Dydd Sul, 21 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Barnwyr 2:1-5 (BCND:tud.222 / BCN: tud.202)

Helo a chroeso i oedfaon y dydd heddiw. Efallai eich bod wedi cael cipolwg cyflym ar waelod y dudalen hon a sylwi nad Aneurin na Rhodri sydd wedi ysgrifennu’r pwt hwn ond Gwilym. Gwaetha’r modd nid Gwilym Hiraethog sydd yma, ond Gwilym Tudur o Gaerdydd ydw i. Dwi wedi mentro o’r ddinas fawr i wneud cyfnod o brofiad gwaith gyda’r tîm yma yng ngofalaeth Bro Aled. Mae’n braf iawn cael bod yma – lle sy’n enwog am nifer o bethau. Mae’n enwog am ei golygfeydd hyfryd, ei diwylliant amaethyddol, ond yn bennaf oll, mae’n enwog am y ffordd mae Duw wedi gweithio yn rymus yn yr ardal trwy ddod â phobl i berthynas fyw â’r Arglwydd Iesu Grist. Roedd arwyr lleol yr ardal fel Gwilym Hiraethog a William Salesbury yn bobl oedd yn adnabod Iesu Grist, Mab Duw.

Sut mae rhywun yn dod i berthynas hefo Iesu Grist? Un o fy hoff hanesion yn y Testament Newydd ydy pan mae dyn o’r enw Nicodemus yn dod at Iesu gan ofyn iddo: ‘Rabbi, fe wyddom iti ddod oddi wrth Dduw; ni allai neb wneud yr arwyddion hyn yr wyt yn ei gwneud oni bai fod Duw gydag ef.’ (Ioan 3:2). Ond, mae Iesu Grist yn troi at Nicodemus a dweud un o’r pethau mwyaf rhyfeddol sydd erioed wedi cael ei ddweud: ‘Yn wir, yn wir, rwy’n dweud wrthyt, oni chaiff rhywun ei eni o’r newydd ni all weld teyrnas Dduw.’ Am ddatganiad trawiadol! Er mwyn i ni ddod i nabod Duw mae’n rhaid i ni gael ein ‘geni o’r newydd’.

Mae’r Beibl yn dysgu ein bod ni yn methu ymateb i Dduw fel yr ydym oherwydd ein bod yn ‘farw’ yn ein pechod. Pechod ydy’r holl bethau rydym wedi gwneud sy’n groes i beth mae Duw eisiau. Mae Paul yn dweud, ‘am fod pawb wedi pechu. Does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw…’ (Rhufeiniaid 3:23) Mae’n pechod ni yn ein hatal rhag cyrraedd y Duw perffaith. Oherwydd ein pechod, mae’n rhaid inni ‘gael ein geni o’r newydd.’

Sut ydym ni’n cael ein ‘geni o’r newydd?’ Wel, dywed Ioan 3:16: ‘Do, carodd Duw’r byd cymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy’n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.’ Trwy droi cefn ar ein pechod a chredu yn Iesu Grist fel yr un fu farw ar y groes a thalu’r pris am ein pechodau rydym yn cael ein geni o’r newydd. Trwy gredu yn Iesu Grist ‘da ni’n dod i nabod Duw a dod i berthynas gydag Ef. Am newyddion gwerth ei ddathlu! Dwi’n gobeithio’n fawr y caf eich cyfarfod yn ystod fy nghyfnod yma!

Gwilym

Llais Bro Aled 21.06.15 (PDF)

Llais Bro Aled 21.06.15 (Word)

Comments are closed.