Dydd Sul, 28 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Effesiaid 4:1-13 (BCND:tud.213 / BCN: tud.195)

Bore da i chi ar Sul yr Ofalaeth! Byddwn yn mynd gyda’n gilydd i le arbennig heddiw – i’r Bala dirion deg, ac ychydig yn nes draw hefyd at Eglwys Llanycil a Chanolfan Byd Mari Jones. Beth fyddai’r ferch dlawd yn ei feddwl tybed fod pobl o ben draw’r byd yn teithio i Lanycil bellach i glywed am ei hanes yn cerdded i brynu Beibl gan y Parch. Thomas Charles a chychwyniadau’r Feibl Gymdeithas? Mae’r Bala wedi bod yn gyrchfan bwysig ers canrifoedd, ac yn ein cyfnod ni o anffyddiaeth mawr, does dim dwywaith nad ydi Duw wedi bendithio cenhedlaeth newydd trwy alw gweithwyr ffyddlon Coleg y Bala, a thrwyddynt hwy, genedlaethau newydd. Yr un ffydd ag oedd wedi ei roi i Charles a Mari Jones sy’n awr yn eiddo nifer gynyddol o ieuenctid Cymru trwy ras ein Duw a grym yr Ysbryd Glân. Byddwn ar bererindod i ddathlu hanes ymwneud Duw â’n gwlad ond byddwn hefyd yn dathlu daioni Duw i’n hoes ni gyda Owain a Joseff yn arwain addoliad. Edrychwn ymlaen yn ddisgwylgar am brofi Duw yn ei nerth a’i ogoniant yng Nghrist, ac ‘i Grist’ y byddo’r mawl i gyd.

Hyfrydwch hefyd ydi cael canmol Duw am fod mor drugarog a hael o’n plaid y tu hwnt i bob haeddiant o’n heiddo. Mae wedi dod â dau arbennig iawn atom i gyflawni gweinidogaeth am flwyddyn wrth i Rhodri barhau gyda’i astudiaethau o fis Medi ymlaen. Gwion Dafydd a Sarah Johnson fu’n llwyddiannus yn y cyfweliadau a gawsom ac mae’r ddau wedi derbyn y cynnig o swydd ac am rannu’r gwaith.

Rydym ni fel tîm wrth ein boddau, nid yn unig am ein bod yn adnabod y ddau, ond am fod Duw wedi rhoi doniau pwerus iddynt a’u rhoi i ni i gyflawni gwaith gweinidogaeth yn ei Eglwys yn union fel sy’n cael ei ddisgrifio yn y darlleniad heddiw. Duw ei hun, ar sail buddugoliaeth dragwyddol Iesu sy’n codi ac yn galw rhai i weithio yn ei Eglwys ac, yn achos Gwion a Sarah, i weinidogaeth sydd mor heriol a phwysig hefo plant a phobl ifanc a theuluoedd ifanc. Diolch amdanynt a gweddïwn drostynt wrth iddynt baratoi i ddod atom – ac i’w priodas ym mis Hydref!

Yr wythnos ddiwethaf, cawsom gwmni Gwilym Tudur, ac rŵan mae Gwion  a Sarah yn dod atom i weithio o’r un genhedlaeth. Mae Duw yn dda – yn dda iawn, a dyma ddiwrnod da i ddathlu ei ddaioni gyda’n gilydd.

Aneurin

Llais Bro Aled 28.06.15 (PDF)

Llais Bro Aled 28.06.15 (Word)

Comments are closed.