Dydd Sul, 12 Gorffennaf 2015

Darlleniad y Dydd: Luc 10:21-24 (BCND:tud.77 / BCN: tud.70)

Croeso cynnes i chi i oedfaon y dydd ym Mro Aled heddiw. Wrth i ni agosáu at gyfnod gwyliau’r ysgol, diolchwn am ddydd Sul sy’n gyfle i ni orffwys yn yr hyn y mae Iesu wedi ei wneud drosom, a chlodforwn yr Arglwydd mawr sy’n deilwng iawn o fawl. (Salm 96:4)

Gan i mi gael fy magu yn Neiniolen ar ddiwedd yr 80au, roedd teithiau i weld yr Orsaf Bŵer Dŵr yn Ninorwig yn gyffrous iawn i mi fel plentyn. Hyd heddiw gallaf ailadrodd ffeithiau pwysig fel bod gwagle maint Cadeirlan St. Paul wedi cael ei dyllu allan o grombil Elidir Fawr er mwyn rhoi’r tyrbinau yno, ac y gall yr orsaf gynhyrchu trydan o fewn deuddeg eiliad i wasgu’r botwm i ryddhau’r dŵr! Ond ar un daith arbennig cefais dipyn o siom. Cyn i’r bws fynd i mewn i dwnelau’r orsaf, arhosodd ar lan Llyn Peris a phwyntiodd ein hathro at lethrau’r Wyddfa. Eglurodd fod rhai pobl o graffu’n ofalus yn gallu gweld ffurf hen wraig yn y patrwm cerrig ar y llethr. Er syllu a syllu, welais i ddim yno ond mynydd caregog digon cyffredin. Pam nad oeddwn i’n gallu gweld y siâp rhyfedd hwn fel pobl eraill? Yn y darlleniad heddiw mae Iesu yn gorfoleddu yn yr Ysbryd Glân mai pobl benodol sy’n dod i weld ei fawredd a derbyn gobaith ynddo Ef. Mae’r disgyblion wedi bod yn dystion i nerth anferthol Crist wrth iddynt deithio o gwmpas y wlad yn bwrw allan ysbrydion aflan yn ei enw Ef, ond wedi dychwelyd at Iesu mae’n eu hatgoffa mai’r hyn ddylai beri llawenydd iddynt yw’r ffaith fod eu henwau hwy wedi eu hysgrifennu yn y nefoedd. (Luc 10:20) Nid pobl glyfar a dawnus yw’r rhai sy’n dod i sylweddoli mai Iesu yw’r Achubwr, ond y rhai sydd wedi derbyn rhodd trwy ffydd, y rhai y mae Duw wedi dewis yn ei ras i agor eu llygaid. Meddyliwch y fath gysur sydd yna i ni o wybod nad yw pwy ydym yn ffactor allweddol wrth ddod i adnabod Duw – haelioni Duw sy’n gwneud y gwahaniaeth, a’i barodrwydd Ef trwy’r Ysbryd Glân i agor llygaid y deillion. Duw sy’n dod â’r pechadur i sylweddoli mor druenus ydyw ac mor gwbl addas yw’r Arglwydd Iesu fel achubwr tragwyddol. A’r fath fraint yw hon – dod i weld gogoniant Duw yn Iesu Grist, a sylweddoli mai prawf Duw o’r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. (Rhufeiniaid 5:8) Ydym ni wedi gofyn i Dduw ‘agor ein llygaid i weled yr Iesu’, ac wrth wneud hynny ydym ni’n barod i agor ein calon i’w adnabod Ef?

Rhodri

Llais Bro Aled 12.07.15 (PDF)

Llais Bro Aled 12.07.15 (Word)

Comments are closed.