Dydd Sul, 20 Mai 2012

Mae’n anodd dychmygu’r byd heb ‘mobile phone’ bellach.  Ffôn symudol, ffôn ar y lôn neu’r ffôn bach – tybed beth yw eich enw Cymraeg chi arno? Mae cael signal da yn hanfodol a weithiau fe fydd y signal yn diflannu a’r sgwrs yn mynd yn unochrog iawn!  Er mwyn cael y signal yn ôl byddwn fel arfer yn gweiddi ‘Helo’ ddwy neu dair o weithiau gan godi’r llais wrth fynd cyn cau y ffôn yn glep yn ein siom na weithiodd o!

“Dydd Iau Dyrchafael” oedd hi dydd Iau diwethaf pryd yr oeddem yn cofio’r tro olaf i Iesu siarad hefo’r disgyblion wyneb yn wyneb cyn iddo ddyrchafu yn ôl at ei Dad.  Cyn mynd o’u golwg mae Iesu yn rhoi gorchymyn hefyd i’w ddilynwyr, sef iddynt fynd yn ôl i Jerwsalem ac aros yno am yr Ysbryd Glân – yr Ysbryd yr oedd wedi ei ddisgrifio mor fanwl yn ystod y sgyrsiau yn yr oruwchystafell (Ioan 14-17).

Mynd yn ôl ddaru nhw fel y gorchmynnodd Iesu, a buont yn aros am wythnosau cyn i’r hyn a addawodd Iesu ddigwydd, sef y ‘Pentecost’ rhyfeddol hwnnw pan ddaeth yr Ysbryd a’i sŵn fel gwynt nerthol o’r nef a’i bresenoldeb fel tafodau o dân yn syrthio ar bob un. Mae yna berthynas agos rhwng y ddau ddigwyddiad, Dydd Iau Dyrchafael a Dydd y Pentecost.

Roedd Iesu wedi addo na fyddai byth yn gadael ei ddisgyblion ond y byddai yn anfon yr Ysbryd atynt er mwyn iddo fod hefo pob disgybl ymhob man trwy’r holl fyd ac hyd ddiwedd y byd.  Ni fydd Iesu byth yn colli’r ‘signal’ sydd rhyngddo a’i ddisgyblion oherwydd mai trwy’r Ysbryd y mae yn siarad hefo ni – a thrwy ei Air bywiol.  Does dim perygl i’r Ysbryd golli ei nerth ac nid yw’n bosibl i ni ffoi i unlle oddi wrth yr Ysbryd – ddim hyd yn oed petaem yn gosod ein gwely yn uffern neu ein bod yn trigo yng nghanol y môr (Salm 139).  Does dim posibl i’r Gair golli cryfder ei signal chwaith – dyma Air ein Duw sydd yn sefyll am byth! (Eseia 40:8)

Felly, os ydym weithiau yn teimlo fod yr Arglwydd ymhell a’r signal yn wan – ein bod, fel y disgyblion yn Jerwsalem, yn aros yn ufudd a dim byd fel petai’n digwydd, cofiwn mai yn ein lle ni yr aeth Iesu i’r groes, er ein mwyn ni yr atgyfododd ac er ein mwyn ni y dyrchafodd i eiriol trosom.  Hyn i gyd, er mwyn i ddydd Iau Dyrchafael ac eiriolaeth dragwyddol Iesu droi yn Ddydd y Pentecost yn ein bywyd ni.

“Esgynnodd mewn gogoniant llawn, goruwch y nefoedd fry, ac yno mae, ar sail ei iawn, yn eiriol drosom ni.” (Emyn 543 – Caneuon Ffydd)

“Esgyn a wnaeth i entrych nef, i eiriol dros y gwan;  Fe sugna f’enaid innau’n lan – i’w fynwes yn y man.” (Emyn 493 – Caneuon Ffydd)

Aneurin

Llais Bro Aled 20.05.12(PDF)

Llais Bro Aled 20.05.12(Word)

Comments are closed.