Dydd Sul, 17 Ebrill 2016

Darlleniad y Dydd: Actau 14: 1-7 (BCND:tud.145/BCN: tud.133)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw ac i ddiwrnod arall o ras ein Duw! Mae dyddiau gras yn werthfawr iawn – pob un ohonynt yn agor cyfle newydd i ni i ymateb i alwad Duw arnom a chyfle newydd i brofi cymdeithas hefo’n gilydd ar ein taith ysbrydol. ‘Gweld yr Iesu’ ydi’r hyn y mae gras Duw yn ei ganiatáu – agor ein llygaid o’r newydd i’w weld trwy lygaid ffydd.

Mae gweld yn un o’r pum synnwyr rhyfeddol sydd gennym – gweld, clywed, cyffwrdd, arogli, a blasu. Mae’r cyfan yn cydweithio i’n helpu i amgyffred ein byd a’n lle yn y byd. Mae clywed weithiau’n ein galluogi i ‘weld’ ac mae arogli weithiau yn ein galluogi i ‘flasu’. Mae’n synhwyrau yn gymhleth ac yn cydweithio’n rhyfeddol. Weithiau pan fyddaf yn arogli arogl tost yn y gegin, rwyf wedi ei flasu cyn i mi roi tamaid ohono yn fy ngheg!

Felly hefyd hefo’n synhwyrau ysbrydol. Mae llygaid ffydd yn cydweithio hefo clywed – neu wrando – Gair Duw, a’r teimlad o bresenoldeb yr Ysbryd yn cydfynd hefo’r profiad o wrando mewn ffydd. Dywedir fod y newyddion da am Iesu fel arogl hyfryd yn lledu trwy’r holl fyd (2 Corinthiaid 2:16) a bod yr arogl yma i’w ‘glywed’ gan bawb! Os ydi’n synhwyrau naturiol ni yn rhyfeddol, does dim rhyfedd fod y Duw a’n creodd o’r newydd yng Nghrist wedi rhoi synhwyrau ysbrydol rhyfeddol i ni hefyd.

Ond mae’n rhan o’r gobaith Cristnogol fod y synhwyrau ysbrydol o weld trwy ffydd a gwrando trwy ffydd yn mynd i gael eu newid yn ôl i ‘weld’ corfforol hefo’n llygaid a ‘gwrando’ corfforol hefo’n clustiau. Llygaid a chlustiau newydd fydd y rhain wrth gwrs – rhan o gorff yr atgyfodiad y mae Paul yn ei ddisgrifio yn 1 Corinthiaid 15. Bydd y corff ysbrydol yma yn cyfuno ac yn perffeithio ein synhwyrau, ac felly rydym yn mynegi’r rhyfeddod hwn mewn iaith ‘synhwyrau’ cyfarwydd. Fe fydd dydd yn dod pan y cawn weld ‘â’n llygaid’, wyneb yn wyneb, a hynny ‘er fy malurio’n y bedd’ (CFF 547) ac y cawn glywed anthemau’r nefoedd hefyd ac arogli arogldarth y nefoedd (Datguddiad 5: 7-11)

Mae gweld a chlywed, teimlo, arogli a blasu hyfrydwch Gair Duw yn ein cymell hefyd i siarad gair Duw – i rannu rhyfeddod gogoniant Duw a’i waith hefo pobl eraill. Fel y lleidr ar y groes pan oedd ei draed yn rhwym a’i ddwylo’n gaeth, cafodd ei dafod ei ryddhau i lefaru, ymbil a thystiolaethu i ogoniant Iesu. Gobeithio heddiw y cawn ninnau’r cyfle i rannu’r gobaith sydd ganddom yn Iesu a’i ganmol o’n calonnau.

Aneurin

Llais Bro Aled 17.04.16 (PDF)

Llais Bro Aled 17.04.16 (Word)

Comments are closed.