Dydd Sul, 29 Mawrth 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 10:7-15 (BCND tud.113 / BCN: tud.104)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwahanol oedfaon ar hyd a lled Bro Aled a ninnau’n dathlu Sul y Blodau. Wythnos wedi’r diweddglo cyffrous i Bencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad, cofiwn am Iesu’n cyrraedd Jerwsalem i fonllefau’r dorf yn gweiddi: “Hosanna i Fab Dafydd! Bendigedig yw’r un sy’n dod yn enw’r Arglwydd”. (Mathew 21:9)  Er mor briodol oedd y mawl yma, ymhen ychydig ddyddiau roedd tyrfa arall am waed Iesu, “Croeshoelia ef” oedd eu cri. (Marc 15:13) Diolchwn heddiw fod Iesu trwy ei groeshoeliad a’i atgyfodiad wedi profi ei fod yn Frenin uwchben y brenhinoedd sy’n llawn haeddu ein mawl, a gofynnwn iddo ddod i deyrnasu yn ein bywydau.

Yn ystod yr holl sylw a roddwyd i’r diffyg ar yr haul yn ddiweddar, cawsom ein hatgoffa mor anaml y mae’r olygfa ryfedd hon i’w gweld yng Nghymru. Yn 1999 y gwelwyd yr un ddiwethaf ac os yw’r gwybodusion yn gywir bydd rhaid i ni aros yn amyneddgar hyd 2026 i weld diffyg rhannol ar yr haul (tebyg i’r un sydd newydd fod), a hyd at 2090 i weld eclips llawn! Wrth i ni ystyried y neidiau yma mewn blynyddoedd, daw treigl amser a byrder bywyd yn amlwg i ni. Yn ôl Iago 4:14, mae’n bywyd fel tarth sy’n cael ei weld am ychydig, ac yna’n diflannu. Os felly, y cwestiwn naturiol i ni fel pobl ei ofyn yw lle mae ein diogelwch a’n gobaith? Pan gyfeiriodd Iesu ato’i hun fel Bugail Da roedd yn ychwanegu at y darlun Beiblaidd cyfarwydd o Dduw fel bugail dros ei bobl (gw. Salm 23 ac Eseciel 34). Rhoddodd awgrym cryf o’i ddwyfoldeb ei hun a llwyddodd hefyd i gyfleu’n eglur y berthynas arbennig rhyngddo â’i bobl. Iesu yw’r bugail sy’n gofalu am y praidd, hyd yn oed pan mae ymosodiadau a bygythiadau yn dod i’w rhan. Iesu yw’r bugail sy’n adnabod pob un o’r praidd yn unigol a hwythau’n ei adnabod Ef. Ac yn y pen draw, Iesu yw’r un sy’n fodlon caru i’r eithaf – marw dros y praidd i’w cadw’n ddiogel yn dragywydd. A oes gobaith a diogelwch sicrach na hyn ar gael i ni? Bydd pob bugail yn ein plith yn gyfarwydd â’r profiad rhwystredig ac annifyr o ddelio â cholledion wrth wyna, ond pan fyddwn ni yn troi at Iesu cawn addewid na chaiff neb ohonom ein cipio allan o’i law Ef (Ioan 10:28) – yn wir, bywyd yn ei holl gyflawnder a geir wrth berthyn i’w braidd. Iesu: bugail penigamp!

Rhodri

Llais Bro Aled 29.03.15 (PDF)

Llais Bro Aled 29.03.15 (Word)

Comments are closed.