Dydd Sul, 18 Tachwedd 2012

Dydd da, a chroeso i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw!  Gweddïwn y bydd pawb ohonom, os ydym yn addoli mewn oedfa neu beidio, yn profi’r Arglwydd yn agos atom ac yn gweithio ynom trwy ei Ysbryd i beri i ni ‘ewyllysio a gweithredu i’w amcanion daionus ef.’ (Philipiaid 2:13)

Er nad ydi hi’n ofnadwy o oer ar hyn o bryd, dwi’n siŵr fod llawer ohonoch wedi bod yn gwresogi’r tŷ, ac yn paratoi tanwydd o wahanol fathau at y gaeaf sydd i ddod.  Dyna’n union yr wyf finnau wedi bod yn ei wneud hefyd, wrth brynu glo a thorri coed i’r stof, a chadw golwg ar olew’r gwres canolog. Ond yn wahanol i’r rhai call a doeth yn eich plith, gwneud hynny ar y funud olaf yw fy nhueddiad i, yn hytrach na pharatoi o flaen llaw cyn crynu mewn oerni!  Sawl gwaith rwyf wedi cael fy nal ar noson oer heb unrhyw beth i’w losgi yn y stof (ac weithiau, dim modd i gynnau’r hyn sydd ynddi’n barod!)  Y gwir yw fy mod i’n aml yn meddwl mai cysur yn unig yw tŷ cynnes yn hytrach na rhywbeth sy’n allweddol i’m lles.  Ond eto, wrth wrando ar arbenigwyr a haneswyr, daw’n amlwg fod gwres a thŷ cynnes yn allweddol ar gyfer iechyd rhywun hefyd.  Wrth sylweddoli hynny, mae rhywun yn tueddu i ailystyried ei safbwyntiau!  

Felly y gall fod hefo ninnau a’n bywydau ysbrydol. Gallwn lithro i’r dybiaeth bod ein ffydd a’r hyn sydd gan Dduw ar gyfer ei bobl yn gysur i ni pan fyddwn mewn angen ond nad oes angen gwneud dim byd amdano ar hyn o bryd. Ffolineb yw hynny, gan fod y Beibl yn dangos yn glir i ni y dylai’r Arglwydd Iesu fod yn ganolog i holl fywyd y Cristion – ei lawenydd a’i dor-calon.  Dyna’n union oedd profiad yr Apostol Paul pan ddywedodd ‘Gwn sut i gymryd fy narostwng, a gwn hefyd sut i fod uwchben fy nigon.  Ym mhob rhyw amgylchiadau, yr wyf wedi dysgu’r gyfrinach sut i ddygymod, boed â llawnder neu newyn, â helaethrwydd neu brinder.  Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy yr hwn sydd yn fy nerthu i.’ (Philipiaid 4:12-13)

Beth amdanom ni heddiw felly? Ydym ni’n gweld ein hangen, ac yna’n barod i droi at Iesu er mwyn iddo ddelio â’n anghenion i gyd? Beth bynnag yw’n hamgylchiadau heddiw neu yn y dyfodol, gallwn fod yn sicr fod gennym Dduw sy’n parhau yn ffyddlon, a Gwaredwr sydd yn parhau i alw, achub a gofalu am y rhai sy’n dod ato: “Dewch ata i, bawb sy’n cael eich llethu gan feichiau trwm, a rhof i orffwys i chi.” (Mathew 11:28 Beibl.net)

Rhodri

Llais Bro Aled 18.11.12(PDF)

Llais Bro Aled 18.11.12(Word)

Comments are closed.