Dydd Sul, 26 Hydref 2014

Darlleniad y Dydd: Hosea 14:4-9 (BCND tud.826 / BCN: tud.752)

Bore da a chroeso eto i oedfaon y dydd ac i’r diwrnod newydd yma o ras ein Harglwydd. Gobeithio y cewch fendith arbennig heddiw wrth wrando’r Gair a chyd-addoli. Wrth i’r wythnos agor o’n blaenau, gweddïwn y bydd Duw yn rasol wrthym ac y bydd yn rhoi cyfleon newydd i ni rannu ein tystiolaeth am Iesu a’i ogoniant hefo’n ffrindiau, ein teulu a phawb a fydd yn holi amdano.

Un o’r pethau wnaeth y Parch. John Robinson sôn amdano hefo ni nos Fercher oedd fod yn rhaid i’r newyddion da am Iesu fod yn newyddion da i ni i ddechrau cyn y medrwn ei rannu ag eraill, ac wrth inni rannu ag eraill rydym ninnau’n tyfu yn ein ffydd a’n argyhoeddiad. Roedd John yn ein harwain yn feistrolgar iawn trwy’r comisiwn mawr a gawsom fel Cristnogion i fynd allan i fod yn dystion i Iesu. (Actau 1:8 hefyd.) Soniodd am ei brofiad ei hun yn cael ei alw i Rwmania ac yna i Gymru ac fel y mae wedi gweld newid yn agwedd pobl ifanc Cymru at Grist – yr holi gwirioneddol sy’n digwydd rwan a’r ymateb cadarnhaol i Iesu sy’n digwydd ym mywydau sawl un. Pwysleisiodd ein cyfrifoldeb i fynd allan i gyfarfod pobl lle y maent.

Diolch a chlod i Dduw am hynny a pharhawn i weddïo am i’r Ysbryd symud mewn nerth yn ein plith i’n gwneud yn dystion ffyddlon, er mwyn i eraill ddod yn rhan o deulu Duw ac yn dystion eu hunain hefyd. Nid galw pobl at gapel arbennig neu enwad yw ein nod – cyflwyno Iesu yw’r gwaith a gawsom, a gwneud hynny trwy amrywiol ffyrdd.

Disgrifiodd chwech agwedd ymarferol a fydd o fudd i ni i’w trafod a’u gweithredu hefo’n gilydd. Hwyrach y medrwn eu cynnwys yn eu trefn dros yr wythnosau nesaf. Ar ben y rhestr roedd gweddi. Ond gweddi benodol dros bobl neilltuol iddynt ddod i adnabod Iesu yw’r weddi hon. Fe fydd gan bob Cristion enwau pobl arbennig y byddant yn gweddïo’n gyffredinol trostynt a thros eu lles. Yn ogystal â gofyn i Dduw ofalu am y bobl yma dylem hefyd ofyn yn daer i Dduw ddod â nhw i adnabod Iesu yn bersonol. Iesu yn ei berson yw’r newyddion da a Iesu yn ei berson rhyfeddol yr ydym yn ei rannu. Adnabod Iesu yw’r bywyd tragwyddol. Pwy yw’r bobl y mae Duw yn eu rhoi ar ein calon wrth i ni weddïo? Gweddïwn ar iddynt dderbyn Ysbryd Duw i ddyfnhau eu hadnabyddiaeth o Iesu er mwyn iddynt gael nerth yr Ysbryd Glân hefyd i ddod yn dystion i Iesu eu hunain! Fe fydd geiriau Hosea yn y darlleniad heddiw yn dod yn wir wrth i hyn ddigwydd!

Aneurin

Llais Bro Aled 26.10.14 (PDF)

Llais Bro Aled 26.10.14 (Word)

Comments are closed.