Dydd Sul, 16 Mawrth 2014

Darlleniad y Dydd:  Salm 15 (BCND tud.496  / BCN: tud.453)

Bore da, a chroeso i oedfaon y dydd. Gweddïwn y cawn olwg newydd ar gariad Iesu a’i fawredd fel Arglwydd. Rhoddwn ein hunain iddo gan godi moliant trwy’r Fro i’w enw gogoneddus. Mae ei enw’n ardderchog ar yr holl ddaear! (Salm 8)

Un o gwestiynau mawr bywyd ydi’r un a geir yn y Salm heddiw: “Pwy a esgyn i fynydd yr Arglwydd, a phwy a saif yn ei le sanctaidd Ef?” (Salm 15) Daw’r ateb: “Y glân ei ddwylo a’r pur ei galon …..” Ond mae fy nghalon a’m dwylo’n bell o fod felly. Dim ond Un, Iesu, sydd yn cael esgyn i fynydd Duw. Ef yn unig sydd yn ddigon glân ei ddwylo a phur ei galon. Dyma Oen Duw sydd wedi ei demtio ymhob peth fel ni, eto heb bechod. Yr hyn sy’n codi rhyfeddod a moliant felly ydi sylweddoli fod Iesu yn mynd ar y blaen i ni i fyny’r mynydd a’n bod ni yn cael dod at Dduw wedi ein cuddio yn ei deilyngdod Ef. Yng Nghrist cawn fynd i mewn at Dduw er mwyn cael ei gwmni a’i addoli!

Dyrchafwn ei foliant felly gan ganu, gweddïo, gwrando a gweithredu hefo’n gilydd. Gadewch i ni gofio teuluoedd y Fro yn ein gweddïau gan weddïo dros bob un fydd yn clywed gair Duw. Mae llawer ohonom mewn galar a gofid ond credwn fod Gair Duw yn addas i bob cyflwr a bydd yn gynhaliaeth i bob un dim ond i ni ofyn i Dduw am ei fendith arno.

Heno, mae cyfres newydd o bregethau yn dechrau a fydd yn canolbwyntio ar agweddau ymarferol o fyw fel Cristion heddiw. Bydd y gyfres yn rhoi arweiniad ar sut y mae’r Beibl yn esbonio cyflyrau megis salwch, marwolaeth, caethiwed ac ati a hefyd yn rhoi arweiniad o’r Beibl ar sut i ddelio hefo arian, perthynas hefo pobl, priodas a rhywioldeb. Byddwn hefyd, os Duw a’i myn, yn edrych ar berthynas y Cristion â’r Eglwys, Cristnogaeth a gwyddoniaeth, ac yn ystyried beth sy’n gwneud Cristnogaeth yn wahanol i grefyddau a chredoau eraill. Gobeithio y cewch gyfle i ddod atom i gyd-addoli ac i gyd-ddysgu o Air Duw.

Wrth i’r Pasg agosáu byddwn yn cynnal nifer o gyfarfodydd amrywiol ac mae defnyddiau newydd ar gael yn Gymraeg sy’n rhannu neges y Pasg. ‘Blas ar Fywyd’ ydi teitl y defnyddiau (‘A Passion 4 Life’ yn Saesneg). Gobeithio eto y cawn gyfle i ddosbarthu a rhannu’n ffydd ag eraill dros y cyfnod yma gan weddïo am fendith Duw ar y neges fawr am Iesu’n dringo’r mynydd ac yn gwneud mynydd y benglog yn fynydd buddugoliaeth!

Aneurin

Llais Bro Aled 16.03.14 (PDF)

Llais Bro Aled 16.03.14(Word)

Comments are closed.