Dydd Sul, 14 Hydref 2018

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau ar draws Bro Aled. Â ninnau yng nghanol tymor diolchgarwch, gweddïwn ar i Dduw ddangos i ni trwy ei Ysbryd mor fawr yw ei allu, ac mor brydferth yw ei gariad achubol tuag at ei bobl yn Iesu Grist. Ac wrth i ni ryfeddu at yr hyn a wnaeth yr Arglwydd a chael cysur wrth bwyso ar Ei addewidion, gofynnwn am arweiniad yr Ysbryd i foli a diolch i’r Un sydd wedi’n caru ‘cymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy’n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.’ (Ioan 3:16)

Heno, byddaf yn mynd i hyfforddiant Eglwys Bresbyteraidd Cymru ar ddiogelu data. Does gen i ddim syniad beth yn union fydd yn cael ei ddweud, ond dwi’n gobeithio y bydd gennym syniad gwell fel gofalaeth o’r ffordd ymlaen wedi inni gael ein rhoi ar ben ffordd. Y tu ôl i’r ddeddf newydd ar ddiogelu data mae yna fwriad doeth i warchod gwybodaeth bersonol ac i geisio diogelu preifatrwydd unigolion. Profiad digon anghyfforddus yw derbyn galwadau gan rai sy’n gwybod eich enw, cyfeiriad, ayyb a chithau heb unrhyw syniad pwy sydd ben arall y ffôn, na sut y maent yn gwybod cymaint amdanoch! Ond ydych chi erioed wedi meddwl pwy sy’n gwybod pob manylyn personol amdanoch? Nid cyfeirio at sgamwyr, cyfaill agos na hyd yn oed gymar oes ydw i yma, ond at ein Creawdwr. Mae’r Llythyr at yr Hebreaid yn dweud: Does dim byd drwy’r greadigaeth gyfan yn gallu cuddio oddi wrth Dduw. Mae e’n gweld popeth yn glir. A dyma’r Duw dŷn ni i gyd yn atebol iddo. (Hebreaid 4:13 Beibl.net) Mae’r Arglwydd yn gweld y cyfan – nid gweithredoedd yn unig ond hefyd y meddyliau pechadurus a hunan gyfiawn nad ydym hyd yn oed yn eu cydnabod! Brawychus? Mae’r Arglwydd hefyd wrth gwrs yn gweld ein poenau a’n gofidiau dwysaf, y rhai nad ydym yn barod i’w rhannu ag eraill – ac mae’r Gair yn ein hatgoffa fod Iesu yn archoffeiriad sy’n cyd-ddioddef â’n gwendidau ni. (Hebreaid 4:15)

Ein rhesymeg yn aml dros geisio cuddio pethau rhag eraill yw cywilydd neu ofn – beth fyddant yn ei feddwl ohonof, wnawn nhw droi cefn arnaf wrth weld yr ochr arall i bwy ydw i? Yn y Beibl cawn glywed am Dduw sy’n datgan ei farn yn eglur ar ein drygioni, ond sydd hefyd wedi trefnu ffordd i faddau ein holl bechodau. Gwêl yr Arglwydd bopeth amdanom ond, o ddod at Iesu mewn ffydd ac edifeirwch, gallwn fod yn hyderus o’i gariad diddiwedd tuag atom. Gwrthodwyd Iesu ar y Groes er mwyn i’w ddisgyblion gael eu derbyn yn blant tragwyddol i’w Tad. Diolch Iddo!

Rhodri

Llais Bro Aled 14.10.18

Dydd Sul, 30 Medi 2018

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau ar draws Bro Aled. Heddiw, byddwn yn ystyried y cwestiwn – beth yw bywyd tragwyddol? Ac unwaith eto, byddwn yn troi at wefan www.gotquestions.org am ysbrydoliaeth. Cofiwch, os oes cwestiynau penodol yr hoffech inni ymdrechu i’w hateb yn y dyfodol, croeso cynnes i chi eu gyrru i mi ar y cyfeiriad e-bost sydd ar waelod y dudalen ôl.

