Dydd Sul, 11 Medi 2016

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’r oedfaon arbennig fydd yn cael eu cynnal ym Mro Aled heddiw! Edrychwn ymlaen at gael canmol enw’r Arglwydd gyda’n gilydd a rhyfeddu at y Duw sy’n maddau’n helaeth i bawb sy’n dod i adnabod Iesu Grist fel eu Hachubwr. Wrth i gymaint ohonom gychwyn ar gyfnod newydd cyffrous mewn swydd, ysgol, coleg neu ymddeoliad(!), mae’n gysur mawr sylweddoli fod yr Arglwydd yn gadarn a digyfnewid trwy’r cyfan a bod Iesu Grist yr un ddoe, heddiw ac am byth. (Hebreaid 13:8)

Yn y Testament Newydd mae Cristnogion yn cael eu hannog: ‘Peidiwch gadael i ddim byd eich poeni chi. Gweddïwch, a gofyn i Dduw am bopeth sydd arnoch ei angen, a byddwch yn ddiolchgar bob amser.’ (Philipiaid 4:6) Ac mae’r un neges yn amserol i ninnau hefyd – rydym am ddiolch i’r Arglwydd heddiw am y ffordd y mae wedi gweithio yn ein plith yn barod ac am gyflwyno’n gilydd i’w ofal, yn ymwybodol o’n hangen mawr wrth gychwyn ar y cam nesaf. Yn arbennig felly, rydym am weddïo dros yr ieuenctid sy’n cael eu derbyn yn gyflawn aelodau heddiw. Ein dyhead yw ar iddynt oll brofi cariad Duw yn Iesu Grist drostynt eu hunain a thyfu i bwyso arno a’i drysori uwchlaw popeth arall.

Mae’n diolch yn fawr i Dduw am Sarah Dafydd a’i chyfraniad fel Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol dros y flwyddyn ddiwethaf wrth i rai joli-hoitio yn Llundain! Mae Sarah wedi bod yn chwa o awyr iach wrth iddi ddod â’r Newyddion Da yn fyw i bob oed yn ei dull bywiog ei hun! Dwi’n siŵr ein bod am ddiolch yn fawr iddi, ac y byddwn yn parhau i weddïo amdani wrth iddi gychwyn ar gwrs meistr mewn gwaith cymdeithasol. Byddwn hefyd wrth gwrs yn cyflwyno Gwion i’r Arglwydd yn gyson wrth iddo yntau barhau â dyletswyddau’r Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol yn llawn amser.

Profiad chwerw-felys fydd diolch a ffarwelio (mewn un ffordd) ag Aneurin heno pan gaiff ei ryddhau o’i ddyletswyddau fel gweinidog. Mae pawb ohonom yn ddyledus iddo am ei ofal tyner drosom fel aelodau, ei arweiniad doeth fel gweinidog, a’i greadigrwydd hynod mewn sawl maes! Diolchwn am i’r Arglwydd ei ddefnyddio’n helaeth yma ym Mro Aled ac yn ehangach ar draws y byd, a gweddïwn am ymddeoliad llawen yn llawn o ddiddanwch yr Arglwydd iddo yntau ac Ann. Yn bersonol, mae fy nyled yn enfawr  i Aneurin am ei gyfeillgarwch a’i anogaeth ddiwyro i mi wrth i ni gyd-weithio ers 2011. Bu’n fraint cael dysgu ganddo a chyd-ddyheu fel tîm gweinidogaethol ar i’r Arglwydd adeiladu ei eglwys ym Mro Aled. Bu Aneurin yn esiampl o dduwioldeb, haelioni ac amynedd, ac edrychaf ymlaen at gael pwyso ar ei gyngor am flynyddoedd i ddod! Diolchwn i’r Arglwydd am ei holl roddion, yn arbennig yr Un sydd y tu hwnt i eiriau. (2 Cor. 9:15)

Rhodri

llais-bro-aled-11-09-16(PDF)

llais-bro-aled-11-09-16(Word)

 

Comments are closed.