Dydd Sul, 20 Mawrth 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 53:6-9 (BCND:tud.670/BCN: tud.611)

Bore da a chroeso i oedfaon Sul y Palmwydd pryd y byddwn yn cofio am Iesu yn marchogaeth i mewn i Jerwsalem. Cafodd ei gyfarch gan dorf yn gweiddi ‘Hosanna!’ ond gwyddai y byddai llef y dorf yn newid yn fuan iawn. Mae Iesu yn rheoli’r digwyddiadau i gyd ac yn dangos mai Ef ydi’r Arglwydd, er ei fod yn dod mewn tlodi a gostyngeiddrwydd ac i’w groeshoelio. Cyflawni popeth sydd wedi cael ei broffwydo amdano mae Iesu, a hynny er ein mwyn ni ac yn ein lle. Gweddïwn am gael gweld yn ein hoedfaon heddiw beth o ryfeddod ‘uchelderau mawr ei Dduwdod, a dyfnderoedd ei ufudd-dod’.

Mae’r Henaduriaeth wedi cyfarfod, fel y gwelwch o’r cyhoeddiadau, ac wrthi’n trefnu cymryd llais yr eglwysi trwy ofyn a ydym o blaid galw gweinidog newydd. Bydd hyn yn digwydd trwy gynnal pleidlais yn y capeli ar y dyddiau a nodir. Rwy’n apelio arnoch felly i bresenoli eich hunain, os medrwch, yn yr oedfa sy’n berthnasol i chi er mwyn i ni gael pleidlais a fydd mor gynhwysol â phosibl. Fe fydd y broses yn cynnwys gofyn am ganiatâd y Gymdeithasfa hefyd sy’n cyfarfod ar y 12fed a’r 13eg o Ebrill ac felly mae’r amserlen yn dynn. Diolchwn i’r Arglwydd am ei eglwys ac am weinidogaeth y Gair a’r Sacramentau yn ein Bro ar hyd y canrifoedd a diolchwn fod cyfle rwan i bob aelod gael rhan weddigar yn nyfodol y weinidogaeth hon yn ein hoes ni.

Mae yna berthynas uniongyrchol rhwng digwyddiadau’r Pasg a gwaith Duw yn galw ei Eglwys. Oni bai i Iesu farw trosom ar Galfaria ac atgyfodi’r trydydd dydd ni fyddai nac eglwys na chenhadaeth yn y byd. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi, ac Ef sy’n galw pobl i’w ddilyn ym mhob cenhedlaeth ac ym mhob gwlad. Ar sylfaen ei fuddugoliaeth dros angau y mae’r eglwys yn cael ei galw i fodolaeth ac i wasanaethu Crist yn y byd. Gan fod buddugoliaeth Crist yn sicr, medrwn fod yn hyderus yn nyfodol Eglwys Crist er fod y strwythurau enwadol yn gwegian i bob golwg yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mae Gŵyl Llanw ar y gorwel hefyd a dyma gyfle i ni gydaddoli a chydweddïo am weld mwy o ffrwyth o lafur enaid yr Arglwydd yng Nghymru. Gweddïwn yn daer i’r Arglwydd ddefnyddio ei Air bywiol yn nerthol yn ein plith ac am lwyddiant ei Eglwys y mae gennym y fraint fawr, trwy ras Duw, o fod yn rhan o’i dyfodol yma ym Mro Aled.

Aneurin

Llais Bro Aled 20.03.16 (PDF)

Llais Bro Aled 20.03.16 (Word)

Comments are closed.