Dydd Sul, 4 Tachwedd 2012

Wrth i mi ysgrifennu hwn mae’r gwyntoedd cryfion uwchstorm ‘Sandy’ yn taro Efrog Newydd ac arfordir gogledd ddwyrain America a phob sôn am etholiad a gwleidyddiaeth wedi ei ’sgubo ymaith.  Y flaenoriaeth yw diogelwch, a chaiff popeth arall aros.  Mae’r storm yma yn fwy grymus na phobl ac ni all y wlad mwyaf pwerus yn y byd atal y perygl.  Mae’n rhaid wynebu’r storm a cheisio gwneud y gorau i amddiffyn teulu ac eiddo tra bydd y storm ar ei hanterth.

Yr hyn sydd yn rhyfeddod i mi ydi clywed fod rhai o’r trigolion wedi dewis mynd i ganol y storm er mwyn cael gweld y storm wyneb yn wyneb.  Maent yn fodlon peryglu eu bywydau er mwyn cael y profiad.  Gwirion neu ddewr, medde chi?  Gwn beth fyddai ateb y teuluoedd sydd wedi colli anwyliad o ganlyniad i’r storm.  Rwy’n siŵr y byddwn yn cofio amdanynt yn ein gweddïau heddiw.

Dadl y rhai sy’n gwneud y fath beth ydi fod y profiad o gymryd risg hefo bywyd yn cyfoethogi bywyd.  Ond a oes yna unrhyw gyfiawnhad mewn gwirionedd dros geisio’r ‘thrill’ sy’n rhoi ein bywyd yn y fantol?  Oni ddylem geisio diogelu’r bywyd gwerthfawr yma a gawsom gan Dduw uwchlaw pob peth  – a pheidio a’i beryglu’n ddiangen?  A fyddem ni yn mynd i ganol y storm petaem yn cael y cynnig?

Mae gan Iesu ddywediad am gadw bywyd a’i golli:

“Dydy’r sawl sydd ddim yn codi ei groes, a cherdded yr un llwybr o hunanaberth â mi, ddim yn haeddu perthyn i mi.  Bydd y sawl sy’n ceisio amddiffyn ei fywyd yn colli’r bywyd go iawn, ond y sawl sy’n barod i ollwng gafael ar ei fywyd er fy mwyn i yn diogelu bywyd go iawn iddo’i hun.” (Mathew 10: 38-39)

Mae’n siŵr fod yna rai pobl sy’n edrych ar bobl sy’n fodlon dilyn Iesu fel pobl wirion hefyd – fel pobl sydd yn fodlon taflu eu bywydau i ffwrdd yn ddiangen.  Mae Iesu yn dweud yn glir yn y geiriau yma mai’r gwrthwyneb sy’n wir – y mae hi’n angenrheidiol i  bawb sydd am ei ddilyn roi y cwbl iddo, mentro’r cwbl, a cherdded i mewn i nerth chwyldroadol ei Ysbryd Glân – fel cerdded i ganol y storm sydd yn llawer iawn cryfach na dim byd arall.  Mae’r Iesu yn dweud mai ynddo Ef y mae ein diogelwch pennaf ni ac mai wrth godi ei groes y cawn ei nerth Ef i wynebu pob storm.

Croeso i chi  i oedfaon y dydd a gobeithio y cewch y profiad o deimlo’n ddiogel yn llaw yr Arglwydd heddiw yn ei gwmni ac yng nghwmni ei bobl. Gobeithio hefyd i chi gael bendith yr wythnos diwethaf yng nghwmni Meirion a Sarah a Hanna. Ond doedd hi’n braf eu gweld nhw?

Aneurin

Llais Bro Aled 04.11.12(PDF)

Llais Bro Aled 04.11.12(Word)

Comments are closed.