Dydd Sul, 24 Chwefror 2013

Darlleniad y Dydd:  Lefiticus 16: 29-34 (BCND tud.106 / BCN: tud.97)

Bore da! Ydach chi wedi cael gorchymyn i orffwys erioed? Do, debyg! Efallai mai aelod o’r teulu neu feddyg sydd wedi rhoi’r cyngor yma i chi. Dwi’n meddwl ’mod i’n eich adnabod yn ddigon da bellach i wybod nad yw’r cyngor yma yn cael llawer o ddylanwad ar yr un ohonoch ac mai cario ’mlaen fel arfer fyddwch chi er gwaetha doethineb y cyngor!

Yn y darlleniad yma heddiw mae Duw yn gosod deddf sy’n gorchymyn i ni orffwys. Mae’n dweud wrthym am osod un diwrnod o’r neilltu i stopio gwneud pob peth ac i ‘ymddarostwng’. Ystyr hynny ydi plygu pen a chymryd amser i feddwl o ddifri pa mor fawr ydi Duw, sut mae hi go iawn rhyngom ni a Duw, a sut y mae Duw yn dangos ei gariad mawr tuag atom.

Er na fyddwn ni yn rhai da iawn am gymryd y cyngor i orffwyso, rydan ni’n gallu rhoi amser i feddwl o ddifri am ambell i beth. Rwy’n cofio bod ar un aelwyd leol pan oedd hi’n amser penderfynu pa dractor newydd i’w gael. Roedd yr wybodaeth i gyd ar y bwrdd. ‘Brochures’ o bob math ym mhobman! Maint, cryfder y gyrriant, hyblygrwydd yr hydrolics, cost (wrth gwrs!), gwerth am arian a phob agwedd arall i gyd o dan ystyriaeth fanwl. Roedd y wybodaeth dechnegol gan yr amrywiol gwmnïau gwahanol ar flaen bysedd mab y fferm a phob agwedd wedi ei phwyso a’i mesur yn ofalus cyn gwneud y penderfyniad. Mae hyn yn debyg i gadw’r gorchymyn yma i ymddarostwng.

Roedd hi’n amlwg fod y teulu darbodus yma wedi rhoi amser go iawn o’r neilltu i feddwl o ddifri ynglyn â’r tractor newydd. Roeddent wedi ystyried “ydi’r newid ei werth o? Pa fantais fydd ’na i ni? Pa wahaniaeth fydd ’na o ran effeithiolrwydd o ddydd i ddydd? Fedra i fforddio’r newid?” Ac yna’r ystyriaeth bwysicaf efallai – “fedra i fforddio peidio newid?” Wrth ystyried buddsoddi yn y newydd y byddwn, gan amlaf, yn pwyllo, yn cymryd ein hamser ac yn ystyried o ddifri.

Eisiau perthynas newydd hefo ni y mae Duw. Dyna pam ei fod yn gorchymyn i ni gymryd amser ac ymddarostwng o’i flaen. Rhoi’r gorau o’r amser a gawsom i bwyso a mesur gwerth bywyd yng ngoleuni cariad Duw. Ond y mae Duw yn gwneud mwy – llawer mwy na rhoi’r amser yma i ni yn unig. Wrth iddo ddod â ni i hiraethu am berthynas newydd hefo Duw y mae hefyd wedi trefnu ei bod hi’n bosibl i ni gael ein glanhau o’n holl bechodau. Dyma oedd yn digwydd ar ddydd y cymod. Dyma sy’n digwydd wrth i ni ddod i berthynas newydd hefo Duw, mae’n ein cymodi ag ef ei hun yng ngwaed Iesu ac yn ein golchi’n lân er mwyn i ni fod mewn perthynas iawn ag Ef ei hun am byth.

Ystyriwn felly: fedra i fforddio peidio newid fy mherthynas hefo Duw? Diolch iddo – y mae’n cynnig, trwy ei Air a glywn heddiw, ddydd cymod a glanhad eto o’i ras i ni!

Aneurin

Llais Bro Aled 24.02.13(PDF)

Llais Bro Aled 24.02.13(Word)

Comments are closed.