Bywyd tragwyddol – term sy’n cael ei ddefnyddio lawer gwaith mewn oedfaon ar draws Cymru ond beth yn union mae’n ei olygu? Miliynau o flynyddoedd yn y nefoedd gyda’r angylion? Dyna’r darlun poblogaidd o bosib, ond nid yw’n cyd-fynd yn llawn â phwyslais y Beibl. Wrth i ni droi at Air Duw, gwelwn fod bywyd tragwyddol yn ymwneud yn uniongyrchol â’n perthynas â Duw, ac yn arbennig felly â’i Fab Iesu Grist. Wrth gwrs mae’r term tragwyddoldeb yn cyfeirio at y goruwchnaturiol, y tu allan i amser fel yr ydym ni yn ei brofi a’i ddeall o ddydd i ddydd, ond mae bywyd tragwyddol yn y Beibl hefyd yn ymwneud ag ansawdd bywyd gyda’r Arglwydd a’n creodd. Rhodd gan Dduw yw bywyd tragwyddol sy’n golygu na fydd y rhai sy’n ei dderbyn yn wynebu marwolaeth dragwyddol (sef pen draw naturiol pechod yn ôl Rhufeiniaid 6:23).

Sut felly y gallwn ni dderbyn bywyd tragwyddol? Ateb clir y Testament Newydd yw y gallwn dderbyn y rhodd hwn os ydym yn derbyn Iesu Grist trwy ffydd. Dyma grynodeb gofiadwy llythyr cyntaf Ioan Y sawl y mae’r Mab ganddo, y mae’r bywyd ganddo; y sawl nad yw Mab Duw ganddo, nid yw’r bywyd ganddo.’ (1 Ioan 5:11) Ac wrth ystyried hyn, mae’n hyfryd sylweddoli bod y rhodd o fywyd tragwyddol ar gael heddiw i’r Cristion, ac nid yw’n rhywbeth y mae angen disgwyl amdano wedi marwolaeth. Eto mae geiriau Ioan yn gymorth mawr: Pwy bynnag sy’n credu yn y Mab, y mae bywyd tragwyddol ganddo….’ (Ioan 3:36) Sylwer mai yn y presennol y mae Ioan yn sôn am gael bywyd, ac nid rhywbryd yn y dyfodol.

Daeth Iesu, Mab Duw i’r byd a bu farw dros bechod a choncro marwolaeth trwy atgyfodi. Iddo Ef y rhoddwyd yr awdurdod i roi bywyd tragwyddol i eraill. A’r rhai sy’n derbyn bywyd yw’r rhai sy’n ymddiried yng Nghrist ac yn ei adnabod: ‘A hyn yw bywyd tragwyddol: dy adnabod di, yr unig wir Dduw, a’r hwn a anfonaist ti, Iesu Grist.’ (Ioan 17:3) Golyga hyn os ydym yn gofyn i ni’n hunain oes gen i fywyd tragwyddol, mae’r ateb yn dibynnu ar ydym ni’n adnabod Duw trwy Iesu. Cofiwn nad yw gwybod am Iesu ar ei ben ei hun yn ddigon – mae hyd yn oed y cythreuliaid yn gallu rhoi disgrifiad digon cywir o bwy yw Iesu! (Mathew 8:29) Ond mae’r crediniwr yn un â’i Waredwr ac yn gwybod nad oes dim yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu’n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein Harglwydd ni, y Meseia Iesu!’  (Rhufeiniaid 8:39 Beibl.net)

Rhodri

Llais Bro Aled 30.09.18

Dydd Sul, 16 Medi 2018

Croeso cynnes i chi i’n gwasanaethau heddiw! O dro i dro, byddwn yn defnyddio Llais Bro Aled i geisio mynd i’r afael â rhai o gwestiynau sylfaenol Cristnogaeth. Yr wythnos hon, byddwn yn ystyried y cwestiwn – beth yw Cristion? Mae’r ateb canlynol i’w gael ar wefan ddefnyddiol www.gotquestions.org:

Ymddengys y gair Cristion deirgwaith yn y Testament Newydd (Actau 11:26; Actau 26:28; 1 Pedr 4:16). Galwyd dilynwyr Iesu Grist yn “Gristnogion” yn gyntaf yn Antiochia (Actau 11:26) gan fod eu hymddygiad, eu gweithgaredd, a’u llefaru fel Crist. Defnyddiwyd y gair i ddechrau gan bobl Antiochia nad oedd wedi’u hachub fel llysenw i wneud sbort ar y Cristnogion. Ystyr llythrennol y gair yw ‘perthyn i garfan Crist’ neu ‘credwr neu ddilynwr Crist’, sydd yn debyg iawn i ddiffiniad Geiriadur Prifysgol Cymru.

