Dydd Sul, 14 Chwefror 2016

Darlleniad y Dydd: Salm 119: 97-104 (BCND:tud.562/BCN: tud.514)

Bore da a chroeso cynnes iawn i chi gyd i’r oedfaon. Dowch i ni ddod at ein gilydd i addoli ein Duw byw heddiw eto. Gweddïwn y byddwn ni’n cael profiad newydd o Dduw ac eisiau dod i berthynas mwy clos gydag Ef.

Dwi wedi bod yn gwylio “Back in time for a Weekend” ar y BBC yr wythnos yma. Rhaglen ydi hon am deulu yn mynd ‘nôl mewn amser’ i ail fyw pob degawd yn eu tro i gael blas ar sut oedd bywyd i deuluoedd ym Mhrydain yn y cyfnodau yna. Hyd yma, mae nhw wedi byw trwy’r 50au a’r 60au. Mae wedi bod yn ddiddorol i weld y newid sydd wedi bod yn niwylliant cyffredinol Prydain dros y cyfnod ac yn enwedig sut mae’r newidiadau yna wedi effeithio ar sut oedd pobl yn byw eu bywydau. Er enghraifft, un o’r newidiadau mwyaf o’r 50au i’r 60au oedd tynnu’r piano o’r stafell fyw a rhoi teledu yn ei le. Creodd hwn dipyn o dyndra yn y teulu. Roedd y fam yn hoff iawn o’r piano ac yn drist o’i weld yn mynd, tra bod gweddill y teulu yn groesawgar iawn o’r set deledu. Dwn im os oedd hynny yn arwydd o safon chwarae piano y fam neu ddim, ond dyna fo!  Gwnaeth hyn i mi feddwl a all unrhyw gymariaethau gael eu tynnu gyda’n sefyllfa eglwysig ni yng Nghymru.

Mae’n hawdd digalonni am ein sefyllfa ni heddiw. Mae nifer yr aelodau wedi disgyn a dim ond canran bach o’r rheiny sy’n mynychu oedfaon yn gyson. Mae’n rhaid i ni fod yn agored i’r ffaith mai trwy newid ac addasu i anghenion a ffasiynau’r ddiwylliant fodern (ôl-fodern!) all Eglwys Iesu Grist ar y Ddaear lwyddo. Rhaid i ni sylweddoli nad ydy eglwys yn rhywbeth statig, sydd ddim yn newid. Dylai eglwys gael ei siapio gan ei chymdeithas.

Ond wrth gofio hyn, rhaid i ni beidio colli golwg mai Crist sydd i fod wrth y llyw. Rhaid i ni fel aelodau gadw Crist fel pen yr Eglwys, pen ein heglwys:

“Fi ydy’r winwydden; chi ydy’r canghennau. Os gwnewch chi aros ynof fi, a minnau ynoch chi, bydd digonedd o ffrwyth yn eich bywydau. Ond allwch chi wneud dim ar wahân i mi. 6 Os gwnewch chi ddim aros ynof fi, byddwch fel y gangen sy’n cael ei thaflu i ffwrdd ac sy’n gwywo. Mae’r canghennau hynny’n cael eu casglu a’u taflu i’r tân i’w llosgi. 7Os arhoswch ynof fi, a dal gafael yn beth ddwedais i, gofynnwch i Dduw am unrhyw beth, a byddwch yn ei gael.”( Ioan 15:5)

Golyga hyn y dylem ym mhob diwylliant neu gymdeithas ’da ni’n rhan ohoni – boed hynny’n un hefo ‘piano’ neu ‘deledu’ – roi Iesu Grist yn gyntaf.

Gwion

Llais Bro Aled 14.02.16 (PDF)

Llais Bro Aled 14.02.16 (Word)

Comments are closed.