Dydd Sul, 11 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 2:25-33 (BCND tud.63 / BCN: tud.58)

Er ei bod braidd yn hwyr, peth braf iawn yw cael dymuno blwyddyn newydd fendithiol i bawb ohonoch! Ac wrth i ni edrych ymlaen at y flwyddyn sydd ar gychwyn, gall pob Cristion wneud hynny’n ddisgwylgar oherwydd yr hyn a fynegir am Iesu yn Effesiaid 3:12 – ‘Ynddo ef, a thrwy ffydd ynddo, yr ydym yn cael dod at Dduw yn eofn a hyderus.’ Beth bynnag a ddaw i’n rhan eleni, os ydym wedi dod i adnabod Iesu fel Gwaredwr ac Arglwydd, mae gennym sylfaen gadarn i ddod at Dduw unrhyw bryd mewn hyder gostyngedig. Boed hynny mewn gweddi, mawl neu ddiolchgarwch, mae haeddiant Iesu yn rhoi mynediad i ni fel plant at ein Tad Nefol. Diolchwn i Dduw am aberth y Groes sydd wedi gwneud y fraint anferth hon yn bosib i bechaduriaid annheilwng fel ni.

Wrth i blant ddychwelyd i’r ysgol ar ôl y gwyliau, dwi’n siŵr mai un o’r cwestiynau cyntaf a gawsant gan eu ffrindiau oedd “beth ges di fel anrheg Nadolig?” I mi, un o’r anrhegion mwyaf annisgwyl eleni oedd bwrdd adar! Er mai prin iawn ydi fy ngwybodaeth am adar, mae edrych arnynt yn gwibio hwnt ac yma’n eithriadol o ddifyr. Ychydig ddyddiau wedi’r Nadolig, dyma fynd ati i osod y bwrdd yn yr ardd a rhoi rhyw fymryn o hadau arno. O fewn diwrnod ymddangosodd mwy nag un aderyn i brofi’r bwyd ar eu cyfer. Ond o hynny ymlaen, ddiwrnod ar ôl diwrnod doedd dim golwg ohonynt. Y rheswm pam y daeth cymaint ohonynt ar y diwrnod cyntaf oedd oherwydd ei bod wedi rhewi’n galed. Pan ddiflannodd y rhew, diflannodd yr angen iddynt fwyta’r hadau ar y bwrdd adar! Tybed ai dyna’r ydym ni’n tueddu ei wneud hefo Duw? Troi ato pan mae pethau’n ddifrifol yn unig, a pheidio talu sylw iddo’r rhan fwyaf o’r amser? Wrth gwrs, mae Duw trwy Iesu Grist yn ein cymell i ddod ato mewn pob math o argyfwng, ond mae’r Beibl hefyd yn ein hatgoffa o werth perthynas glos â Duw trwy’r amser. A dweud y gwir, mae’r Beibl yn defnyddio darluniau o wledd a chyfoeth i gyfleu’r hyn sy’n dod i ran y Cristion am byth oherwydd yr hyn wnaeth Iesu. Digonedd o gariad, nerth trwy’r Ysbryd a gobaith sydd i ni yng Nghrist.  Ar ddechrau blwyddyn newydd ydym ni’n barod i dderbyn gwahoddiad graslon Iesu i’w wledd, neu ydym ni am barhau yn ystyfnig yn chwilio am friwsion o gysur ar wahân i’n Harglwydd?

Rhodri

Llais Bro Aled 11.01.15 (PDF)

Llais Bro Aled 11.01.15 (Word)

Comments are closed.