Yn anffodus dros amser mae’r gair “Cristion” wedi colli llawer iawn o’i arwyddocâd, ac fe’i defnyddir yn aml am bobl sydd ond yn grefyddol, neu’n foesol, ac nid am rywun sy’n dilyn Iesu Grist. Mae llawer o bobl sydd ddim yn credu nac yn ymddiried yn Iesu Grist yn ystyried eu hunain yn Gristnogion am eu bod yn mynd i’r capel, neu am eu bod yn byw mewn gwlad “Gristnogol”. Ond nid yw mynd i’r eglwys/capel, gwasanaethu rhai llai ffodus, na bod yn berson da yn gwneud rhywun yn Gristion. Fel y dywedodd rhywun unwaith “Nid yw mynd i’r eglwys yn gwneud rhywun yn Gristion, yn fwy nag yw mynd i garej yn gwneud rhywun yn gar.” Nid yw bod yn aelod o eglwys, mynd i wasanaethau yn aml, na rhoi i’r eglwys yn eich gwneud yn Gristion.

Mae’r Beibl yn ein dysgu na all gweithredoedd da ein gwneud yn dderbyniol i Dduw. Dywed Titus 3:5 wrthym (Beibl.net) ‘Wnaeth e ddim ein hachub ni am ein bod ni’n dda, ond am ei fod e’i hun mor drugarog! Golchodd ni’n lân o’n pechod a rhoi bywyd newydd i ni drwy’r Ysbryd Glân.’ Felly Cristion yw rhywun sydd wedi ei eni o’r newydd drwy Dduw (Ioan 3:3; Ioan 3:7; 1 Pedr 1:23). Dywed Effesiaid 2:8 wrthym mai Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn; rhodd Duw ydyw. Gwir Gristion yw rhywun sydd wedi edifarhau, ac wedi rhoi ei ffydd a’i ymddiriedaeth yn Iesu Grist yn unig.

Golyga hyn ymddiried ym mherson Iesu Grist, a’r ffaith iddo farw ar y groes i dalu am ein pechodau, cyn atgyfodi ar y trydydd dydd i ddangos ei fuddugoliaeth dros farwolaeth. Dywed Ioan 1:12 wrthym: ‘Ond cafodd pawb wnaeth ei dderbyn, sef y rhai sy’n credu ynddo, hawl i ddod yn blant Duw.’ Mae gwir Gristion felly yn blentyn i Dduw, ac wedi derbyn bywyd newydd yng Nghrist, ac fe welir hyn yn eu cariad tuag at eraill, a’u hufudd-dod i Air Duw (1 Ioan 2:4; 1 Ioan 2:10).

Llais Bro Aled 16.09.18

Dydd Sul, 2 Medi 2018

Croeso cynnes i bawb ohonoch ar gychwyn tymor newydd o weithgareddau ac oedfaon ym Mro Aled! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r haf ac yn barod ar gyfer yr hyn a ddaw wrth i’r hydref agosáu a chymaint ohonom yn cychwyn ar gyfnod newydd mewn ysgol, coleg neu swydd. Heddiw dechreuwn gyda gwasanaeth newydd Bore Bro Aled fydd yn cael ei gynnal bob deufis i bawb yn y Fro. Bydd y gwasanaethau hyn yn gyfle i bob oed ddod at ein gilydd i addoli a gwrando ar Air Duw gyda phregeth yn yr oedfa a gweithgareddau penodol ar gyfer plant ac ieuenctid. Yn ychwanegol, byddwn ni fel tîm gweinidogaethol hefyd yn wynebu cyfnod o addasu dros y misoedd nesaf, a dwi’n siŵr y byddwch yn barod i weddïo am ddoethineb i mi a Mair wrth i ni geisio gwneud y defnydd gorau o’n hamser er clod i Dduw. Yn sgil yr angen i ni edrych eto ar sut ydym yn gwasanaethu’n effeithiol, bydd Llais Bro Aled yn cael ei gyhoeddi bob pythefnos o hyn ymlaen, a bydd yn cynnwys nifer o ddarnau wedi’u haddasu o ffynonellau eraill fydd yn ein helpu i ddeall ac i gwestiynu beth yw bod yn Gristion heddiw. Mae’n diolch yn enfawr i Mair am ei gwaith diflino a’i threfnusrwydd yn paratoi’r cylchlythyr yn ddi-ffael i ni bob wythnos ers blynyddoedd bellach, a gweddïwn y bydd Llais Bro Aled yn parhau i fod yn ffordd effeithiol o rannu gwybodaeth am ein gweithgareddau a’n cynorthwyo yn ein ffydd.

