Dydd Sul, 15 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Mathew 1:18-21 (BCND:tud.1/ BCN: tud.)

Bore da a chroeso mawr i oedfaon y dydd heddiw. Wedi nodi awr a dydd cadoediad yr wythnos hon, beth am geisio gwir heddwch Duw gyda’n gilydd wrth i ni ddod at y Gair a cheisio Iesu o’r newydd? Trwy Iesu y down i heddwch hefo Duw a chael sefyll mewn gras. (Rhufeiniaid 5: 1-2) Trwy Iesu hefyd, a’i ras, rydan ni yn gallu aros mewn heddwch hefo’n gilydd a chefnogi’n gilydd mewn cariad (1 Ioan 4: 19-21).

Rydan ni wedi derbyn dogfennau pwysig yn ddiweddar i’w darllen cyn y cyfarfod arbennig o’r Henaduriaeth sy’n cyfarfod ar y 24ain o’r mis. Byddwn yn trafod yr eglwys a phriodas, y priodoldeb o fendithio priodasau hoyw, awdurdod y Beibl, natur y weinidogaeth i’r dyfodol a sut i ariannu’r weinidogaeth. Fe fydd angen doethineb mawr ar bob un ohonom a dyhead mawr i gadw heddwch rhyngom ac i gynnal ein gilydd mewn gweddi.

Wrth i’r eglwys geisio dod i safbwynt ar fater fel priodas cyplau o’r un rhyw, neu’r defnydd o’n harian a’n heiddo, mae sawl dehongliad o’r Beibl yn bosibl. Dyma ran o ddirgelwch hanes yr eglwys dros y canrifoedd – sut y mae pobl dduwiol a deallus yn gallu dehongli’r Beibl mewn gymaint o ffyrdd gwahanol! Y perygl mawr ymhob oes ydi defnyddio’r Beibl, neu o leiaf rhai adnodau yn y Beibl, i gyfiawnhau ein safbwyntiau ni ac nid fel arall, sef gadael i’r Beibl siarad hefo ni mewn awdurdod ac i ni gael ein argyhoeddi gan yr Ysbryd Glân wrth ei ddarllen.

Perygl mawr arall ydi codi adnodau allan o’u cyd-destun hanesyddol a’r bwriad gwreiddiol a oedd gan yr awdur wrth ysgrifennu’r geiriau. Mae yna ystyr naturiol, uniongyrchol i eiriau’r Beibl a gwirionedd canolog i bob paragraff sydd wedi ei ysbrydoli i’n dysgu, i’n disgyblu mewn cyfiawnder, i’n rhybuddio a’n ceryddu. (2 Timotheus 3:16) Mae’n bwysig peidio osgoi’r gwirioneddau amlwg yma wrth fynd ati i gymhwyso’r gair i’n bywyd ni ac i fywyd ein cymdeithas gyfoes. Rhaid i ni hefyd edrych ar y Beibl cyfan wrth geisio dealltwriaeth o rhyw egwyddor fawr fel natur priodas neu hawl Duw ar ein harian a’n heiddo – ac astudio pob rhan er mwyn gweld sut y mae’r Beibl yn ategu ei hun yn gyson, trwyddo draw.

Fe ddaw’r Beibl â ni i adnabod Iesu – dyma’r peth pwysicaf oll i bob un ohonom. Gallwn anghydweld ar lawer o faterion ond feiddiwn ni ddim anghydweld ar hyn, sef mai yn Iesu, ac ynddo Ef yn unig y mae ein diogelwch a’n lles tragwyddol yn gorffwys. Mae pob bendith, sancteiddhad a llawenydd i ni yn Iesu a’i waith gorffenedig, a phob un o gwestiynau’r dydd yn gorfod dod i’r fan lle byddwn yn gofyn beth fyddai Iesu ei hun yn ei gymeradwyo neu yn ei fendithio yn y sefyllfa yma? Er enghraifft, ‘Beth fyddai’r Iesu yn ei gymeradwyo fel defnydd i’r arian yma sydd gen i?’ neu ‘A fyddai Iesu yn bendithio priodas cwpl o’r un rhyw?’ Wedi’r cyfan, Iesu’n unig fydd yn barnu holl weithredoedd a meddyliau’r byd. (Ioan 5)

Aneurin

Llais Bro Aled 15.11.15 (PDF)

Llais Bro Aled 15.11.15 (Word)

Comments are closed.