Dydd Sul, 9 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Amos 5:1-9 (BCND tud.834 / BCN: tud.759)

Croeso cynnes iawn i bob un ohonoch i’r oedfaon heddiw. A hithau’n Sul y Cofio, gweddïwn dros yr holl deuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan erchylltra rhyfel ar draws ein byd, gan ddiolch i’r Arglwydd am obaith o heddwch tragwyddol trwy’n Harglwydd Iesu Grist. Gofynnwn hefyd am fendith ar bawb o’n cyd-aelodau na all fod yn bresennol mewn gwasanaethau heddiw – y bydd presenoldeb yr Ysbryd Glân yn gysur ac yn nerth arbennig iddynt lle bynnag y maent.

Wrth i ni barhau i ystyried cynghorion y Parch. John Robinson ar sut i rannu’n ffydd, awn ymlaen heddiw at yr ail bwynt – cartref agored.

Er nad yw’r syniad o gynnig paned, neu fwynhau swper blasus gyda sgwrs yn beth dieithr i ni yng nghefn gwlad, mae’n sicr yn arferiad sy’n llai cyffredin nag y bu. Gall fod cyfuniad o bwysau gwaith, prysurdeb bywyd pob dydd a newid cymdeithasol wedi cael dylanwad ar hyn, ond dylai’r Cristion ystyried anogaeth y Beibl – ‘Peidiwch ag anghofio lletygarwch’ (Hebreaid 13:2). Dyma ffordd ymarferol i ni wahodd pobl i’n cartrefi a’u gwneud yn gyfforddus wrth ddarparu’n hael ar eu cyfer, mwynhau eu cwmni a dod i’w hadnabod yn well. Ac yn enwedig i Gristnogion, mae agor ein cartrefi i groesawu eraill yn gyfle arbennig i ddangos bywyd cyffredin y Cristion i’r rhai sy’n chwilfrydig. Gweddi o ddiolch cyn bwyd, Beiblau sy’n cael eu defnyddio’n gyson, a pharodrwydd i drafod y ffydd gyda’n gilydd heb unrhyw gywilydd. Er nad yw’r rhain yn bethau anghyffredin i ni, gallent fod yn agoriad llygaid i’r rhai sy’n ystyried gwirionedd y ffydd Gristnogol.

Dylem sylweddoli mor fawr yr ydym wedi’n bendithio fel Cristnogion. Trwy gredu yng Nghrist rydym yn derbyn bywyd newydd, bywyd nad yw hyd yn oed siomedigaethau, poen na marwolaeth yn gallu ei ddinistrio. Rydym wedi derbyn y bywyd tragwyddol hwn trwy drugaredd Duw, am fod ei Fab wedi marw yn ein lle. Tybed ydym ni’n barod i’n bywyd newydd ni fod yn weladwy i eraill wrth i ni eu gwahodd i’n cartrefi? Yn ein darlleniad heddiw o lyfr y proffwyd Amos, gwelwn Dduw yn cymell y bobl i’w geisio er mwyn iddynt gael bywyd. Yr un yw’r neges sydd gennym ninnau i’w rhannu gyda’n cyfeillion a’n teuluoedd! Cofiwn beth mae 2 Corinthiaid 5:20 yn ei ddweud: “Felly cenhadon dros Grist ydym ni, fel pe bai Duw yn apelio atoch trwom ni. Deisyf yr ydym dros Grist, cymoder chwi â Duw.”

Beth am i ni ddiolch heddiw am gael rhannu newyddion mor wych ag eraill, a gweddïo am gyfleoedd i wneud hynny?

Rhodri

Llais Bro Aled 09.11.14 (PDF)

Llais Bro Aled 09.11.14 (Word)

Comments are closed.