Dydd Sul, 15 Medi 2013

Darlleniad y Dydd:  Actau 8:34-40 (BCND tud.138 / BCN: tud.126)

Bore da a chroeso cynnes iawn i bawb ohonoch i’n hoedfaon arbennig heddiw. Rydym yn cael y fraint y bore yma o fwynhau cwmni cyfeillion o Eglwys Bresbyteraidd India. Croesawn hwy i’n plith a gweddïwn y bydd eu cyfnod yma yng Nghymru yn un bendithiol ac adeiladol, fel y gweddïwn fendith ar eu gwaith pwysig o rannu’r newyddion da am Iesu Grist â’u cydwladwyr. Rydym hefyd am longyfarch pawb a dderbyniodd anrhydedd Medal Gee am ffyddlondeb i’r Ysgol Sul, a’r bobl ifanc fydd yn cael eu derbyn yn gyflawn aelodau o’u heglwys heno. Diolchwn i Dduw am barhau i gynnig gobaith a llawenydd i bobl o bob oed trwy Iesu Grist ein Gwaredwr.

Yn ôl rhai, un o wendidau mwyaf dynion yw methiant llwyr i ofyn am help pobl eraill pan maent mewn twll! Os fuoch chi erioed mor anffodus a bod ar goll gyda dyn yn gyrru’r car, mae’n annhebygol mai ef a awgrymodd gofyn am gyfarwyddiadau gan unrhyw un arall (oni bai ei bod yn argyfwng!). Diolch byth, does gen i ddim cof o fod mewn sefyllfa fel honno fy hun, ond mi fyddaf yn aml yn cerdded milltiroedd rownd siopau yn syllu ar wahanol silffoedd yn hytrach na gofyn i’r staff am gymorth i ddarganfod y peth yr ydw i’n chwilio amdano.

Er mor ddoniol yw hyn, tybed ydym ni, yn ddynion ac yn ferched, yn tueddu i ddisgyn i’r un trap pan mae hi’n dod i gwestiynau mawr ein bywyd, ein dyfodol a’n ffydd? Ydym ni’n brwydro gydag amheuon ac ansicrwydd, yn chwilio ymhob man am gyfeiriad ac atebion ac wrth wneud hynny’n osgoi cyfarwyddyd ac arweiniad allai ein helpu’n fawr?

Mae darlleniad y dydd heddiw o lyfr yr Actau yn sôn am rywun yn cael arweiniad a chymorth tyngedfennol. Mae’r eunuch yn ymdrechu i ddeall darn o lyfr Eseia, cyn i Philip ddod ato ac egluro o’r Beibl y newyddion da am Iesu Grist. Wrth wrando ac ystyried, a thrwy waith gwyrthiol yr Ysbryd Glân, mae’r dyn yn dod i ddeall, ac yn dod i gredu yn Iesu. Dyna’r her i ninnau hefyd, mynd at y Beibl a chalonnau agored a hyd yn oed bod yn barod i ofyn i eraill am arweiniad i weld pam bod Iesu Grist mor allweddol i ni. Cofiwch beth a ddywedodd Simon Pedr wrth Iesu:

 “Arglwydd, at bwy awn ni?” meddai Simon Pedr, “Mae beth rwyt ti’n ei ddweud yn arwain i fywyd tragwyddol. Dŷn ni wedi dod i gredu, a dŷn ni’n gwybod mai ti ydy Un Sanctaidd Duw.” (Ioan 6:68-69 Beibl.net)

Rhodri

Llais Bro Aled 15.09.13(PDF)

Llais Bro Aled 15.09.13(Word)

Comments are closed.