Dydd Sul, 25 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: 1 Samuel 2: 1-6 (BCND:tud.249/ BCN: tud.227)

Bore da a chroeso eto i oedfaon y dydd. Mae’n braf cael cyfle newydd i ganmol Duw am fod mor hael wrthym yn Iesu. Rydym wedi bod yn dathlu ei haelioni i ni yn y cyfarfodydd diolchgarwch am y cynhaeaf ond cymaint mwy yw ein dyled i ddiolch i Dduw am Iesu, a’r bendithion a gawn ynddo fo sy’n mynd i bara am byth.

Er ei bod hi wedi bod mor braf yn ddiweddar, rwyf wedi troi fy meddwl at y Nadolig ers dyddiau bellach ac yn dal i feddwl am Mair yn ymateb i alwad Duw arni hi wrth iddi dderbyn neges yr angel Gabriel! A heddiw, rwy’n gweld tebygrwydd mawr rhwng gweddi Hanna, mam Samuel sydd yn y darlleniad ac emyn mawl Mair a gofnodir gan Luc yn ei efengyl (Luc 1:46-55). Mae’r ddwy salm weddigar yma, neu’r ddau emyn os mynnwch chi, yn rhannu’r un gwreiddyn, sef adnabyddiaeth o’r hyn y mae Duw am ei wneud yn hanes y ddwy fam a thrwy y ddwy ohonynt yn hanes y byd.

Dryslyd iawn ydi cwrs hanes y byd i ni. Byddwn yn gofyn yn aml pam fod hyn neu’r llall yn digwydd – o’r pethau lleiaf i’r pethau mwy. Ond y mae’r ddwy wraig yma yn cael golwg broffwydol ar yr hyn y mae Duw am ei wneud. Maent yn gweld mawredd Duw, a phwy ydi Duw, ac yn mynd ymlaen i ddweud, gyda hyder anghyffredin, y bydd Duw yn newid y byd! Yn fwy na hynny, mae’r ddwy yn dweud y bydd Duw yn newid y byd trwy eu meibion nhw, y meibion y byddant yn eu cael ganddo – Samuel yn hanes Hanna, a Iesu yn hanes Mair! Sylwch mor debyg ydi’r hyn y maent yn ei ddweud, ganrifoedd ar wahân i’w gilydd:

“Yr ARGLWYDD sy’n lladd a rhoi bywyd.
Fe sy’n gyrru rhai i’r bedd ac yn achub eraill oddi yno.
Yr ARGLWYDD sy’n gwneud rhai yn dlawd ac eraill yn gyfoethog;
fe sy’n tynnu rhai i lawr ac yn codi eraill i fyny.
Mae e’n codi pobl dlawd o’r baw,
a’r rhai sydd mewn angen o’r domen sbwriel “ meddai Hannah.

“Mae wedi defnyddio ei rym i wneud pethau rhyfeddol! —
Mae wedi gyrru y rhai balch ar chwâl.
Mae wedi cymryd eu hawdurdod oddi ar lywodraethwyr,
ac anrhydeddu’r bobl hynny sy’n ‘neb’.
Mae wedi rhoi digonedd o fwyd da i’r newynog,
ac anfon y bobl gyfoethog i ffwrdd heb ddim!” meddai Mair.

Mae’n rhyfeddol y ffordd y mae Duw yn gweithio i ddwyn ei waith i ben. Os oes rhyfeddod yn y greadigaeth, cymaint mwy sydd yn ‘nhrefn y cadw’ chwedl yr hen air. Trefn Duw, stori Duw, yn gweithredu pethau mawr yn ein hanes fel dynoliaeth a byd!

Aneurin

Llais Bro Aled 25.10.15 (PDF)

Llais Bro Aled 25.10.15 (Word)

Comments are closed.