Wrth i ni fyw mewn dyddiau digon ansicr mewn llawer ffordd, mae’n galondid mawr bod y Beibl yn cydnabod breuder bywyd dynol ond eto’n dychwelyd at Dduw fel y rheswm pam y gall y Cristion edrych ymlaen at y dyfodol heb ofni. Mae Salm 100:3-4 yn annog yr addolwr i ddiolch i Dduw oherwydd mai’r ‘Arglwydd sydd Dduw; ef a’n gwnaeth, a’i eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa.’ Os ydym wedi rhoi’n ffydd yn y Bugail Da sydd wedi marw i achub ei ddefaid (Ioan 10:11), yna cofiwn fod ganddo ofal tragwyddol drosom. Nid geiriau gwag yw’r rhain ond gwirioneddau ac addewidion gwerthfawr sydd yn y Beibl ac wedi cael eu trysori gan y saint dros y canrifoedd. A thrwy ei Air a’i eglwys mae Duw am i ni gael ein hadeiladu yn ein ffydd i wynebu’r hyn a ddaw. Pam y byddai’r Arglwydd yn ymwneud â’i bobl fel hyn, a ninnau wedi crwydro oddi wrtho droeon? ‘Oherwydd da yw’r Arglwydd; y mae ei gariad hyd byth, a’i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.’ Salm 100:5

Rhodri

Llais Bro Aled 02.09.18

Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd:  Ioan 13: 12-16 (BCND:tud.118 / BCN:tud.108)

Croeso cynnes i chi i’r oedfaon heddiw ac i rifyn olaf Llais Bro Aled tan fis Medi. Dyma felly gyfle gwych i mi ddymuno’n dda i bawb fydd yn mynd i lawr i’r Sioe yn Llanelwedd ac i bob un fydd yn mwynhau mymryn o wyliau dros yr wythnosau nesaf, mwynhewch! Hoffwn hefyd ddiolch o galon i chi am bob cymorth a chyfraniad at waith ein heglwysi dros y tymor diwethaf, ac yn enwedig felly i Mair a Gwion am eu holl lafur gwerthfawr fel tîm gweinidogaethol. A pheidiwch ag anghofio am yr oedfa arbennig fore Sul nesaf yng Nghefn Meiriadog lle cawn gyfle i ddiolch i Gwion am ei holl waith fel cynorthwy-ydd ym Mro Aled. Wedi’r oedfa – barbeciw, gan obeithio nad yw pawb wedi diflasu arnynt erbyn hyn!

Ydych chi’n cofio’r teimlad ar ddiwedd blwyddyn ysgol? Mae’n debyg fod y rhan fwyaf o’r cyffro yn dod o sylweddoli’r fath ryddid oedd i’w gael i wneud pethau a mynd i lefydd na fyddech fel arfer yn ymweld â nhw. Ond wrth gwrs, nid penrhyddid llwyr oedd hyn gan fod tasgau i’w gwneud a bloeddiadau i godi o’r gwely yn parhau hyd yn oed yn ystod y gwyliau. Ac wrth ddychwelyd i’r ysgol roedd digon o gyfle i siarad hefo ffrindiau a rhannu wrthynt yr hyn fu’n digwydd ers i chi gyfarfod ddiwethaf.

Meddyliwch mor bwysig i Gristnogaeth yw’r ddwy agwedd yma – rhyddid a rhannu newyddion da gydag eraill. Mae’r Testament Newydd yn gyson yn atgoffa Cristnogion fod Iesu wedi marw er mwyn eu rhyddhau o gaethiwed pechod ac i fyw bywyd o gyflawnder wrth ddilyn eu Gwaredwr. ‘I ryddid y rhyddhaodd Crist ni.’ (Galatiaid 5:1) Ond nid yw hyn yn golygu penrhyddid. Nid yw Crist wedi aberthu ei hun er mwyn i Gristnogion ddilyn eu chwantau pechadurus heb falio dim am y canlyniadau. Y bywyd newydd y mae Duw am i’w blant ei fwynhau yw’r rhyddid i garu a gwasanaethu ein gilydd (Galatiaid 5:13 Beibl.net). Y cyfle hwnnw i wasanaethu Duw ac eraill yn yr ymwybyddiaeth nad ar sail ein gweithredoedd da y cawn ein derbyn gan Dduw, ond yn hytrach ein bod yn cyflawni gweithredoedd da gan ein bod eisoes wedi’n derbyn trwy’n ffydd yn Iesu Grist. Yn ychwanegol at y rhyddid sy’n eiddo i’r Cristion am byth, gwelir hefyd yn y Beibl gyfarwyddiadau cyson i siarad am fawredd a daioni Duw gydag eraill. ‘Diolchwch i’r Arglwydd. Galwch ar ei enw, gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd.’ (Salm 105:1) Dros weddill yr haf, gweddïwn am gymorth yr Ysbryd Glân i fwynhau’r rhyddid y mae Crist wedi ei ennill i ni, ac wrth i ni wneud hynny i gael hyder cynyddol i rannu’r Efengyl gydag eraill.

