Dydd Sul, 8 Chwefror 2015

Darlleniad y Dydd: 1 Pedr 1:22-25 (BCND tud.256 / BCN: tud.235)

Bore da! Dyma Sul arall o law Duw a chyfle i gydaddoli. Gwyn ein byd! Mae’n dda i ni ymateb i bob cyfle newydd y mae’n ei roi i ni. Croeso cynnes i oedfaon y dydd a gweddïwn am fendith arbennig Duw heddiw ar ei Air tragwyddol.

Mae’r darlleniad o lythyr Pedr yn cyfeirio at y pethau sy’n parhau. Os ydi rhywbeth yn para’n hir, rydan ni fel arfer yn meddwl amdano fel rhywbeth tragwyddol. Roedd yna fferen doffi ar werth pan roeddwn i’n blentyn. Os cofiaf yn iawn, rhyw stribed weddol denau o daffi melyn a gwaith cnoi arno oedd hwnnw! ‘Everlasting’ oedd yr enw arno, ac oedd, mi roedd yn cymryd hydoedd i’w orffen. Yn aml, byddai’r darn olaf a oedd yn drech na’r holl gnoi yn cael ei stwffio i waelod y boced ac yno am ddyddiau nes byddai wedi troi yn rhyw fath o ‘superglue’, a dwy ochr y boced bellach yn un amlen ludog, er mawr annifyrwch. Er y broliant ar y paced, fyddai’r taffi ddim yn para am byth – na’m dannedd i chwaith, tase hi’n dod i hynny!

Fel blodau’r maes yn darfod, dyna’r gwir. Ond mae ’na rywbeth sydd yn bosibl i ni ei brofi, trwy ras Duw, sy’n dragwyddol ei barhad, ei werth a’i ansawdd. Gair Duw yw hwnnw. Nid y geiriau ar bapur sydd yn y Beibl ond Duw yn siarad hefo’n henaid ac yn cynhesu ei Air ynom. Wrth ddarllen y Beibl mae’r geiriau yn dod yn fyw i ni ac yn  dod â ni i adnabod Duw a chredu ynddo a’i gariad, ac yn ei Fab, Iesu, trwy i’r Ysbryd Glân fywhau’r gwirioneddau mawr ynom ni. Mae Gair Duw yn troi’n had bywiol ynom, mae’n cael ei blannu ynom, yn tyfu ac yn aros.

Dyfyniad o Eseia 40 sydd yn y rhan hon o lythyr Pedr ac mae’n cysylltu’r broffwydoliaeth hefo’i chyflawniad yn y gwaith o bregethu a gwrando’r Efengyl. Dyma reswm da arall dros ddod i gydaddoli. Wrth gyd-wrando’r Efengyl, mae ffydd yn dyfnhau a’r Gair tragwyddol fel petai’n cael gwreiddyn ynom ac yn dod yn gynhaliaeth i ni. Cynhaliaeth dros dro fel yr Everlasting Bar? Nage, cynhaliaeth dragwyddol go iawn yn ei barhad a’i ddefnyddioldeb. Mae Gair Duw ynom am ein cynnal am byth er mwyn i ni fedru addoli a chanmol ein Harglwydd am byth – dyna ei bwrpas mawr!

Gweddïwn y bydd pawb o’n plith sydd yn ein calon a’n gweddïau y dyddiau hyn yn cael profi’r Ysbryd yn bywhau’r Gair iddynt ac y byddant yn cael eu cynnal yn nerth tragwyddol Duw.

Aneurin

Llais Bro Aled 08.02.15 (PDF)

Llais Bro Aled 08.02.15 (Word)

Comments are closed.