Dydd Sul, 23 Mawrth 2014

Darlleniad y Dydd:  Philipiaid 2:5-11 (BCND tud.217  / BCN: tud.199)

Pa mor bwysig ydi emynau i chi? Dwi wrth fy modd yn dewis emynau i’w canu yn ystod oedfaon y Sul, ond dwi’n dal i gael trafferth hefo Caneuon Ffydd. Dwi’n methu’n glir a chael gafael ar rediad y llyfr a dwi’n mynd yn fwy ac yn fwy blin hefo’r gyfrol wrth i mi orfod chwilota a chwilota am yr un iawn – ond fy mhroblem i yw honno mae’n siŵr!

Mae’r darlleniad heddiw yn emyn gynnar o fawl i Grist. Iesu yw testun yr emyn a rhyfeddod ei Berson a’i waith sy’n ganolog – fel pob emyn da. Diolch fyth, does dim problem o gwbl gyda’r emyn hwn.  Buaswn yn ei ddewis pob tro!

Sylwch sut mae’r emyn yn adeiladu i uchafbwynt o gyffes. Mae’n cychwyn hefo cydnabod Duwdod Iesu, rhyfeddu at ostyngeiddrwydd ei ymgnawoliad, at ei ufudd-dod hyd angau’r groes, am ei ddyrchafiad gogoneddus ac am fod iddo nawr yr enw sydd uwchlaw pob enw. Ac yna daw’r emyn yn realiti i ni wrth iddo fynegi y bydd ein tafod ni – pob tafod a dweud y gwir – yn cyffesu Crist yn Arglwydd ac y bydd pob glin yn plygu i’w enw. A hyn i gyd er gogoniant Duw Dad. Go brin bod gwell emyn i’w gael!

‘Amen’ yw clo traddodiadol emyn. Ystyr hyn yw ein bod yn cytuno hefo’r cynnwys.  Mae’n calon yn credu a’n genau yn cyffesu cynnwys yr emyn. Dyna pam mae’n bwysig i ni fod yn feirniadol o bob emyn o waith pobl. Mae’n anodd gen i ddweud ‘Amen’ i bob emyn yng Nghaneuon Ffydd ac felly fyddai ddim yn eu dewis. Hwyrach eich bod yn meddwl fy mod yn gul iawn wrth ddweud hyn, ond dwi’n credu y dylai pob emyn fod yn seiliedig ar y gyffes sydd yn yr emyn hwn yn y darlleniad heddiw.

Duwdod ac ymgnawdoliad Crist,  gostyngeiddrwydd ac ufudd-dod Iesu, y groes a dyrchafiad Iesu, Arglwyddiaeth Iesu a’i awdurdod dros bob peth a phawb, gogoniant Duw – dyma gynhwysion yr emynau moliant gorau.

Gwnewch yn siŵr fy mod i yn dewis rhai fel hyn pob tro a phob bendith i chi wrth gyd-addoli heddiw. Croeso i oedfaon y dydd.

Aneurin

Llais Bro Aled 23.03.14 (PDF)

Llais Bro Aled 23.03.14(Word)

Comments are closed.