Rhodri

Llais Bro Aled 22.07.18

Dydd Sul, 15 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd:  Salm 34: 1-8 (BCND:tud.507 / BCN:tud.463)

Croeso i chi i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Mae’n bleser i ni unwaith eto gael dod at ein gilydd fel corff Crist i gael ein hadeiladu a’n cynnal gan ein gilydd a gan Ysbryd Crist, sy’n ein huno (1 Corinthiaid 12).

Tybed ydych chi dros yr wythnosau diwethaf wedi cael eich hudo gan ‘world cup fever’? Neu efallai eich bod wedi cael eich tynnu i mewn i’r stori newyddion am y plant oedd yn yr ogof yng ngwlad Thai? Mae’n rhyfedd fel mae rhai darnau o newyddion neu ddigwyddiadau yn tueddu i gymryd gafael yn y boblogaeth – ydych chi’n cofio mor wallgof oedd pobl yn mynd yn ystod cyfnod tîm pêl droed Cymru ym mhencampwriaeth yr Ewros yn 2016? Er iddynt ar y dechrau fod yn ran fechan o’r newyddion neu o’n meddyliau ni, wrth i ni glywed pobl eraill yn sôn amdanyn nhw ac efallai eitemau newyddion yn adrodd yr hanes, mae’r digwyddiadau yma’n chwyddo yn ein dychymyg. Cyn hir, mae’r cyffro yn cymryd gafael ac rydan ninnau’n rhannu’r newyddion hefo pobl eraill, yn eu hannog nhw hefyd i ddilyn y peth. Rydan ni, fel petai, yn mynd o’r ‘tu allan’ i’r ‘tu mewn’.

Tybed a ydy ein siwrne ysbrydol wedi ymddangos fel hyn? Bosib ein bod wedi clywed rhyw si fod pobl yn dod i ffydd. Wedyn, wrth i fwy a mwy o bobl dderbyn Iesu fel iachawdwr, fe aethom i ymchwilio i mewn i’r peth ein hunain. Wrth ddysgu mwy a dechrau gweddïo, fe ddaethom i gredu ein hunain ac i ddweud fel mae Salm 34 yn dweud: “Ro’n i wedi troi at yr ARGLWYDD am help, ac atebodd fi. Achubodd fi o’m holl ofnau. Mae’r rhai sy’n troi ato yn wên i gyd; does dim mymryn o gywilydd ar eu hwynebau”. Mae’r profiad rhyfeddol o gael ein hachub gan waed Iesu yn trawsffurfio ein bywydau yn llwyr: rydym yn pwyso arno fo ac mae rhyw lawenydd yn treiddio yn ddwfn i mewn i’n calonnau.

Ond, ydym ni wedi mynd at y cam nesaf? Ydym ni’n rhannu’r llawenydd a’r cyffro sydd wedi ein heffeithio ni? Ydym ni’n gallu uniaethu gyda dechrau Salm 34? “Dw i am frolio’r ARGLWYDD! Bydd y rhai sy’n cael eu cam-drin yn clywed ac yn llawenhau! Dewch i ganmol yr ARGLWYDD gyda mi! Gadewch i ni ei foli gyda’n gilydd!” Ydym ni eisiau i bobl eraill wybod am y cyffro a’r bywyd sydd i’w gael yn Iesu Grist? Tybed ydym ni’n dal i gredu fod cyffro a bwrlwm i’w gael yn yr Efengyl? Dewch i ni ymhyfrydu yn yr Arglwydd a gadael i’r cyffro a’r llawenydd orlifo allan ohonom.

Gwion

Llais Bro Aled 15.07.18

 

Dydd Sul, 8 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd:  Luc 12: 1-3 (BCND:tud.80 / BCN:tud.73)

Croeso cynnes i chi gyd i’r gwasanaethau ar draws Bro Aled bore ma. Wrth i’r tywydd barhau i fod yn gynnes a braf, dewch i ni fanteisio ar y cyfle i dorheulo yng ngogoniant Duw y Goruchaf. Rhown ein hunain o’i flaen gan adael iddo gynhesu a goleuo pob rhan o’n bywydau a’n gwneud ni yn debycach i’r Arglwydd Iesu.

