Dydd Sul, 28 Hydref 2012

Bore da, a chroeso cynnes iawn i bob un ohonoch i’n hoedfaon heddiw! Diolchwn unwaith yn rhagor am gyfle o’r newydd i geisio Duw gyda’n gilydd gan wybod nad oes terfyn ar Ei gariad, ac yn sicr na phalla ei dosturiaethau – y maent yn newydd bob bore! (Galarnad 3:22-23)

Gan fod Gwenno yn dathlu ei phen-blwydd dydd Sul diwethaf, cawsom ddiwrnod diddorol yn ymweld â chanolfan siopa Trafford Centre ym Manceinion ddydd Llun. Gan nad oeddwn erioed wedi bod yno, cefais dipyn o agoriad llygaid wrth weld maint aruthrol y ganolfan, a chymaint o siopau gwahanol oedd yno – tybed pam fod angen cymaint o wahanol fathau o siopau dillad merched?!  Wedi cyrraedd, awgrymodd Gwenno y byddai’n syniad da i ni gychwyn gwneud ychydig o’n siopa ar gyfer y Nadolig tra’r oeddem yno (trefnus iawn!), ac felly y bu.  Wrth geisio meddwl beth i’w gael i wahanol bobl, roedd hi’n llawer haws dychmygu beth fyddai wrth fodd y bobl hynny yr wyf yn eu hadnabod yn dda ac yn treulio llawer o amser yn eu cwmni na’r cyfeillion hynny nad wyf yn eu gweld mor aml â hynny.  Yn yr un ffordd, roedd hi hefyd yn haws penderfynu beth na fyddai’n plesio rhai ffrindiau a theulu gan fy mod yn eu hadnabod yn arbennig o dda.

Wrth ystyried hynny, mae’n debyg fod yr un peth yn wir i ninnau fel Cristnogion yn ein bywydau wrth i ni wneud penderfyniadau a thyfu yn ein ffydd. Wrth i ni ddod i adnabod ein Harglwydd yn bersonol, daw’n haws i ninnau wybod beth sydd wrth Ei fodd, a beth sydd yn Ei dristáu.  Er bod sefyllfaoedd yn codi sy’n gallu gwneud i ni bendroni ynglŷn â’r ffordd iawn i ymateb, nid yn unig mae gennym arweiniad Gair Duw i’n cynorthwyo, ond trwy ffydd y mae gennym hefyd bresenoldeb Duw ynom yn Ei Ysbryd Glân. Oherwydd hynny, wrth i ni roi mwy a mwy o le i Dduw weithio ar ein calonnau, ein meddyliau a’n cymhellion, down i adnabod Crist yn well ac fe fydd ein dyhead i’w ddilyn mewn ufudd-dod yn cynyddu.  Felly os ydym am wybod sut i fyw bywydau sydd wrth fodd Duw, ateb clir y Beibl yw perthyn i’r Gwaredwr a glynu ato, derbyn Ei ras a’i gariad trwy gredu ynddo, diolch iddo am ein hachub ar Galfaria, a cherdded trwy’n bywydau gydag Ef.  Fel y dywedodd Colosiaid 2:6 ‘ Felly, gan eich bod wedi derbyn Crist Iesu yn Arglwydd, dylech fyw ynddo Ef.’

Rhodri

Llais Bro Aled 28.10.12(PDF)

Llais Bro Aled 28.10.12(Word)

Comments are closed.