Dydd Sul, 17 Gorffennaf 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 35: 1-10 (BCND:tud.650/BCN: tud.593)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw. Mae’n wythnos y Sioe Fawr a dymuniadau gorau i bawb sydd ar eu ffordd yno, a phob llwyddiant i chi.

Cafodd Cymanfa Gyffredinol EBC ei chynnal yr wythnos hon yn Llandudno a thestun balchder i ni fel Bro oedd y ffaith mai Dr Andras Iago fu’n traddodi’r Ddarlith Hanes yno ar y testun ‘Y Parch. Thomas Jones, Dinbych a’r Meddwl Methodistaidd’. Andras ydi’r person ieuengaf i gael y fraint o draddodi’r Ddarlith enwog hon ac fe wnaeth hynny yn feistrolgar a diddorol.

Un o Caerwys, Sir y Fflint, oedd Thomas Jones (1756–1820) a chafodd ei ddefnyddio gan Dduw i arwain a meithrin llawer yn y Ffydd Gristnogol Brotestannaidd, a chadw, fel y dangosodd Andras, galon y gred honno yn wyneb eithafiaeth diwinyddol arweinwyr fel John Elias. Credai hwnnw ar y pryd mewn Iawn cytbwys – sef y gred fod gwerth iawnol marwolaeth Iesu wedi bod yn werth union gyfartal â phwysau’r maddeuant oedd ei angen i brynu’r rhai a fyddai’n derbyn bywyd tragwyddol.

Doedd Thomas Jones, na Thomas Charles, yn meddwl am yr Iawn yn y termau hynny, ond yn rhyfeddu at fawredd cariad Duw yn rhoi ei Fab yn Iawn dros ein pechodau ni. Gweld Iesu yn Iawn: a gan nad yw’n bosibl pwyso na rhoi terfyn ar Berson Crist, nid oes modd felly rhoi terfyn penodol ar yr Iawn.

Er hynny mae yna werth neilltuol i’r Iawn – hynny yw, mae’r Iawn yn gorfod bod yn effeithiol yn neilltuol i bob unigolyn. Mae’n rhaid i ni dderbyn y maddeuant, a chael prawf ohono, ein hunain, fesul un, yn neilltuol bersonol ‘i mi’.

Rhoddodd Andras hefyd ddarlun hyfryd o’r meddwl Methodistaidd. Tasg anodd ddychrynllyd ydi disgrifio meddwl unrhyw un neu fudiad. Ond y darlun a ddewisiodd Andras oedd y darlun o’r meddwl fel cyfres o ystafelloedd a dodrefn pob ystafell yn cynrychioli pwyslais arbennig, ffurfiannol i fywyd yr unigolyn neu’r Mudiad. Disgrifiodd ddwy ystafell yn achos TJ, sef yr ystafell ‘Hanesyddol’ a’r ystafell ‘Uniongrededd’. Gwelai TJ nad rhywbeth newydd nac heresiol oedd profiad y diwygiad a thwf y seiadau Methodistaidd; dyma lle’r oedd pobl yn moli’r Arglwydd am iddo’u cofio a’u cadw, am ei gariad a’i ras, ac am werth yr Iawn. Dyma mae’r Eglwys wedi ei wneud o’r cychwyn, a thrwy holl gyfnodau hanes dyma sut y mae Duw yn adnewyddu ei Eglwys. Mae hyn yn wir yn ein cyfnod ni hefyd.

Yn yr ail ystafell mae uniongrededd TJ yn canoli ar y datguddiad sydd yn y Beibl o berson a gwaith Iesu Grist. Dyma galon y meddwl Methodistaidd, a’n traddodiad ni – trwy’r Beibl, a datguddiad yr Ysbryd Glân ein bod yn cael dod, trwy ras Duw, i adnabod Iesu’n bersonol a’i addoli’n Arglwydd.

Dydi’r llanw o gariad a gras sydd gan Dduw tuag atom ddim yn lleihau nac yn gwagu – mae ar gael pob awr o bob dydd a nos yn ei lawnder gogoneddus i bawb sy’n dod yn edifeiriol at Dduw. ‘Ef yw’r Iawn fu rhwng y lladron’. Diolch iddo a diolch i Andras am ein goleuo.

Aneurin

Llais Bro Aled 17.07.16(PDF)

Llais Bro Aled 17.07.16(Word)

Comments are closed.