Dydd Sul, 17 Mehefin 2012

Croeso i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw.  Gweddïwn y bydd yr Ysbryd Glân yn gweithredu’n rymus yn ein plith, ac y byddwn ninnau’n barod i ymateb mewn mawl a diolchgarwch i’r unig Un sy’n haeddu’r clod i gyd!

Un o’r pethau sydd yn cynyddu yn ein bywydau bob dydd yw’r angen am gyfrinair (password) neu rifau diogelwch arbennig ar gyfer sicrhau ein bod yn cael mynediad at gyfrifon, arian, ayyb.  Os oes gennych nifer o gyfrifon e-bost, neu os ydych yn aelod o amrywiol gyrff, neu’n gwneud llawer o siopa ar y we, mae’n eithaf tebygol fod angen nifer fawr o gyfrineiriau personol arnoch. Wrth gwrs, does yna ddim llawer o broblem os ydych chi’n defnyddio’r un cyfrinair ar gyfer popeth – dylech allu cofio hwnnw’n eithaf hawdd (er bod hynny’n beth eithaf peryglus yn ôl yr arbenigwyr!).  Ond os oes angen i chi gofio llawer o gyfrineiriau gwahanol, gall y cof ballu’n hawdd iawn, a chithau’n darganfod eich hun yn syllu’n flin ar sgrin gyfrifiadur yn ceisio cofio beth oedd y cyfuniad allweddol hwnnw o lythrennau neu rifau! Y cyfrineiriau hawsaf i’w cofio ac sydd yn achosi lleiaf o drafferth i ni yw’r rhai cyfarwydd – y rhai yr ydym yn eu defnyddio bob dydd, a’r rhai anoddaf i’w cofio yw’r rhai nad ydym yn eu defnyddio bron byth – wedyn mae pethau’n mynd yn flêr!  

Gallwn weld patrwm go debyg yn amlygu ei hun yn ein perthynas ni â Duw hefyd.  Wrth i ni bellhau oddi wrtho, ac wrth i bethau eraill lenwi’n meddyliau a’n calonnau, yn sydyn iawn fe ddaw pethau’n anoddach a gall amgylchiadau gael y gorau arnom.  Gallwn golli golwg ar ras Duw a thybio ein bod yn haeddu rhywbeth gan Dduw, yn hytrach na chofio’r newyddion rhyfeddol mai derbyn rhodd heb haeddu dim y mae rhywun wrth gredu yng Nghrist.  Ond o fwynhau ein perthynas â’r Iesu, a bod yn gyfarwydd ag addoli’r Arglwydd, darllen ei Air, diolch iddo am aberth Crist drosom a dibynnu arno ymhob sefyllfa, y da a’r drwg – daw gwahaniaeth mawr i’n bywydau. Gallwn ddweud gyda’r Salmydd ‘Yn Nuw yr ymdawela fy enaid: oddi wrtho ef y daw fy ngwaredigaeth.  Ef yn wir yw fy nghraig a’m gwaredigaeth.’ (Salm 62:1-2) a gallwn brofi’n bersonol mor wir oedd geiriau’r Apostol Paul pan ddywedodd na all ‘dim arall a grëwyd ein gwahanu oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.‘ (Rhufeiniaid 8:39)

Rhodri

Llais Bro Aled 17.06.12(PDF)

Llais Bro Aled 17.06.12(Word)

Comments are closed.