Dydd Sul, 5 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:1-9 (BCND tud.126 / BCN: tud.115)

Croeso i oedfaon Sul y Pasg! Dyma Ŵyl fwyaf yr Eglwys Gristnogol a braf fydd cael cyd-addoli gyda holl deulu’r ffydd ar draws y byd ac yn y nef wrth i ni ddathlu atgyfodiad Iesu a’i ddyrchafiad gogoneddus o farw’n fyw. Diolchwn i Dduw am rym yr atgyfodiad ac am fod yr Iesu’n fyw!

Yn hanes yr atgyfodiad a ddarllenwn heddiw, mae Mair Magdalen yn dod yn gynnar at y bedd. Mae Ioan yn dweud ei bod hi ar fin gwawrio, sy’n awgrymu’n gryf fod Mair wedi bod yn effro yn aros i’r Sabath basio er mwyn iddi gael mynd at gorff Iesu i’w lanhau a’i eneinio. Mae hi bron â thorri ei chalon eisiau gorffen y gwaith o ofalu amdano ac mae ei chyfeillion yr un mor awyddus i’w chynorthwyo. Ceisio Iesu o gariad y maen nhw – ceisio un yn gorwedd yn llonydd mewn bedd. Ond nid dyna a gawsant! Wedi cyrraedd y bedd mae nhw’n gweld fod y maen wedi ei symud oddi ar geg y bedd ac nad oedd golwg o’r corff marw yn unman. Bedd gwag oedd yno.

Mae Mair yn meddwl, yn ddigon naturiol, fod rhywun arall wedi cyrraedd o’i blaen, er ei bod hi yno mor gynnar ag oedd y gyfraith Iddewig yn ei ganiatáu. Efallai bod y milwyr neu’r garddwr wedi ei symud. Mae’n holi’r person cyntaf y mae’n ei weld, a chael – yn ei gyfarchiad syml – y sioc fwyaf erioed.  Iesu oedd yma yn siarad hefo hi – Iesu byw! Ennaint ei lais yn iacháu ei hofnau a’i bresenoldeb hyfryd yn falm i’w chalon.

Ar unwaith, dyma waith y Deyrnas yn cychwyn trwy enau Mair – y gwaith o ddweud wrth eraill fod yr Iesu’n fyw!  Yn ôl Efengyl Luc: Aeth Mair Magdalen, Joanna, Mair mam Iago, a nifer o wragedd eraill i ddweud yr hanes wrth yr apostolion.” (Luc 24 :10). A dyma waith sydd wedi parhau yn ddi-dor dros yr holl ganrifoedd ac a fydd yn parhau heddiw trwy bedwar ban byd! Diolchwn i Dduw am y cyfle a gawn ninnau heddiw i ddweud yr hanes wrth ein gilydd ac i rannu’r newyddion syfrdanol yma hefo’n teuluoedd a’n cydnabod. Addoliad oedd ymateb cyntaf Mair, a dyma ddylai ein hymateb ninnau fod hefyd. Mae yma ryfeddod yn atgyfodiad Iesu sydd y tu hwnt i’n dirnadaeth ni, a syrthio mewn addoliad sy’n llawn ffydd a gobaith a chariad ydi’r ymateb dyfnaf a fedrwn ei roi i’r newyddion da!

Pob bendith i chi felly dros yr Ŵyl, a Phasg dedwydd i bob un ohonoch.

Aneurin

Llais Bro Aled 05.04.15 (PDF)

Llais Bro Aled 05.04.15 (Word)

Comments are closed.