Dydd Sul, 23 Rhagfyr 2012

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch ar ein Sul olaf gyda’n gilydd cyn y Nadolig. 

Tybed gawsoch chi gip ar y llun annisgwyl hwnnw yn y Daily Post yr wythnos hon?  Llun wedi ei gyhoeddi gan NASA ydoedd, diolch i un o’u lloerennau, ac ynddo dangoswyd Cymru yng nghanol nos, gyda holl oleuadau’r pentrefi, trefi a dinasoedd i’w gweld yn glir – hyd yn oed goleuadau’r melinau gwynt uwchlaw arfordir gogledd Cymru! Yn y gwasanaeth teuluol yn Llannefydd y Sul diwethaf, cawsom ein hatgoffa bod tywyllwch yn cuddio’r gwirionedd oddi wrthym ac yn arwain at broblemau a phoen yn aml.  Heb olau, mae rhywun yn tybio nad oes unrhyw beth o’i flaen, ac yn eithaf tebygol o gerdded i mewn i bethau os nad yw’n ofalus!  Ond wedi cael goleuni, gwelir pethau fel y maent mewn gwirionedd.  Pan mae Duw, felly, yn dod i’r ddaear mewn cnawd, beth mae’n ei olygu pan ddywed ei fod yn oleuni’r byd? (Ioan 8:12)  Mae’n datgan iddo ddod i ddiddymu’r tywyllwch am byth i’r rhai sy’n dod ato a chynnig goleuni’r bywyd iddynt.   Hynny yw, yn fwy na’n goleuadau ni sydd ond yn dangos problemau ac anawsterau o’n blaen, mae Iesu wedi dod i ddileu tywyllwch, drygioni, poen a marwolaeth am byth trwy ei fywyd, ei farwolaeth a’i atgyfodiad Ef ei hun. Dangosodd i ni’r ffordd i’r nef, a chyflawni’r cwbl oedd angen ei wneud er mwyn i ni gael ein tywys ar hyd y ffordd fendigedig honno trwy ffydd.  Mae wedi dod â daioni a goleuni achubiaeth Duw atom, a’i wneud yn realiti byw trwy ddod yn un ohonom, a’n gwahodd ninnau i’w brofi drosom ein hunain.  Pwy fyddai’n meddwl fod genedigaeth babi bach ym Methlehem yn dod â’r fath drysor i bobl fel ni? Beth am ddod at y goleuni y Nadolig hwn wrth roi ein bywyd i’r Iesu, a’i foli am yr hyn a wnaeth a’r hyn ydyw i ni heddiw?  Fel y dywedodd Morgan Rhys:

Dyma y newyddion hyfryd 
Draethwyd gan angylion Duw –
Fod y Ceidwad wedi ei eni,  
I golledig ddynol ryw: 
Ffyddlon gyfaill!  
Bechaduriaid, molwn Ef.

Nadolig Llawen a bendithiol i bawb ohonoch a’ch teuluoedd, a gweddïwn y bydd presenoldeb a chariad y Tad, Mab a’r Ysbryd Glân yn ein rhyfeddu, ein cysuro a’n cryfhau beth bynnag fo’n hamgylchiadau dros yr ŵyl.

 Rhodri

Llais Bro Aled 23.12.12(PDF)

Llais Bro Aled 23.12.12(Word)

Comments are closed.