Dydd Sul, 3 Mawrth 2013

Darlleniad y Dydd:  Marc 4: 13-20 (BCND tud.41 / BCN: tud.37)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd! Roedd dydd Gwener, Mawrth 1af yn ddiwrnod i ddathlu’r Beibl yn Gymraeg! Roedd yn 25 mlynedd union ers cyhoeddi’r Beibl Cymraeg Newydd, ac mae’r Beibl cyfan mewn Cymraeg cyfoes wedi cael ei lansio ar wefan www.beibl.net.

Wrth i ni gydaddoli heddiw, beth am i ni roi diolch i Dduw wrth weddïo’n breifat neu fel cynulleidfaoedd am ei Air tragwyddol ac am y rhai a fu’n llafurio’n ddiflino i ddod â’r Gair i’n meddiant yn y Gymraeg. Wrth feddwl am Beibl.net diolchwn am Arfon Jones yn arbennig. Ymgysegrodd Arfon i’r gwaith mewn ffydd nifer o flynyddoedd yn ôl ac ni phallodd ei ymroddiad na’i frwdfrydedd dros ddod â Gair Duw i gyrraedd cenhedlaeth newydd o Gymry Cymraeg a dysgwyr. Iaith gyfoes gyhyrog a ddefnyddiwyd ganddo a bu llawer yn cydweithio ag o i ddarllen proflenni, ymateb i ffurfiau a chystrawennau newydd. Diolchwn i Dduw hefyd am bawb a fu’n cydweithio hefo Arfon ac am yr holl adnoddau newydd sydd bellach ar gael i ni ac i ysgolion, mudiadau ac eglwysi ar y wefan.

Pam mynd i’r holl drafferth o gyfieithu i Gymraeg cyfoes? Argyhoeddiad dwfn yw’r ateb. Argyhoeddiad o’r budd a ddaw i bobl o ddarllen y Beibl ac argyhoeddiad o bwysigrwydd medru deall yr hyn sy’n cael ei fynegi yn y Beibl. Gwyddom mai’r Ysbryd Glân – Ysbryd Crist yn unig sydd yn medru dod â ni i ddeall y Gair go iawn – i’w brofi fel gair sy’n bywhau ein henaid ac yn goleuo ein deall a’n calon. Gweddïwn felly, wrth ddiolch, am i Dduw anfon ei Ysbryd gyda’i Air i’n plith fel y byddwn ninnau’n cael ein bywhau a’n cyffroi o’r newydd gan fod gennym Air Duw yn ein hiaith ein hunain ar wedd gyfoes ond yn dragwyddol ei ddylanwad! Nid achub yr iaith Gymraeg a ddaru’r Beibl ond bod yn gyfrwng i achub pobl ddaru ymgysegru’i bywydau i wasanaethu Duw a’i addoli yn y Gymraeg. Heb fod y Gair yn cael ei le ynom ni, nid yr iaith yn unig sydd yn marw, ond ni ein hunain!

Yn y darlleniad heddiw cawn ein herio gan ddameg yr heuwr. Golwg trist a llwm sydd ar y tiroedd lle nad yw’r had, sef Gair Duw, yn llwyddo. Ond cynhaeaf doreithiog sydd yna lle mae’r tir yn ddwfn a’r had yn cael ei le. Felly yn y galon. Calon farwaidd a llwm yw’r un lle nad yw gair Duw wedi gwreiddio ond o gael y Gair ynom mewn ffordd fywiol trwy’r waith yr Ysbryd yna mae bywyd yn gynhaeaf ynom a’n bywydau yn dwyn ffrwyth ar ei ganfed i Dduw.

Aneurin

Llais Bro Aled 03.03.13(PDF)

Llais Bro Aled 03.03.13(Word)

Comments are closed.