Dydd Sul, 3 Mai 2015

Darlleniad y Dydd: Ioan 21:15-17  (BCND tud.127  / BCN: tud.117)

Bore da, a chroeso i oedfaon y dydd ac i ddiwrnod newydd o ras! Addewid o newid sydd o’n blaenau’r wythnos hon oherwydd mae hon yn wythnos yr Etholiad Gyffredinol! Rydan ni’n siŵr o gael newid, ond sut fath o newid fydd o tybed? Er gwell, er gwaeth? Mae’r sylwebyddion yn ceisio’n perswadio mai hon fydd y ’lecsiwn bwysicaf ers cenhedlaeth ac ambell i un arall yn dweud na fydd llawer o newid sut bynnag y bydd hi o ddydd Gwener ymlaen!

Yn y darlleniad heddiw rydan ni’n cael hanes newid gwirioneddol fawr. Newid mewnol yng nghalon Simon Pedr. Ar sail cyffes Pedr ynghynt yn ei fywyd y mae’r Eglwys yn cael ei chodi, ei hadeiladu a’i diogelu. Ateb i gwestiwn Iesu ‘Pwy meddwch chi ydwyf fi?’ oedd ei gyffes, sef ‘Ti yw’r Meseia, mab y Duw byw.”  (Mathew 16: 13-20) Dyma’r gyffes sydd wedi newid y byd oherwydd ei bod hi’n rym yng nghalon pob Cristion ym mhob man yn y byd ac ym mhob oes. Y gyffes hon yn y galon a’r genau sy’n arwain i iachawdwriaeth ac i erledigaeth hefyd fel y gŵyr llawer iawn heddiw. (Rhufeiniaid 10:9)

Ond os oedd Pedr wedi cyffesu hyn ynghynt, pam fod angen y cadarnhâd pellach yma gan Iesu fel sy’n cael ei gofnodi yn y darlleniad? Y rheswm amlwg ydi fod Pedr, yn y cyfamser, wedi defnyddio’i dafod – yr un dafod – i gyffesu nad oedd yn adnabod Iesu o gwbl. Roedd y ceiliog wedi canu wrth iddo wadu Iesu deirgwaith. Felly roedd angen i Iesu adfer hyder Pedr eto trwy rwymo ei galon ar gyfer y gwaith mawr a oedd o’i flaen. Dull Iesu ydi gofyn iddo deirgwaith “A wyt ti yn fy ngharu i?” Ddwywaith y mae’n cael ateb cadarnhaol. A’r drydedd waith mae calon Pedr yn ildio ac mae’n dweud “Arglwydd, fe wyddost ti pob peth, ac rwyt ti’n gwybod fy mod yn dy garu di.”

Mater o gariad oedd y berthynas. Ar sail cyffes yn y genau a chariad yn y galon tuag at Iesu y mae’r eglwys yn cael ei hadeiladu. Roedd Iesu yn ei gariad tuag at Pedr yn ei adfer i berthynas o gariad ac ymroddiad. Trwy roi balm ei gariad yng nghalon Pedr, y mae’n cryfhau ymgysegriad Pedr o’r newydd.

Mor drugarog yw yr Arglwydd!  Ar sail y newid yma yng nghalon Pedr y mae Iesu yn rhoi gwaith o’r newydd iddo – porthi ei ŵyn, bugeilio ei ddefaid, porthi ei ddefaid. Trwy garu Crist y mae Pedr yn mynd rhagddo hyd angau i rannu’r Efengyl ac i weld Duw, trwy’r Ysbryd Glân yn newid y byd! Cariad, nid ‘politics’, sy’n newid y byd yn y pen draw!

Aneurin

Llais Bro Aled 03.05.15 (PDF)

Llais Bro Aled 03.05.15 (Word)

Comments are closed.