Dydd Sul, 16 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Obadeia 1:1-6 (BCND tud.838 / BCN: tud.764)

Bore da a chroeso cynnes i oedfaon y dydd! Pan fyddwn ni’n chwilio am ymadrodd i ddisgrifio’r adegau (prin) hynny pryd nad oes gennym ddim clem am rywbeth, tybed a fyddwch chi – fel nifer o Gymry eraill – yn defnyddio’r ymadrodd ‘does gen i ddim Obadeia’? Hwyrach fod hyn yn adlewyrchiad o’r ffaith fod llyfr y proffwyd Obadeia yn ddirgelwch i’r rhan fwyaf o bobl ac efallai na fydd llawer ohonom ninnau chwaith yn gwybod am ei gynnwys nac wedi ei ddarllen ers tro!

Un o’r rhesymau dros gynnwys darlleniadau’r dydd yn ein hoedfaon ydi’n gorfodi i edrych ar adrannau lled ddieithr o’r Beibl hefo’n gilydd ac, yn sicr, mae llyfrau olaf yr Hen Destament yn fwy dieithr na Llyfr y Salmau neu Eseia, Daniel a Genesis er enghraifft.

Felly, dyma air bach neu ddau am Obadeia i’n helpu, gobeithio! 580 CC – cyfnod yr alltudiaeth ym Mabilon yw dyddiad yr ysgrifennu a dyma’r byrraf o holl lyfrau’r proffwydi – 21 adnod yn unig! Mae’n sgwennu’r ‘hyn a ddywed yr Arglwydd am Edom’ sef gwlad i’r de o’r Môr Marw. Roedd pobl y wlad yn hanu o ran tras o Esau, efaill Jacob, ac felly doedd hi ddim yn dda – a dweud y lleiaf – rhwng yr Israeliaid a’r Edomiaid. Roedd atgasedd hanesyddol rhyngddynt, a neges Obadeia oedd fod Edom ar fin dod i ben. Mae’n dweud ei bod am gael ei hyrddio i’r llawr er iddi ‘esgyn cyn uched â’r eryr’. (Mynydd-dir uchel o graig goch yw tir Edom.)

Ond roedd yna reswm arall am y drwgdeimlad rhyngddynt. Wrth i rym Persia ehangu o’r dwyrain a bygwth Jerwsalem, dim ond sefyll a gwylio’r gyflafan a wnaeth yr Edomiaid heb godi bys i helpu’r Israeliaid, eu brodyr i bob pwrpas. A dyma nhw’n casglu’r ysbail wedi’r lladd, a’i gyflwyno i’r Persiaid! Dyna ddiogelu na fyddai cariad na brawdgarwch yn ffynnu byth wedyn rhwng yr Israeliaid a’r Edomiaid. Daw rhybudd difrifol a phroffwydol i Edom yn adnod 10: ‘Am y lladdfa, ac am y trais yn erbyn dy frawd Jacob, fe’th orchuddir gan warth’.

Ond darlun o adferiad sydd yn y llyfr. Mae Duw, yn nydd yr Arglwydd, am adfer ei frenhiniaeth dros dir Edom. Mewn gair, bydd yr Israeliaid sydd wedi eu caethgludo a’u trechu i bob pwrpas yn cael eu defnyddio i adfer hawl Duw ar Edom. Bydd y ‘rhai dihangol ym Mynydd Seion’ (adn. 17) a’r rhai sydd wedi eu gwaredu yn dod i reoli ‘mynydd Esau’. (adn. 21)

Penderfyniad tyngedfennol yw sefyll gyda’n brodyr a’n chwiorydd yn y ffydd neu beidio. Dylem sefyll gyda’n brodyr a’n chwiorydd yn y ffydd yn y frwydr fawr, nid edrych arnynt yn syrthio yn y frwydr ac aros am gyfleon i’w hysbeilio.

Diolch i Dduw mai Brawd sydd wedi sefyll hefo ni yw Iesu, concwerwr yn y frwydr ac Arglwydd byw.

Aneurin

Llais Bro Aled 16.11.14 (PDF)

Llais Bro Aled 16.11.14 (Word)

Comments are closed.