Gyda hynny mewn golwg, tybed faint ohonoch chi sydd â diddordeb mewn pobi? Efallai eich bod yn hoff iawn o’r rhaglen ‘Great British Bake Off’ ac yn grefftus iawn yn gwneud bara a chacennau o bob math. Ar y llaw arall, mae yna rai ohonom ni yn anobeithiol am bobi. Mi ymgeisiais unwaith yn y brifysgol i bobi bara, ond roedd hi’n debycach i fricsen na thorth yn y pen draw! I ddod at y pwynt, cynhwysyn hollbwysig mewn bara ydy burum. Burum ydy’r peth sy’n galluogi’r does i godi ac i’r dorth fod yn ysgafn a blasus. Mae’r burum yn cael ei gymysgu trwy’r does i gyd, ac yn effeithio ar bob rhan ohono. Mae’n bwysig i ni gofio hyn: dydy burum ddim yn effeithio ar un rhan yn unig, ond ar y cyfan.

Felly, dewch i ni edrych ar ein darlleniad heddiw: Luc 12:1-3. Ar y darlleniad cyntaf, mae’n ymddangos fod y Phariseaid hefyd yn bobyddion brwd gyda’u burum, ond gwelwn mai rhybudd rhag rhagrith ydyw. Y cyhuddiad yn eu herbyn gan Iesu ydy bod eu bywydau cyhoeddus – eu geiriau, gweithredoedd, agweddau ac ymatebion – yn wahanol iawn i’w bywydau preifat. Roedden nhw’n cyhoeddi eu bod yn ddi-bechod, eto roedd eu hagweddau a’u gweithredoedd yn dangos y gwrthwyneb. Yn debyg i furum mewn toes, mae rhagrith yn recriwtio pobl i wneud yr un peth – mae’n ymledu drwy gymdeithas. Wrth ragrithio, mae’r bar yn cael ei osod yn rhy uchel ac yn annog pobl i esgus eu bod yn neidio drosto.

Wrth ddweud ein bod ni’n Gristnogion, rhaid cofio ein bod ni i gyd yn bechaduriaid sydd wedi ein hachub gan ras Duw yn unig. Rhaid i ni beidio ag esgus ein bod ni’n ddi-bechod neu yn well nac unrhyw un arall. Mae dwy adnod olaf ein darlleniad yn gwneud yn glir pam: bydd pob peth yn dod i’r wyneb ryw ddydd o flaen yr Arglwydd, Barnwr cyfiawn y greadigaeth.

Lock the door, pull down the blind, turn out the light; it does not mater, it makes no difference; God is everywhere, you cannot shut him out or prevent his seeing.”

Dyma ddyfyniad gan J.C.Ryle o’r 19fed ganrif sy’n disgrifio ein hymgais ni i gelu pethau oddi wrth Duw a’r Byd. Wrth i ni edrych ar ein hunain heddiw, tybed ydym ni’n euog o geisio portreadu ein hunain fel rhywun gwell nag ydym ni go iawn? Ydym ni’n dibynnu ar glod pobl eraill am ein hapusrwydd? Tybed ydym ni’n cynnal bywyd pechadurus yn y dirgelwch gan obeithio na fydd neb yn ffeindio allan amdano?

Gwion

Llais Bro Aled 08.07.18

Dydd Sul, 1 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd:  Daniel 7:13-14 (BCND:tud.811 / BCN:tud.739)

Croeso i bawb ohonoch i’n hoedfaon ar draws y Fro heddiw. Ar ddechrau mis arall gweddïwn am fendith ac arweiniad Duw er mwyn i ni allu dod trwy Grist ‘mewn hyder at orsedd gras er mwyn derbyn trugaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd.’ (Hebreaid 4:16)

