Dydd Sul, 14 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 7:15-20 (BCND:tud.7 / BCN: tud.7)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw. Ffydd ar waith – dyna oedd thema’r gwasanaeth nos Sul o bennod 11 yn y llythyr at yr Hebreaid ac fe fyddwn yn edrych ar hanes rhai o’r Barnwyr dros yr wythnosau nesaf yn yr oedfaon nos Sul, os Duw a’i myn.  Gallwch ddilyn hefyd os na fyddwch wedi medru dod i’r oedfaon – mae’r pregethau i’w clywed ar ein safle we – eglwysibroaled.com – ac mae hanes Gideon, Debora, Barac, Jeffta, Samson a’r lleill yn llawn yn Llyfr y Barnwyr yn yr Hen Destament. Gallwch ddarllen yr hanesion mewn Cymraeg cyfoes wrth fynd i wefan ‘beibl.net’ a gobeithio y cewch chi flas a bendith ar y gwrando a’r darllen.

Yr hyn sy’n gwneud ffydd y bobl yma – a phob Cristion – yn rhyfeddol yw ein bod yn credu yn yr anweledig. “Ffydd ydy’r sicrwydd fod beth dŷn ni’n gobeithio amdano yn mynd i ddigwydd. Mae’n dystiolaeth sicr o realiti beth dŷn ni ddim eto’n ei weld” ydi’r diffiniad ar ddechrau’r bennod. (Hebreaid 11:1)

Mae credu mewn Duw anweledig a’i eiriau yn ymddangos yn beth ffôl a dieithr i lawer o bobl. Ond byrdwn y Beibl i gyd ydi fod Duw yn dangos ei hun i ni mewn amrywiol ffyrdd ac yn llawn ym mherson Iesu. Dyma’r Un sy’n dangos Duw yn llawn i ni – ond dydan ni ddim yn ei weld o rŵan chwaith!  Felly, y cwestiwn sy’n codi’n naturiol wedyn ydi sut mae dangos fod gennym ffydd os ydi pob peth ynglŷn â’n ffydd mor anweledig?  Yn y darlleniad heddiw mae Iesu’n rhoi yr ateb.

Mae ein ffydd ni yn yr anweledig yn cael ei wneud yn amlwg i bobl eraill trwy ein gweithredoedd – y “ffrwythau” sy’n dod ar goeden ein bywyd sy’n dangos beth ydi cyflwr ein calonnau. Bydd calon dda, meddai Iesu, yn dwyn ffrwyth da: “Felly lle mae ffrwyth da mae coeden iach, ond os ydy’r ffrwyth yn ddrwg, mae’r goeden yn wael. Dydy ffrwyth drwg ddim yn tyfu ar goeden iach, na ffrwyth da ar goeden wael!” Calon ffyddiog Abel ddaru beri iddo ddod ag aberth gerbron Duw a oedd yn dderbyniol gan Dduw. (Hebreaid 11:4)  Calon ffyddiog o’n heiddo ni, calon sy’n dwyn tystiolaeth i’r hyn a gawsom trwy ras Duw – ffydd, gobaith a chariad yng Nghrist fydd yn plesio Duw heddiw wrth i ni gyd-addoli mewn gair a gweithred.

Aneurin

Llais Bro Aled 14.06.15 (PDF)

Llais Bro Aled 14.06.15 (Word)

Comments are closed.