Dydd Sul, 22 Tachwedd 2015

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 13:8-10 (BCND:tud.177/ BCN: tud.162)

Bore da a chroeso i’r gaeaf! Wedi cyfnod mor fwyn, mae hen wynt y gogledd wedi cyrraedd a ninnau’n profi newid byd! Ond croeso cynnes fydd yn ein calonnau gobeithio i air Duw heddiw wrth i ni gydaddoli, a chofiwn deuluoedd y rhai a gollwyd yn Ffrainc o ganlyniad i’r terfysgaeth diweddar.

Parhawn i weddïo hefyd dros drafodaethau’r Henaduriaeth yr wythnos yma wrth i ni drafod natur priodas – pwnc pwysig eithriadol gan fod priodas mor ganolog i ddedwyddwch a llawenydd unigolion, teuluoedd a chymdeithas. Mae cael golwg gywir a Beiblaidd ar briodas yn allweddol felly wrth i ni feddwl ymlaen.

Mae priodas yn cael ei gymeradwyo ar gyfer pawb oni bai eu bod yn cael eu galw gan Dduw i fywyd sengl (1 Cor. 7: 7) neu i fywyd di-ryw fel yr eunuchiaid (Mathew 19: 10-12). Mae priodas hefyd yn ordinhad sydd wedi ei osod gan Dduw yng nghanol ei greadigaeth a bywyd y ddynoliaeth i sawl pwrpas, gan gynnwys bod yn gyfrwng cysur a dedwyddwch i’r ddau a unir. (Genesis 2: 18) Mae priodas i fod rhwng dau, a dau sy’n fodlon gadael eu teulu er mwyn bod hefo’i gilydd. (Mathew 19:5) Un pwrpas canolog i briodas ydi adlewyrchu’r undod sanctaidd sydd rhwng Crist a’r Eglwys. (Eff. 5:32)

Cariad ydi sylfaen priodas, ac yn ôl y rhai sydd o blaid priodas grefyddol i gyplau o’r un rhyw, yr un ydi natur y cariad sy’n sylfaen eu perthynas nhw ac felly, dylid caniatáu priodi dan fendith Duw mewn eglwysi a chapeli. Mae cariad ffyddlon, rhwng dau, beth bynnag fo’u rhywioldeb yn gymeradwy gan Dduw – ac ni ddylai’r eglwys, felly, wrthod eu priodi. Dyna graidd yr egwyddor a gyflwynir a rhaid cydnabod dilysrwydd y dyhead am gyfartaledd gerbron y gyfraith ac yn grefyddol sydd gan gyplau o’r un rhyw.

Ond craidd y broblem sy’n peri gwahaniaeth barn ar y mater yw natur rywiol y berthynas briodasol a’r hyn y byddai’n ofynnol i ni ei dderbyn fel corff Crist wrth gynnal priodas o’r fath. Hynny yw, byddai’n ofynnol i ni dderbyn y datganiad o fendith Duw ar yr undod mewn “corff, calon ac ysbryd” sy’n rhan o’n gwasanaeth priodas.

Dim ond wrth gredu fod ymddygiad rhywiol cyplau hoyw sy’n dymuno priodi yn wahanol yn ei natur a’i hanfod i ymddygiadau un-rhywiol y cyfeirir atynt yn y Beibl – ac a fernir gan Dduw (Rhuf.1: 24-32) – y medrwn dderbyn newid. Heb hynny, ni fedraf weld fod sail i fendithio yr hyn a wrthwynebir. Ond darllenwn ymlaen a sylwi ar rybudd Paul wrth i ni drafod – does yr un ohonom yn medru osgoi realiti barn Duw wrth ddatgan ein barn ein hunain, a fyw i ni anwybyddu pwrpas rasol amynedd Duw tuag atom. (Rhuf. 2: 1-4)

Aneurin

Llais Bro Aled 22.11.15(PDF)

Llais Bro Aled 22.11.15 (Word)

Comments are closed.