Pwy sydd wedi cael digon erbyn hyn? Wedi wythnos a mwy o dywydd crasboeth, gwn fod nifer o ffermwyr yn crefu am gawod o law ar gyfer y tir, ond faint ohonoch chi sy’n cytuno?! Does dim modd anwybyddu effaith y tywydd arnom nac ar weddill y greadigaeth o’n cwmpas. A dweud y gwir mae’n eithaf brawychus sylweddoli mor ddibynnol ydym ar ddŵr, ac mor sydyn mae pethau’n dirywio mewn cyfnod estynedig o sychder a gwres. Mae’r effeithiau’n amlwg o danau mewn coedwigoedd i ffyrdd yn toddi, ond tybed ydym ni’n ymwybodol o beryglon sychder o fath gwahanol, sychder ysbrydol? Ydym ni’n gweld effaith anwybyddu neu bellhau oddi wrth yr Arglwydd ar ein bywydau? Fel y mae’r greadigaeth yn dibynnu ar ddŵr, mae’r Beibl yn ein hatgoffa bod dynion a merched yn fodau ysbrydol sydd angen bod mewn perthynas gyda’u Creawdwr. Ond mor hawdd yw mynd trwy fywyd fel pe bai hynny ddim yn wir, gan dybio y bydd popeth yn iawn dim ond i ni ddilyn ein trywydd ein hunain yn dawel heb godi gwrychyn pobl eraill. Nid syniad newydd yw hwn, a dyna pam mae cymaint o rybuddion yn y Beibl i’n gwarchod rhag gwneud niwed tragwyddol i ni’n hunain. Ystyriwch y geiriau cofiadwy yma gan Dduw yn Jeremeia 2:13: “Yn wir, gwnaeth fy mhobl ddau ddrwg: fe’m gadawsant i, ffynnon y dyfroedd byw, a chloddio iddynt eu hunain bydewau, pydewau toredig, na allant ddal dŵr.’ Ai felly y mae pethau arnom ni? Er bod pethau’n allanol yn edrych mewn trefn, mewn gwirionedd rydym fel petaem yn dyheu am ddŵr ond yn ceisio disychedu ein hunain trwy sugno mwd a baw! Rydym yn ymdrechu’n galed heb wneud unrhyw les i’n heneidiau gan ein bod yn troi at bethau fydd yn ein niweidio yn hytrach na dod at yr unig ffynnon fydd yn ein hiacháu a’n glanhau o’n holl aflendid.

Cofiwch i Iesu gyfeirio ato’i hun fel bara’r bywyd a rhoddwr y dŵr bywiol (Ioan 6:35 a 4:10). Dangosa hyn yn glir mai Ef yw’r un sy’n dod â gwir fywyd i ni, ac na all neb ohonom ffynnu na dwyn ffrwyth yn ysbrydol heb inni berthyn i Grist gan dderbyn o’r hyn y mae wedi ei ennill i’w bobl trwy farw ar y Groes. Diolchwn iddo am ei haelioni, a gofynnwn am gymorth ei Ysbryd i weld ein hangen a dod mewn ffydd at yr unig Achubwr.

Rhodri

Llais Bro Aled 01.07.18

Dydd Sul, 24 Mehefin 2018

Darlleniad y Dydd:  Iago 5: 7-11 (BCND:tud.5254 tud.233)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i oedfa arbennig Sul y Fro a’r gweithgareddau hwyliog wedyn os fyddwch chi’n aros. Edrychwn ymlaen at gael moli’r Arglwydd a mwynhau cwmni’n gilydd mewn tywydd braf gobeithio! Wrth i ni wneud hynny, gofynnwn am gymorth Ysbryd Duw i sylweddoli mor wych yw’r Arglwydd Iesu Grist – yr Un y bydd pob glin yn plygu iddo ‘yn y nefoedd, ar y ddaear a than y ddaear’. (Philipiaid 2:10 Beibl.net)

Pa mor amyneddgar ydych chi fel person? Neidio i gasgliadau a chyrraedd pen eich tennyn wrth orfod aros mewn ciw, neu ydych chi’n un sy’n cymryd pethau’n araf gan ddisgwyl yn hamddenol i weld sut mae sefyllfaoedd yn datblygu? I roi prawf ar eich amynedd dyma gwestiwn penodol – pa mor hir fyddech chi’n fodlon disgwyl er mwyn i dudalen we newydd ymddangos ar eich cyfrifiadur? Efallai nad ydym ni yn ardaloedd gwledig Cymru y bobl orau i’w holi am wasanaeth rhyngrwyd effeithiol, ond yn ôl ystadegau, mae siopwyr ar y we yn barod i ddisgwyl am ddwy eiliad i dudalen newydd agor. Os yw’r oedi’n hirach na hynny maent yn debygol o symud at gwmni arall i gael yr hyn y maent yn chwilio amdano ar frys!!

