (1 Timotheus 1:15)

Wrth i’r flwyddyn ddod i’w therfyn mae’n rhaid i mi ddiolch i bawb ohonoch am eich cefnogaeth a’ch gweithgarwch yn y Fro ac yn eich eglwysi lleol trwy gydol 2018. Ac wrth i ni edrych ymlaen at ddechrau blwyddyn newydd, dylwn dynnu eich sylw at y newid fydd yn dod i ran nifer ohonom o Sul cyntaf Ionawr ymlaen. Bydd amseroedd nifer o’r gwasanaethau yn newid ynghyd â’r ffaith y byddwn yn cyd-addoli gyda’n gilydd fel eglwysi cyfagos yn gyson. Cofiwch gadw golwg fanwl ar Lais Bro Aled pan fydd yn cael ei gyhoeddi, a’i gadw wrth law am bythefnos i’n hwyluso wrth i ni ddod i arfer â’r drefn newydd. Gweddïwn y bydd y cyfan yn fodd i ni brofi bendith Duw wrth i ni addoli gyda’n gilydd yn y sylweddoliad fod y ‘Duw Goruchaf ddim yn byw mewn adeiladau wedi’u codi gan ddynion!’ (Actau 7:48)

Dros y Nadolig byddwn yn dathlu dyfodiad Duw i’n plith ym mherson Iesu. Ond mae Duw yn byw yng nghanol ei bobl yn thema bwysig trwy gydol y Beibl. Os awn yn ôl mor bell ag Exodus 29:45, gwelwn eiriau’r Arglwydd yn datgan y bydd ‘yn preswylio ymhlith pobl Israel’, ac o neidio i lyfr olaf y Beibl, gwelwn yr un addewid hyfryd i Gristnogion yn Natguddiad 21:1-3. Wrth ddarllen Datguddiad 21, byddwn fel arfer yn canolbwyntio ar y rhan sy’n sôn am y nef newydd a’r ddaear newydd lle na fydd poen, llefain na marwolaeth mwyach. Ond faint o sylw yr ydym wedi ei roi i’r ffaith y bydd Duw yn byw gyda’i bobl? Mae ystyried hyn yn gwneud dyfodiad Crist i’r byd hyd yn oed yn fwy rhyfeddol. Pan anwyd Iesu, gwelwyd ddechrau’r cyflawniad o addewid Duw i ddarparu aberth dros ein pechod, ond cafwyd rhagflas hefyd o’r hyn sydd i ddod am dragwyddoldeb i’r saint. Caiff Cristnogion weld Iesu fel y mae, wyneb yn wyneb, a chael bodoli am byth gyda’r Arglwydd. Dinistriwyd y rhwystrau fu’n ein hatal rhag bod mewn perthynas ag ef trwy fywyd, marwolaeth, ac atgyfodiad Iesu! Does ryfedd fod yr angel wedi dweud wrth y bugeiliaid fod ganddo ‘newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn!’ (Luc 2:10 Beibl.net)

Rhodri

Llais Bro Aled 23.12.18

Dydd Sul, 9 Rhagfyr 2018

Croeso mawr i bawb ohonoch i’n hoedfaon. Ddiwedd yr wythnos ddiwethaf y daeth y newyddion brawychus am farwolaeth y Parchedig Euros Wyn Jones, Llangefni. Bu Euros yn wyneb cyfarwydd ym Mro Aled dros y blynyddoedd, yn pregethu’n gyson a hefyd yn darlithio ar amrywiol bynciau i nifer o fyfyrwyr DAWN a Choleg yr Annibynwyr. Yn naturiol rydym am gydymdeimlo â theulu Euros yn eu colled tra byddwn hefyd yn diolch i Dduw am gyfraniad un oedd yn unplyg yn ei argyhoeddiadau Cristnogol ac a weithiodd yn ddiflino i feithrin cenhedlaeth newydd o weision i Grist yng Nghymru.

Dros yr wythnosau nesaf, dwi’n siŵr y bydd nifer fawr ohonom yn cael ein hatgoffa o’r hanesion cofiadwy am eni Mab Duw trwy gyfrwng darlleniadau Beiblaidd neu ddramâu’r geni. Ond mor hawdd yw i ni ddatgysylltu’r hyn a glywn am Joseff, Mair a’r babi a anwyd oddi wrth ein profiadau go iawn ni. Er bod cenhedlu Crist yn wyrth trwy gyfrwng yr Ysbryd Glân, does dim awgrym bod yr enedigaeth felly. Ac er bod Catholigiaeth wedi tueddu i or-ddyrchafu Mair, nid yw’r dystiolaeth Feiblaidd yn honni dim mwy am Mair na’i bod yn ferch ifanc a ddangosodd ffydd yn ei Harglwydd pan nad oedd yn gwbl sicr sut oedd popeth yn mynd i droi allan. Os edrychwn yn fanwl ar yr adran lle mae Mair yn clywed am ei beichiogrwydd annisgwyl ym mhennod gyntaf Luc, nid y ffaith y bydd yn cael plentyn a hithau’n wyryf sy’n ei chythryblu i ddechrau, ond yn hytrach bod Duw am ddangos ffafr tuag ati (Luc 1:28-29). Faint ohonom ni sy’n synnu fod Duw yn dangos ffafr tuag at bobl annheilwng heddiw, ac yn dewis rhai ffôl a gwan er mwyn cywilyddio’r doeth a’r cryf (1 Corinthiaid 1:27)?

Ond wedi i’r angel roi esboniad i Mair, ymateb ffydd a ddaeth o’i gwefusau: “Dyma lawforwyn yr Arglwydd; bydded i mi yn ôl dy air di.” (Luc 1:38) Ni chafodd Mair y darlun cyflawn ynglŷn â’i mab hynaf, ond fe glywodd ddigon iddi allu ymddiried yn Nuw, ac ildio’i hun i wneud gwaith yr Arglwydd. Yn aml, dyma brofiad ddaw i ran credinwyr hefyd. Heb ateb i bob cwestiwn, bydd gofyn i ni ymddiried yn yr Arglwydd a’i Air cadarn. A gallwn wneud hyn yn hyderus oherwydd ein bod wedi cael gwybod mwy na Mair! O ddarllen gweddill y Testament Newydd sylweddolwn i faban Mair dyfu’n ddyn, a thrwy ei farw a’i atgyfodiad cyflawnodd y cyfan er mwyn ein cymodi â Duw, a rhoi i’w bobl fywyd tragwyddol!

Diolchwn y Nadolig hwn nad stori ffug yw hanes geni Iesu, a bod Duw yn parhau i ddangos ffafr ac i aros gyda phawb sydd wedi rhoi eu bywydau i’w unig Fab, y Gwaredwr.

Rhodri

Llais Bro Aled 09.12.18