Dydd Sul, 7 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: 2 Samuel 7:12-17 (BCND:tud.286 / BCN: tud.262) Bore da a chroeso i bawb ohonoch i oedfaon y dydd. Wrth i ni ddod at ein gilydd i addoli heddiw, beth am weddïo ar i’r Arglwydd ein bendithio trwy agor ein llygaid i sylweddoli mawredd ei gariad tuag atom yn Iesu Grist? Gofynnwn fel y salmydd – ‘Digona ni yn y bore â’th gariad, inni gael gorfoleddu a llawenhau ein holl ddyddiau.’ (Salm 90:14) Peth digon annifyr yw gwneud camgymeriad amlwg o flaen pobl eraill, yn enwedig pan mae’r camgymeriad hwnnw’n dysgu gwers i chi! Digwyddodd hyn i mi ychydig wythnosau yn ôl. Efallai fod rhai darllenwyr craff o’ch plith wedi sylwi i mi fod braidd yn ffôl yn rhagdybio canlyniad yr Etholiad Cyffredinol wrth ysgrifennu Llais Bro Aled ar nos Iau Mai 7fed! Yn fy mhwt ar flaen y Llais, mynegais mor allweddol fyddai cydweithio, trafod a chyfaddawdu wedi’r canlyniad gan fod pob arolwg barn yn awgrymu na fyddai unrhyw blaid yn ennill mwyafrif. O fewn ychydig oriau daeth y gwir plaen i’r golwg wrth i’r arolygon barn gael eu profi’n gwbl anghywir gyda’r Ceidwadwyr yn ennill mwyafrif yn San Steffan. Y wers i mi – paid â dibynnu ar yr hyn a ddywed y newyddion, a phaid byth â cheisio proffwydo canlyniad etholiad! Yn y byd gwleidyddol ac yn ein bywydau ni, mae gair pwy y gallwn ddibynnu arno yn ystyriaeth bwysig. Ond beth am Air ac addewidion Duw? Yn ein darlleniad ar y cyd o 2 Samuel 7 cawn glywed yr addewid mawreddog a roddodd Duw i’r brenin Dafydd. Mae Duw yn datgan y bydd teulu Dafydd yn teyrnasu am gyfnod hir, yn wir aiff mor bell â dweud y byddai un o blant Dafydd yn teyrnasu yn gadarn am byth. Braint hyfryd i ni yw edrych ar weddill y Beibl a sylweddoli fod Duw wedi cadw at ei addewid a’i gyfamod dros y canrifoedd. Iesu Grist yw Mab Dafydd, ac Ef hefyd yw’r brenin tragwyddol a ddaeth i’w fyd i achub ei bobl. Bloeddiodd Bartimeus, y cardotyn dall, ddwywaith wrth i Iesu basio heibio “Fab Dafydd, trugarha wrthyf” (Marc 10:47-48) gan ddangos ei fod yn barod i ddibynnu’n llwyr ar Iesu yn ei angen mawr. O ganlyniad, cafodd ei iacháu ac ymatebodd trwy ganlyn Iesu. Tybed ydym ni’n barod i ddibynnu ar Air Duw trwy ymddiried yn y brenin Iesu fel y gwnaeth Bartimeus? Peidiwn ag oedi rhag dod at Iesu – mae ffyddlondeb yr Arglwydd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb ar y rhai sy’n ei ofni (Salm 103:17). Cofiwn eiriau Pedr Fardd: ‘Cyfnewidiol ydyw dynion a siomedig yw cyfeillion; hwn a bery byth yn ffyddlon, pwy fel efe!’

Rhodri

Llais Bro Aled 07.06.15 (PDF)

Llais Bro Aled 07.06.15 (Word)

Comments are closed.