Dydd Sul, 27 Mawrth 2016

Darlleniad y Dydd: Luc 24:1-12 (BCND:tud.97/BCN: tud.89)

Bore da iawn i chi ar Sul y Pasg a chroeso i oedfaon y dydd lle bynnag y byddwch heddiw. Mae’n golwg ar y tywydd bore ’ma gan ein bod yn gobeithio cael cynnal digwyddiad ar Foel Fodiar am 2.00! Cofio digwyddiadau mawr y Pasg yw’r nod, sef yr hyn a ddigwyddodd i Iesu, ond fe fyddwn yn ceisio gwneud mwy na hynny hefyd, sef ceisio gweld o’r newydd sut mae’r digwyddiadau pwysig yma yn berthnasol i ni bob un. Rydym yn gyfarwydd iawn â’r hanesion, ond sut mae’r hanesion yma yn dod yn rhan o’n cred a’n ffydd ni? Ac, a ydyn nhw yn gwneud unrhyw wahaniaeth i’n ffordd ni o fyw?

Rhaid i mi gyfaddef na wnes i roi fawr o sylw i’r Gyllideb yr wythnos yma. Mae’r rheini’n dod yn amlach bellach ac mae llawer o’r trafodaethau uwch fy mhen i.  Ond sylwais ar safiad Ian Duncan Smith, a theimlo ei fod wedi gwneud peth dewr ac anrhydeddus. Iddo fo, roedd y Gyllideb yn berthnasol, ac yn cyfri iddo i’r fath raddau nes ei fod yn fodlon ildio ei safle mewn protest yn erbyn y toriadau i’r drefn budd-daliadau.  Fe fyddwn i wedi anwybyddu’r Gyllideb i raddau helaeth ond iddo fo wneud ei safiad.  Iddo fo, roedd y gyllideb hon yn cyfri ac yn werth ymateb iddi.

Fe fydda i’n meddwl mai fel yna mae hi hefo llawer pan ddaw yn fater o ystyried croeshoeliad ac atgyfodiad Iesu. Gellir yn hawdd iawn eu hanwybyddu bellach, troi cefn ar yr hyn ddigwyddodd a meddwl nad ydi’r pethau yma yn berthnasol ‘i mi’. Mae’n rhaid i rywbeth arbennig ddigwydd i ni os ydan ni am weld a chredu yng ngwerth a gwir arwyddocâd yr hyn a ddigwyddodd i Iesu.

Felly, sut mae’r hyn a ddigwyddodd ar Galfaria ac ar fore’r trydydd dydd yn dod yn berthnasol i ni i’r graddau y byddem yn fodlon ildio ein bywydau i Iesu? Mae Iesu’n dweud mai gwaith yr Ysbryd Glân a gwaith gweddi ydi hyn. Fe fydd yr Ysbryd yn dod i’n argyhoeddi ni. Fe fydd yn gwneud i ni sylweddoli pa mor ddifrifol ydi ein cyflwr fel pobl meidrol ac fel pobl sy’n byw â’n cefnau tuag at Dduw. Dan ddylanwad yr Ysbryd fel hyn, ac wrth i ni weddïo ar Dduw, fe fydd pethau’n newid go iawn! Fe fydd yr holl hanesion am Iesu yn dod yn fyw i ni ac yn berthnasol i ni. Does dim sy’n fwy perthnasol i ni sydd yn marw na chael golwg ffydd ar atgyfodiad Iesu. I ni sydd wedi ein pellhau oddi wrth Dduw yn ein pechod, beth all fod yn fwy perthnasol na chredu fod Iesu wedi marw er mwyn i ni gael maddeuant llawn a’n dwyn yn agos at Dduw mewn heddwch?  ‘Mae’n fyw!’ oedd datganiad syfrdanol y disgyblion cyntaf. ‘Mae’n fyw yn fy nghalon i!’ yw tystiolaeth pob Cristion ers hynny!

Aneurin

Llais Bro Aled 27.03.16 (PDF)

Llais Bro Aled 27.03.16 (Word)

Rhaglen Llanw 2016 (PDF)

Rhaglen Llanw 2016 (Word)

Comments are closed.