Dydd Sul, 17 Mawrth 2013

Darlleniad y Dydd:  Marc 8:31-38 (BCND tud.47 / BCN: tud.43)

Bore da a chroeso i’r oedfaon wrth i ni gydaddoli’n Harglwydd Iesu heddiw. Gweddïwn am fendith Duw ar ei Air a diolchwn iddo am bob un sy’n rhannu Gair Duw yn ein plith o wythnos i wythnos. Mae Iesu yn rhannu Gair Duw hefo’i ddisgyblion a’r dyrfa yn ôl yr hanes a gawn yn y darlleniad heddiw. ‘Dysgu’ yw’r disgrifiad o’r hyn a wnai. ‘Llefaru’r gair yn agored’ yw disgrifiad arall. Diolchwn o ddifri fod gennym ni gyfle arall heddiw i ddod i gael ein dysgu gan Iesu a chlywed ei air yn gwbl agored. Mae cymaint o rym yn y Gair pan mae’r Ysbryd yn ei oleuo!

Mae’n fy synnu i bob tro pa mor fuan y mae Iesu yn sôn wrth bobl fod yn rhaid iddo ddioddef llawer, cael ei wrthod, cael ei ladd ac yna atgyfodi.  Mae fel petai o eisiau i ni wybod beth sy’n mynd i ddigwydd iddo fo yn nes ymlaen. Mae o hefyd fel petai o’n dweud – ‘dwi’n gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd i mi a fi sy’n rheoli hynny!’ Onid yw hi’n gysur i ni wybod fod holl daith ein bywydau ninnau yn wybyddus i Dduw ein Tad, o’r dechrau i’r diwedd – os bydd diwedd hefyd! Bwriad Duw ydi rhoi bywyd tragwyddol i ni – dyna pam ei fod mor awyddus i ni ddeall a gwerthfawrogi beth a ddigwyddodd i Iesu. Oherwydd yr hyn a ddigwyddodd ym mywyd Iesu ac oherwydd pwy oedd Iesu, y mae bywyd tragwyddol yn cael ei gynnig i ni yn rhad ac am ddim, dim ond inni gredu’n y galon i Grist farw trosom a chyffesu â’n genau ei fod yn Arglwydd!

Sylwch beth mae Crist yn ei ddweud am ei gyffesu: “Pwy bynnag fydd â chywilydd ohonof fi ac o’m geiriau yn y genhedlaeth annuwiol a phechadurus hon, bydd ar Fab y Dyn (Iesu) hefyd gywilydd ohonynt hwy pan ddaw yng ngogoniant ei Dad gyda’r angylion sanctaidd.”

Mae hi’n brofiad gwefreiddiol clywed rhywun yn cyffesu Crist yn Arglwydd yn gyhoeddus am y tro cyntaf, gan ddangos nad oes ganddynt gywilydd o Grist na’i eiriau chwaith. Beth a ddywed eich calon chi wrth eich genau? “F’enaid, bendithia yr Arglwydd a’r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd Ef.” (Salm 103) Dewch, gadewch i ni annog ein henaid yn yr Ysbryd heddiw i gyffesu o’r newydd ‘Iesu yn Arglwydd er gogoniant Duw Dad!’

Fe sylwch ein bod yn bwriadu cynnal sesiynau a seiadau yma ac acw ar hyd wythnos y Pasg. Gobeithio y medrwch ddod i rai ohonynt ac i’r oedfaon dros benwythnos y Pasg. Byddai’n braf cael eich cwmni.

Bydd rhai ohonoch (efallai!) yn falch na ches i na Rhodri na Mair swydd y Pab! Ddim y tro ‘ma beth bynnag!

Aneurin

Llais Bro Aled 17.03.13(PDF)

Llais Bro Aled 17.03.13(Word)

Comments are closed.