Dydd Sul, 25 Tachwedd 2012

Mae ’na eiriau newydd wedi cyrraedd ein tŷ ni.  Geiriau newydd sbon. Enwau ar gymeriadau lliwgar sy’n byw “In the Night Garden” ar y BBC. Efallai eich bod chithau’n dod i ’nabod  y ‘Tombliboos’, Upsy Daisy, Makka Pakka a’r cerbyd crand – y Ninky Nonk!  Clyfar iawn ’di’r rhaglenni plant ’ma. Mae sŵn a lliw, ystum ac enwau mor gyfareddol.  Gallaf weld yr hosan ’Dolig yn llawn yn barod!

Mae enwau yn hwyl ond mae enwau hefyd yn gallu bod yn bethau peryglus iawn!  Ffordd hawdd o bardduo cymeriad rhywun ydi rhoi label sarhaus arno neu arni.  Dros y canrifoedd cafodd Cristnogion eu galw yn bob peth dan haul er mwyn ceisio dilorni eu ffydd a’u cred yn yr Arglwydd Iesu.  Ac y mae’r un peth yn digwydd o hyd.

Yn fy mhrofiad i rwyf wedi cael fy ngalw’n ffwndamentalydd, yn efengylwr, yn un o ‘griw Duw’, a phethau gwaeth!  Hawdd ydi rhoi label sarhaus ar rhywun arall ond a dweud y gwir, dwi’n reit falch o gael y labeli yma.

Os mai ystyr bod yn ffwndamentalydd ydi fy mod i’n credu’r Beibl, yna mae hynny’n iawn gen i – buaswn yn hoffi petawn yn credu mwy arno!  Ac os ydi bod yn efengylwr yn golygu mod i’n poeni am eneidiau tragwyddol pob un, a’m bod yn credu mai dim ond wrth iddynt gredu yng Nghrist y mae pobl yn cael bywyd tragwyddol gan mai ‘gallu Duw ar waith er iachawdwriaeth i bawb sy’n credu’ ydi’r efengyl, yna dwi’n gyfforddus iawn derbyn y label yma hefyd.  Fy ngofid i ydi na fuaswn yn ymdrechu’n galetach o blaid yr Efengyl ogoneddus yma! (Rhufeiniaid 1:16)

Ac os cefais fy hun yn rhan o ‘griw Duw’ yna trwy ras Duw yn unig y mae hynny – roeddwn innau yn farw mewn pechodau ac yn gorwedd dan ddigofaint Duw.  Felly, os ydi bod yn rhan o’r ‘criw’ yn gyfystyr â chael fy mywhau gyda Christ, derbyn ei faddeuant a chael fy ngwneud yn rhan o deulu Duw, o Eglwys Crist, yna gallaf ddiolch i Dduw am y label yma hefyd! (Effesiaid 2)

Ond o’r holl labeli, dim ond un sy’n cyfri go iawn.  Cael fy nghyhuddo o fod yn Gristion.  Dyna beth fyddai anrhydedd!

Ydach chi’n falch o enw Crist?  Ydi enw Crist yn eli ac yn drysor i’ch enaid? Beth fyddech chi’n ei feddwl o gael eich galw’n Gristion?

Efallai eich bod yn credu nad ydych yn ddigon da i gael eich galw’n Gristion, neu nad oes gennych ddigon o ffydd.  Ond Duw sy’n gwybod.  Duw sy’n galw. Duw sy’n rhoi sicrwydd.  Y fraint fwyaf a gaiff unrhyw un ydi fod Duw yn eu galw’n Gristion – Duw yn rhoi enw Crist arnynt ac yn gwneud Iesu yn Arglwydd iddynt!  Beth a ddywed eich calon am yr enw sydd gan Dduw arnoch?  Beth a ddywed yr Ysbryd wrth eich ysbryd chi wrth i chi ddarllen Gair Duw?  Gweddïwn am gael adnabod Crist ac wrth i ni blygu i enw Iesu, gadewch i’n tafodau gyffesu Iesu yn Arglwydd heddiw.  Wrth gyd-addoli, derbyniwn enw Iesu er gogoniant Duw Dad. (Philipiaid 2:11)

Aneurin

Llais Bro Aled 25.11.12(PDF)

Llais Bro Aled 25.11.12(Word)

Comments are closed.