Dydd Sul, 10 Mawrth 2013

Darlleniad y Dydd:  Lefiticus 26: 9-13 (BCND tud.117 / BCN: tud.107)

Croeso cynnes iawn i bawb ohonoch i addoli, a gobeithio’n wir fod y mamau yn eich plith yn cael sylw arbennig heddiw! Mae’n rhyfedd beth sy’n mynd trwy feddwl rhywun wrth brynu nwyddau newydd: gobeithio y bydd hwn yn gweithio fel y mae’r hysbyseb yn ei ddangos, tybed ydw i wedi gwneud peth call yn gwario cymaint arno?! Un peth yr ydw i’n sylwi arno fwy a mwy erbyn hyn yw’r Terms and Conditions allweddol sy’n dod law yn llaw â phrynu unrhyw eitem o werth. Does dim posib eu hosgoi mewn siop nac ar y wê. Clywais ryw arbenigwr ar y teledu yn honni fod cymaint o’r manylion hyn i’w cael nes y byddai’n cymryd mwy nac oes arferol person i ddarllen bob gair sydd wedi’u cynnwys yn y dogfennau. Yn ychwanegol at fod yn ennyn diflastod gan eu bod yn hirfaith, mae rhywun hefyd yn tueddu i fod amheus bod llawer o guddio pwrpasol yn digwydd yng nghanol y termau. Gallaf gredu fod llawer o amodau digon od wedi’i rhestru ynddynt gan fod cwmnïau’n gwybod yn iawn nad yw’r rhan fwyaf o’u cwsmeriaid am eu darllen.

Ond i’r Cristion, llawenydd a thestun diolch yw gwybod nad yw’n Harglwydd ni’n cuddio’i amodau nac yn ceisio’n twyllo mewn unrhyw ffordd. Yn ei Air, gwelwn Dduw yn dangos yn amlwg i’r byd sut y mae’n caru pobl wrthryfelgar wrth yrru ei Fab i fod yn Achubwr iddynt. Mae Ef hefyd trwy hanes wedi dweud yn glir beth yw Ei ddisgwyliadau ar y bobl hynny sy’n cael eu rhyddhau ganddo, a beth fyddai canlyniadau ufuddhau ac anufuddhau iddo. Yn y darlleniad heddiw o Lefiticus ceir cofnod o’r bendithion a ddôi i’r bobl fyddai’n ufuddhau, ond hefyd yn dilyn ym mhennod 26 y melltithion a ddôi i’r rhai fyddai’n troi cefn ar yr Arglwydd. Mae’r Beibl yn dangos hyn yn glir er mwyn i bobl Dduw wybod beth sy’n wir, ac er mwyn iddynt gael eu hatgoffa o bwysigrwydd glynu at yr Un a roddodd fywyd iddynt. Ac mae’r un peth yn parhau i fod yn wir i ninnau heddiw hefyd – mae bendithion Duw yn ddi-ben draw i’r rhai sy’n perthyn i Iesu Grist – pob bendith yn y nefolion leoedd yn ôl Effesiaid 1:4. Ydym ni’n ymwybodol o hynny tybed? Ydym ni wedi gweld yn glir beth yw canlyniadau bendigedig ymddiried yng Nghrist, a thristwch ac anobaith peidio gwneud hynny? Wrth i ni geisio Duw heddiw a chychwyn wythnos newydd yn Ei gwmni, gweddïwn y bydd Ei Ysbryd yn ein helpu i brofi mwy o’r cyfoeth o nerth, cariad a gofal sydd ganddo ar gyfer pawb sy’n pwyso ar Iesu. A thrwy hynny gofynnwn iddo’n hannog i ymddiried yn fwy fyth ynddo, gan nad oes i ni ddaioni ond ynddo Ef (Salm 16:2).

Rhodri

Llais Bro Aled 10.03.13(PDF)

Llais Bro Aled 10.03.13(Word)

Comments are closed.