Dydd Sul, 12 Ionawr 2014

Darlleniad y Dydd:  1 Cronicl 28:6-10 (BCND: tud.392  / BCN: tud.358)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau heddiw.  Wrth i ni ddod i geisio Duw gyda’n gilydd, gweddïwn ar i’r Ysbryd Glân weithio’n rymus yn ein plith i ddangos i ni ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist.

Mae dathliadau’r flwyddyn newydd yn tueddu i basio heibio’n sydyn iawn. Oni bai am nos a dydd Calan ac oedfaon blwyddyn newydd yn yr wythnos gyntaf, o fewn dim mae’r hen drefn wedi dychwelyd – gwaith, gorffwys, oedfaon a digwyddiadau fel yr oeddynt cyn y Nadolig. Ond nid felly y mae hi ar y bobl sy’n byw mewn rhannau o Sir Benfro a gorllewin Cymru lle mae’r arferiad o ddathlu’r Hen Galan yn parhau. Maent hwy’n dathlu’r Calan ar y trydydd dydd ar ddeg o fis Ionawr gan mai dyna’r arferiad cyn y newid o’r hen galendr Iwlaidd i’r calendr Gregoraidd newydd ym 1752. Oherwydd y newid rhwng calendrau, diflannodd 11 o ddiwrnodau o flwyddyn 1752 yng Nghymru a Lloegr. Mae’n ddigon drwg pan sylweddolwn mor gyflym mae wythnosau yn troi yn fisoedd a Nadolig arall bron a chyrraedd, dychmygwch gael bron i bythefnos yn diflannu ar ben hynny!

Wrth ystyried hyn, daw hi’n glir mor bwysig yw gwneud y gorau o’r amser sydd gennym. Gwelwn fod ein darlleniad heddiw o lyfr cyntaf Cronicl yn cynnwys siars y brenin Dafydd i’w fab Solomon ac i bobl Dduw. Mae Dafydd yn rhoi anogaeth gref i’r bobl gadw at Air Duw er mwyn iddynt adael etifeddiaeth i’w plant. Yn ychwanegol, rhoddodd siars i Solomon i adnabod a gwasanaethu Duw’n ufudd, gan ei geisio a pheidio’i wrthod ar unrhyw gyfrif. Mae’r geiriau hyn yr un mor berthnasol i ninnau hefyd. Beth bynnag a ddaw yn y dyfodol, mae’r cyfle gennym heddiw i ymateb i ras a chariad Duw, i droi cefn ar ein hen fywyd ac ildio’n llwyr i Iesu Grist. Iesu ei hun a gyhoeddodd “Y mae’r amser wedi ei gyflawni ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr Efengyl.” (Marc 1:15) Beth am i ni achub ar ein cyfle gan ddod mewn ffydd at Iesu a derbyn o’i fendithion tragwyddol. O wneud hynny, cawn y fraint o ddefnyddio gweddill ein hamser yn byw i addoli Duw wrth wasanaethu Crist, ein Meistr ni.

Cofiwch hefyd am Ŵyl Llanw gan fod y dyddiad cau i archebu carafan yn prysur agosáu – Ionawr 24. Mae’n gyfle gwych i bob oed foli Duw a phrofi dysgeidiaeth Feiblaidd gyda Christnogion ar draws Cymru. Ar ben hyn cawn fwynhau traethau a golygfeydd hynod Sir Benfro, dewch yn llu!

Rhodri

Llais Bro Aled 12.01.14 (PDF)

Llais Bro Aled 12.01.14 (Word)

Comments are closed.