Yn ystod ein cyfnod ni o gael popeth ar amrantiad ar ein cyfrifiadur neu’n ffôn, peth digon anarferol yw gorfod disgwyl am unrhyw beth, ond mae bod yn amyneddgar yn un o’r rhinweddau sy’n cael ei grybwyll yn aml yn y Beibl. Yn gyntaf, gwelwn mor rhyfeddol o amyneddgar yw Duw hefo’i bobl. Er y troi cefn a’r gwrthryfela cyson, mae’r Arglwydd yn parhau’n amyneddgar gan alw arnynt i droi cefn ar eu pechod dro ar ôl tro trwy’r proffwydi. Ac wedi hyn oll, mae Duw yn rhoi un cyfle arall i’r ddynoliaeth trwy roi ei Fab yn aberth dros bechodau, y cyfiawn yn marw dros yr anghyfiawn i’w dwyn hwy at Dduw. (1 Pedr 3:18) Mae Pedr yn mynd mor bell â dweud: ‘Dylech weld fod amynedd yr Arglwydd yn rhoi cyfle i chi gael eich achub.’ (2 Pedr 3:15 Beibl.net)

Ac oherwydd hynny, nid yw’n syndod fod y Testament Newydd yn disgwyl i Gristnogion arddangos amynedd yn eu bywydau hwythau hefyd. Amynedd sy’n mynd law yn llaw â ffydd yn yr Arglwydd sy’n gysur ac yn gynhaliaeth i’w bobl hyd yn oed yn y stormydd mwyaf brawychus. Does neb ohonom yn gwybod beth fydd yn dod nesaf, ond gall y Cristion ddibynnu ar addewidion Duw o ddydd i ddydd gan edrych ymlaen yn ddisgwylgar at ddychweliad Iesu a’r gogoniant o’i weld fel y mae am dragwyddoldeb. ‘Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny’n aneglur; ond yna cawn weld wyneb yn wyneb.’ (1 Corinthiaid 13:12)

Rhodri

Llais Bro Aled 24.06.18

Dydd Sul, 17 Mehefin 2018

Darlleniad y Dydd:  Diarhebion 16:1-3 (BCND:tud.589/ tud.538)

Croeso cynnes i chi i gyd i’r oedfaon ar draws y Fro heddiw. Dewch i ni gofio heddiw ein bod ni’n addoli ac yn gwasanaethu’r Arglwydd, yr unig Dduw go iawn – y Duw byw, sy’n frenin am byth! (Jeremeia 10:10). Dewch i ni roi ein bywydau iddo fo yn llwyr a’i wasanaethu o. Fe ddaw diwrnod pan fydd pawb sy’n fyw ac sydd wedi byw yn plygu glin i addoli’r Arglwydd Mawr. Beth am i ni gymryd y cyfle i wneud hynny heddiw?

Wrth i ni edrych ar ein darlleniad heddiw, gwelwn ein hagweddau a’n cymhellion ni ochr yn ochr â chymhellion a chymeriad Duw. Mae’r gwahaniaeth yn amlwg ac yn un y gallwn ni uniaethu ag ef dwi’n siŵr. Mor aml mae canlyniadau ein hymdrechion yn troi allan yn wahanol iawn i’n bwriadau. Mor aml ydyn ni’n meddwl ein bod yn gwneud yn iawn ar y pryd, ond yn sylweddoli wedyn mai dim ond rhoi ein troed ynddi hi wnaethom ni! Wedyn, pa mor aml ydyn ni wedi gwneud cynlluniau, dim ond i’w gweld nhw’n mynd ar chwâl? Wrth i ni ddarllen a deall y pethau yma, down i weld pa mor fregus a thros dro ydyn ni fel pobl a dynoliaeth wrth gymharu gydag Arglwydd yr holl fydysawd.

Ochr yn ochr â’n gwendid a’n ffaeledigaeth ni, fe ddysgwn am ffyddlondeb a doethineb yr Arglwydd. Pan mae’r Arglwydd yn siarad, mae ei Air bob amser yn llwyddo i gyflawni ei bwrpas (Eseia 55:11). Wrth bwyso ar Dduw, mi allwn ni drystio fod ei fwriadau o’n mynd i lwyddo. Pa bynnag mor ddrwg mae’r sefyllfa’n edrych o’n hochr ni, mae’r Arglwydd yn fuddugol ac o’n plaid! Mae’r Arglwydd yn dŵr cadarn (Diarhebion 18:10), cariadus sydd yn edrych ar galonnau pobl, nid ar weithredoedd na gwedd gorfforol. Fel yr esboniwyd i’r proffwyd Samuel (1 Sam. 16:7), mae Duw yn pwyso a mesur cymhellion a chalonnau pob un ohonom ac yn ein darllen yn gywirach nac allwn ni ddarllen ein hunain!

Dyma’r Duw sy’n ein galw i berthynas agos gydag o’i hun. Dyma’r Duw sy’n noddfa ac yn gynhaliaeth i’r rhai sy’n ei garu. Ydych chi’n adnabod ac yn ymddiried ynddo fo heddiw?

Gwion

Llais Bro Aled 17.06.18