Dydd Sul, 19 Gorffennaf 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 18:1-5 (BCND:tud.21 / BCN: tud.19)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Efallai y bydd rhai ohonoch yn y Sioe erbyn hyn a rhai yn disgwyl am gael mynd yn ystod y dyddiau nesaf. Pob hwyl i chi a gobeithio y cewch fwynhad yng nghwmni’ch gilydd ac wrth weld cynnyrch Cymru ar ei orau. Byrdwn y Sioe ydi’r nod o wella a darganfod ffordd newydd ac effeithiol o amaethu a magu anifeiliaid. Gwella ar y ‘best of breed’ y llynedd, ac felly ymlaen. Ceisio’r gorau – mae’n nod dda i’w gael mewn bywyd. Wrth i ni gyd-addoli heddiw, diolchwn i Dduw am amrywiaeth y cread, am ei greaduriaid rhyfeddol ac amrywiol, ac am ei rodd o gynhaliaeth i ni trwy lafur a gras. Yng ngeiriau emyn 104 “Am bob rhodd i ddynol-ryw gennyt o’th drugaredd gref…….O Dduw graslon, dygwn ni aberth mawl i’th enw Di.”

Ac os ydi Duw mor hael i ni trwy ei greadigaeth, cymaint mwy yw ei roddion hael i ni yn ei deyrnas, ei Eglwys. Rydym yn cyfrif, rwy’n siŵr, mai rhodd Duw i’w eglwys yma ym Mro Aled ydi Rhodri a Gwenno, ac ar drothwy’r cyfnod newydd a chynhyrfus yma yn eu bywyd, braint fawr i mi ar eich rhan ydi dymuno’n dda iddynt, nid yn unig am flwyddyn yr astudio yn Llundain, ond hefyd fel mam a thad o ganol Awst ymlaen! Cyflwynwn y ddau i ofal yr Arglwydd yn y sicrwydd ei fod am eu cadw trwy bob profiad newydd yn ei ras a’i gariad tragwyddol. Pob bendith i chi’ch dau a diolch i Dduw amdanoch a’ch gwasanaeth iddo – hyd yma(!) – yn ein plith. “A dyma’i roddion … i gymhwyso’r saint i waith gweinidogaeth” (Effesiaid 4:11)

Tasg bwysig ac anodd o ddewis y gorau fydd gan y beirniaid yr wythnos hon yn y Sioe Fawr. Fe fydd angen ystyried pob nodwedd – llinach, ffurf, lliw, cryfder, tymer y creadur a’i ddefnyddioldeb. Dewis y gorau ymhlith creaduriaid y llawr. Ond beth tybed am y ‘mwyaf’ yn Nheyrnas Nefoedd’? Beth ydi’r nodweddion y rheini? Mae Iesu’n rhoi yr ateb i ni yn y darlleniad heddiw: y mwyaf yn nheyrnas nefoedd yw’r un sy’n debycaf i blentyn – y mwyaf yw y lleiaf! Go brin y byddai unrhyw feirniad yn rhoi y lle blaenaf i’r lleiaf, ond yma mae Crist yn dweud fod Duw yn disgwyl i ni ymddwyn mewn dibyniaeth lwyr arno yn ei eglwys – fel y gwna plentyn gyda’i riant ac fel y gwnaeth Iesu gyda’i Dad nefol tra roedd o ar y ddaear. Ac nid oes neb uwch na Iesu yn awr! (Philipiaid 2:6-10) Gweddïwn felly am gael ffydd i orffwys mewn ffydd yn Nuw ein Tad a’i wasanaethu ymhob man. Diolch i chi am bob cefnogaeth ac ymroddiad i waith yr Arglwydd dros y flwyddyn. Pob dymuniad da a phob bendith i chi dros yr wythnosau nesaf.

 Aneurin

Llais Bro Aled 19.07.15 (PDF)

Llais Bro Aled 19.07.15 (Word)

Comments are closed.