Dydd Sul, 13 Ebrill 2014

Darlleniad y Dydd:  Salm 122 (BCND tud.565  / BCN: tud.516)

Sul y Palmwydd! Croeso cynnes i chi i oedfaon y dydd ac i’r cyfnod arbennig yma o gofio digwyddiadau’r wythnos fawr – y dyddiau yn hanes Iesu cyn y croeshoeliad a’r atgyfodiad. Mae’r hanes wedi ei gofnodi’n fanwl gan y llygad dystion ac oherwydd hynny rydym yn gallu cael golwg fanwl ar y dyddiau a’r oriau pwysicaf mewn hanes i ni fel Cristnogion.

Mae’r wythnos yn cychwyn hefo’r hanes am Iesu yn marchogaeth i mewn i Jerwsalem – y ddinas yn ferw o ymwelwyr a’r ddinas yn cynhyrfu drwyddi wrth i’r gair fynd ar led fod Iesu’n dod! Cofiwn am y plant yn taenellu’r palmwydd, yn gweiddi croeso ac eraill yn taenu eu dillad o flaen yr ebol asyn fel carped. Gwyddom hefyd mai cri wahanol iawn oedd i’w chlywed gan y dorf ymhen ychydig ddyddiau. Nid gorfoledd croeso ond crochlefain gwrthodiad. Galw am waed Iesu oeddent ymhen ychydig ddyddiau, am ei groeshoeliad, am ei farwolaeth.

Ydi’n bosibl ein bod ni yr un mor gyfnewidiol? O fod yn yr un sefyllfa, a fyddem  wedi gwneud yr un fath â’r disgyblion? Rhedeg i ffwrdd, cuddio rhag yr awdurdodau, gwadu, ofni am ein bywydau ein hunain? Ond, os cawsom brofiad felly o uniaethu hefo’r disgyblion, tybed a gawsom hefyd yr un profiad ag a gafodd Pedr a’r disgyblion eraill yn yr oruwchystafell ar ôl yr atgyfodiad pan ddaeth Iesu yn ôl atynt a’u derbyn eilwaith! Mae’n siŵr fod y cyfarfod yna wedi bod yn rhyfeddol. Dychmygwch y disgyblion yn cuddio dan deimlad o ofn ac o euogrwydd llethol am siomi’r Arglwydd a’i adael i ddioddef a marw, ac eto, dyma fo, wedi dod yn ôl i lefaru tangnefedd iddynt a’u grymuso trwy ei Ysbryd i fynd i’r holl fyd yn ei Enw!

Galw pobl sy’n teimlo’n anheilwng ac sydd yn analluog yn eu nerth eu hunain a wna Iesu heddiw hefyd. Er mor chwit chwat ydym yn ein ffydd a’n cerddediad hefo Duw, mae Iesu yn dal i ddod atom i’n galw i’w wasanaeth ac i rannu’r newyddion da amdano fel Crist byw sy’n Arglwydd. Mae ei faddeuant yr un mor rymus, a’i gariad angerddol tuag atom yr un mor danbaid! Wrth gofio amdano yn marchogaeth i Jerwsalem, beth am roi croeso go iawn iddo i mewn i’n calonnau a gweddïo y caiff fynediad hefyd i galonnau pawb sy’n galw arno?

Aneurin

Llais Bro Aled 13.04.14 (PDF)

Llais Bro Aled 13.04.14(Word)

Comments are closed.