Dydd Sul, 6 Medi 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 27 (BCND:tud.503 / BCN: tud.459)

Croeso i chi heddiw i Oedfa’r Fro ar ddiwrnod arbennig yn ein hanes fel Gofalaeth. Bydd heddiw yn ddiwrnod o ddathlu ffyddlondeb Duw ac yn gyfle i ni gychwyn cyfnod newydd yng nghwmni’n gilydd ac wrth draed ein Gwaredwr a’n Harglwydd bendigedig mewn moliant a chân. Os na fedrwch fod yn bresennol, cofiwch amdanom yn eich gweddïau, os gwelwch yn dda, fel y byddwn ni yn eich cofio chi.

Tybed ydach chi’n cofio’ch gwasanaeth derbyn a chael derbyn y cymun am y tro cyntaf? Yn eglwys Mynydd Seion, Abergele, y cefais i y fraint honno ac er nad oeddwn yn deall yn iawn beth oedd arwyddocâd yr hyn oedd yn digwydd, roeddwn yn deall digon i wybod fod oedfa’r cymun yn oedfa arbennig ym mywyd yr eglwys – cofio yr hyn a wnaeth Iesu trosom ac yn ein lle wrth farw ar Galfaria, cofio am ei atgyfodiad a’i esgyniad, a theimlo gwefr arbennig y geiriau “hyd nes y daw” sy’n mynegi hiraeth a gobaith pobl Dduw ym mhob oes. Wrth fynd ymlaen gyda’r Arglwydd mae’r cymun yn llenwi ag ystyr newydd o hyd ac ni fydd diwedd ar y rhyfeddu. “Rhyw newydd wyrth o’i angau drud a ddaw o hyd i’r golau.”

Gwefr arbennig felly fydd cael derbyn ugain o ieuenctid y Fro i gyflawn aelodaeth yn Eglwys yr Arglwydd Iesu. Diolchwn am gefndir pob un ac am ffyddlondeb eu teuluoedd. Gweddïwn drostynt iddynt ddyfnhau eu hadnabyddiaeth o Iesu wrth iddynt ymateb i’w alwad yn eu bywydau. Byddwn hefyd yn derbyn Gwion a Sarah yn aelodau o eglwys Hiraethog a bydd Llywydd y Gymdeithasfa yn y Gogledd, y Parch. Edwin Hughes yn eu comisiynu i waith y deyrnas yn ein plith. Mor fawr yw cariad Duw tuag atom, a’i ffyddlondeb i genhedlaeth newydd o’r rhai sydd yn ei garu. Diolchwn, fel y gwnawn yn gyson, am arweiniad Owain a Siân a’n cydweithwyr yng Ngholeg y Bala a diolchwn i Dduw am ffyddlondeb eu tystiolaeth a’u hymroddiad i Gomisiwn mawr yr Arglwydd i gyhoeddi’r Efengyl a gwneud disgyblion. Croesawn Owain i’n plith, fel pob amser, i arwain ein haddoliad heddiw.

Llawenydd mawr i ni oll oedd y newyddion am enedigaeth Llio Rhodri ar y 25ain o Awst. Canmolwn yr Arglwydd am ei roddion rhyfeddol a chawn gyfle i ddiolch i Rhodri a Gwenno yn ystod yr oedfa a dymuno yn dda iddynt am y cyfnod nesaf, cyffrous, sydd o’u blaen fel teulu yn Llundain. Gweddïwn am fendith arbennig arnynt fel teulu.

Mae geiriau olaf Salm 27 yn eiriau da i ni wrth feddwl am yr hyn sydd o’n blaenau, ac yn air da i ni wrth gofio holl ffyddlondeb yr Arglwydd yn ein gorffennol hefyd. “Disgwyl wrth yr Arglwydd, bydd gryf a gwrol dy galon a disgwyl wrth yr Arglwydd.”

Aneurin

Llais Bro Aled 06.09.15 (PDF)

Llais Bro Aled 06.09.15 (Word)

Comments are closed.