Dydd Sul, 18 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: Haggai 1: 1-6 (BCND:tud.856/ BCN: tud.781)

Bore da! Mae’n gyfnod anghyffredin o braf, yr Hydref yn mynd rhagddo a chyfnod y cyfarfodydd diolchgarwch yn ei anterth. ‘Diolch’ fydd yn ein calonnau wrth i ni gyd-gyfarfod heddiw, a llawenydd wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn a chael golwg ar fawredd Duw a gogoniant Iesu yn ei holl ymwneud hefo ni. ‘Boed fy mywyd oll yn ddiolch’ meddai Williams (CFF 713), ac fe fyddem yn dymuno gallu dweud ‘amen’ i hynny’n siŵr.

Mae’r darlleniad heddiw yn siŵr o’n sobri fel y gwnaeth y penawdau diweddar am wersyll y ffoaduriaid yn Calais, Ffrainc. Aeth y rhaglen “Songs of Praise” yno i ffilmio a thynnu sylw at y ffaith fod y ffoaduriaid – cyn adeiladu cartref dros dro i’w hunain – wedi adeiladu eglwys o goed a deunyddiau! Dyma oedd y pennawd: “Songs of Praise in Calais: ‘the migrants wanted a church before a home’”

Mae’n anodd i ni ddirnad angen a phrofiad y ffoaduriaid ond tybed a fedrwn ddeall yr angen dwfn i adeiladu mangre cysegredig ynghanol y dioddefaint er mwyn cael lle i gyfarfod hefo Duw a lle i weddïo? A fyddai hyn yn cael y flaenoriaeth gennym ni fel yn hanes y ffoaduriaid? Cristnogion o Affrica, o wledydd Ethiopia ac Eritrea a adeiladodd yr eglwys ryfeddol hon sy’n tystio mor glir i’w ffydd ac i’w blaenoriaethau. Mae’r adnodau heddiw, a phresenoldeb yr eglwys hon yn Calais, yn ein herio i ystyried beth sy’n dod yn gyntaf i ni – adeiladu ein tai ein hunain yntau tŷ yr Arglwydd.

Diolch i bawb a gyfrannodd fwyd a dillad ar gyfer casgliad y Fro. Cefais y fraint o’u trosglwyddo’r wythnos hon i’r cludwyr a gobeithio y byddant o fendith i’r rhai a fydd yn eu derbyn.

Mae Iesu’n dweud yr un peth wrthon ni pan y mae’n dweud wrthym am ‘geisio teyrnas Dduw a’i gyfiawnder’ yn gyntaf, ac fe fydd popeth arall sydd ei angen arnom yn siŵr o ddilyn. (Mathew 6:33) Mae hyn yn gysur i ni sef fod ein Tad nefol yn gwybod am ein anghenion ac yn medru diwallu ein anghenion, dim ond i ni ei roi o yn gyntaf yn ein bywydau a cheisio ei gyfiawnder Ef.

Ar ein rhan, llawenydd ydi dymuno bendith Duw i Gwion a Sarah hefyd wrth iddynt briodi a chychwyn eu bywyd ynghyd fel gŵr a gwraig. Rydym wedi dod i’w hadnabod yn rhwydd, a braf fydd cael gweld y ddau yn cartrefu yn Heulfryn ar ôl dod yn ôl o’u mis mêl.

Aneurin

Llais Bro Aled 18.10.15 (PDF)

Llais Bro Aled 18.10.15 (Word)

 

Comments are closed.