Dydd Sul, 1 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: Colosiaid 2:6-10 (BCND tud.221 / BCN: tud.202)

‘Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist.’ Dyna’r geiriau y mae’r Apostol Paul yn ei ddefnyddio i gyfarch cyd-Gristnogion wrth ddechrau llawer o’i lythyrau. Wrth i ninnau ddod at ein gilydd i foli Duw ar gychwyn y mis bach, boed i ni sylweddoli nad oes neb ohonom yn haeddu dim o law’r Arglwydd. Ond er hyn, trwy ras mae Duw yn rhoi cymaint yn fwy na’n haeddiant i ni yn ei Fab, Iesu Grist. Diolchwn am Iesu heddiw, a gofynnwn i’r Ysbryd Glân ddyfnhau’r heddwch mewnol sy’n eiddo i’r Cristion wrth iddo ddod i adnabod Crist yn well a phrofi ei gariad yn bersonol.

Cwyn gyffredin y dyddiau hyn yw bod nifer o fwydydd poblogaidd fel petaent yn lleihau yn eu maint. Boed hynny’n bacedi creision, poteli pop neu duniau o siocledi, mae’n debyg mai cynllun llawer o wneuthurwyr i barhau i wneud elw yw cadw prisiau tua’r un fath ond lleihau maint eu cynnyrch rhyw fymryn. Tybed faint ohonoch sydd wedi prynu paced o greision a chael eich siomi o’i agor a gweld cyn lleied sydd ynddo?!

Yn ein darlleniad allan o’r Epistol at y Colosiaid, derbyniwn rybudd i fod yn ofalus nad ydym yn cael ein hudo gan syniadau hudolus y byd o’n cwmpas. Mae Cristnogion yn cael eu hannog i aros yn glos at Iesu gan sylweddoli mai Ef yw’r unig ateb i’n hanghenion. Dylai dilynwyr Crist adeiladu eu bywyd a gwneud eu penderfyniadau o’i herwydd Ef, ac nid trwy ddilyn esiampl ddynol yn ddifeddwl. Yn aml, bydd syniadau diweddaraf y byd yn ein perswadio y dylem ganolbwyntio ar hyn neu’r llall i gael bywyd llawn boddhad, ond cofiwn mai addewidion gwag ydynt mewn gwirionedd – byddant yn ein caethiwo yn hytrach na’n rhyddhau. Fel y siom o weld paced hanner gwag o greision, cael ein siomi wnawn ni yn y pen draw gyda phob math o syniadaeth neu ffordd o fyw sydd ddim wedi’i gwreiddio yng Nghrist. Pam hynny? Oherwydd mai Iesu’n unig sy’n ddyn ond hefyd yn Dduw – ac oherwydd hynny, Ef yn unig all ein cymodi ni â Duw trwy ei farw unwaith am byth ar y Groes dros yr anghyfiawn. (1 Pedr 3:18)

Mae Paul yn ei Lythyr yn ein hatgoffa o’r canlyniad difrifol o golli bywyd cyflawn trwy droi cefn ar Iesu. Ac os yw Iesu wedi dod i’r byd yn benodol er mwyn i bobl gael bywyd ar ei orau (Ioan 10:10 Beibl.net) pam ydym ni’n mentro trwy droi’n golygon at bethau isradd?

Rhodri

Llais Bro Aled 01.02.15 (PDF)

Llais Bro Aled 01.02.15 (Word)

Comments are closed.