Dydd Sul, 9 Chwefror 2014

Darlleniad y Dydd:  Esther 3: 8-11 (BCND tud.453  / BCN: tud.415)

Bore da a chroeso i’r cyfle yma i gydaddoli a rhoi diolch i Dduw hefo’n gilydd. Mae’r gwyntoedd wedi bod yn hyrddio’n ddrwg dros y dyddiau diwethaf ond hiraethwn am yr Ysbryd Glân ac am iddo chwythu’n nerthol i’n bywydau. Daw yn ei amser i oleuo a bywhau, a gweddïwn am bresenoldeb yr Ysbryd yn ein hoedfaon heddiw fel y bydd ein haddoliad yn llawn o’r Arglwydd a’n calonnau yn llawn o ryfeddod a llawenydd ei ras.

Cefais gyfarfod hefo Anna Jane Evans ychydig ddyddiau’n ôl i drafod gwaith Cymorth Cristnogol a’r ymgyrch eleni. Wrth drafod gwaith yr Wythnos (a ddaw eto ym mis Mai), sylweddolais o’r newydd cymaint o hanes sydd rhwng Cymorth Cristnogol â ni fel eglwysi. Daeth yn fyw i mi hefyd cymaint yw’r ymdrech sydd wedi bod dros y blynyddoedd i helpu’r anghenus trwy i fintai o wirfoddolwyr gasglu o ddrws i ddrws neu gefnogi mewn ffyrdd gwahanol. Rhyw waith digon di-ddiolch ydyw ar adegau ac mae’n hawdd digalonni wrth weld yr holl angen sy’n parhau. Ond heddiw, gadewch i ni feddwl am ein cyfeillion sydd wedi rhoi blynyddoedd o ymdrech dawel i helpu eraill, a gweddïo trostynt, a diolch i Dduw amdanynt.

Mae angen y tlodion yn fawr ond tybed lle fyddai’r byd heb ymdrech dyngarol i leddfu poen ac i helpu’n gilydd? Mae gobaith o hyd a newidiadau mawr wedi cymryd lle. Un o’r newidiadau hynny ydi’r hyn sydd wedi digwydd yn Ne Swdan. Dyma fydd un ffocws i wythnos Cymorth Cristnogol eleni. Mae De Swdan yn wlad ifanc – yr ieuengaf yn y byd – ac yn gartref i nifer o drigolion sy’n dod yn ôl gartref ar ôl bod yn alltud am flynyddoedd. Yn ystod yr wythnos byddwn yn clywed am brofiad un teulu wrth iddynt symud yn ôl i’w hen gartref a pha mor anodd oedd wynebu bywyd mewn gwlad mor ifanc. Nod yr hanes yw dangos sut y mae rhyfel a gormes yn creu tlodi mawr am genedlaethau. Cofiwn hynny wrth i ni gael ein hatgoffa am ddechrau’r Rhyfel Mawr eleni hefyd.

Mae hanes Esther yn ein darlleniad heddiw hefyd yn ein hatgoffa o hanes y bobl hynny ddaru orfod addasu i amgylchiadau newydd mewn gwledydd newydd a cheisio cadw’i hunaniaeth ar yr un pryd. Un peth sy’n wir am bawb sy’n dod at Dduw yng Nghrist – rydym yn derbyn heddwch oddi wrth Dduw trwy gael ein cyfiawnhau trwy ffydd yn Iesu ac yn dod yn rhan o’i ddynoliaeth newydd Ef. Dynoliaeth gyfartal ydi hon lle mae pawb yn frodyr ac yn chwiorydd i’w gilydd yng Nghrist. Ein braint a’n cyfle ni yw cynorthwyo’n teulu ar draws y byd. Diolch i bawb o’n plith sy’n paratoi ar gyfer wythnos Cymorth Cristnogol felly, a diolch o galon o flaen llaw i bob un o’n gwirfoddolwyr.

Aneurin

Llais Bro Aled 09.02.14 (PDF)

Llais Bro Aled 09.02.14 (Word)

Comments are closed.