Dydd Sul, 10 Mehefin 2012

Bore da a chroeso cynnes i bawb i’n hoedfaon heddiw.  Tybed faint ohonoch wnaeth fwynhau ychydig o uchafbwyntiau’r Eisteddfod, neu fynd am dro i Lynllifon?  Llongyfarchiadau mawr i’r rhai o’r Fro a fu’n cymryd rhan, dim ond gobeithio na fu’n rhaid i chi dreulio gormod o amser yn sownd mewn ciw, neu’n sownd mewn mwd ar y maes!

Er nad yw’r tywydd yn adlewyrchu hynny, yn ddiweddar mae nifer o bobl wedi mynegi pryder ynglŷn â diffyg dŵr a’r effeithiau niweidiol y gall hynny ei gael ar fywyd.  Wrth gwrs, mae cael cyflenwad cyson o ddŵr yn angenrheidiol ar gyfer cymaint o dasgau gwahanol nes bod diogelu digon ohono ar ein cyfer yn allweddol. Sylweddolais hynny wrth i mi fynd i lawr i ardal Cei Newydd yn ddiweddar.  Cyn i mi gyrraedd pen fy nhaith, daeth yn amlwg bod problem gyda’r car – roedd yr injan yn gorboethi gan fod y tanc dŵr yn wag!  Llenwais y tanc cyn parhau â’m taith heb feddwl llawer mwy am y peth.  Erbyn yr wythnos hon, roedd y tanc yn hanner gwag unwaith yn rhagor – o diar!  Beth i’w wneud – ail lenwi a gobeithio am y gorau?  Er mai dyna yw’r ateb tymor byr i’r broblem gyda’r car, yn y pen draw dwi’n gwybod nad yw hynny wir yn datrys y broblem, ac y bydd rhaid mynd at arbenigwr i ddelio’n iawn â’r diffyg.  

Tybed sut ydym ni’n delio â phroblemau a diffygion yn ein bywydau ni? Ceisio gwneud rhywbeth sydyn i wella’r sefyllfa dros y tymor byr efallai?  Fel y mae hi gyda mi a’m car, rhaid i ninnau hefyd gyfaddef fod yn rhaid i ni fynd at arbenigwr os am gael datrys ein diffygion go iawn.  Yr Arglwydd Iesu yw’r arbenigwr, yr unig un sy’n gyflawn ddyn ac yn gyflawn Dduw, ac ynddo Ef cawn dderbyn popeth sydd ei angen arnom, a mwy.  Nid yn unig cawn ateb i’n problemau, cawn hefyd fesur di ben draw o gariad, maddeuant a llawenydd heb i ni haeddu dim ohono.  Dyna ryfeddod!  Pan ydym yn dod wyneb yn wyneb ag anhawster yn ein bywyd, ac yn ceisio gwybod beth i’w wneud nesaf, cofiwch beth ddywedodd Iesu wrth y wraig o Samaria oedd yn ceisio torri ei syched wrth y ffynnon: “Bydd pawb sy’n yfed o’r dŵr hwn yn profi syched eto; ond pwy bynnag sy’n yfed o’r dŵr a roddaf fi iddo, ni bydd arno syched byth.  Bydd y dŵr a roddaf iddo yn troi yn ffynnon o ddŵr o’i fewn yn ffrydio i fywyd tragwyddol.” (Ioan 4:13-14)

                                                                                                                 Rhodri

Llais Bro Aled 10.06.12(PDF)

Llais Bro Aled 10.06.12(Word)

Comments are closed.