Dydd Sul, 18 Medi 2016

Darlleniad y Dydd: Genesis 50: 15-21 (BCND:tud.49/BCN: tud.44)

Croeso cynnes i bob un ohonoch i’r oedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Ar ôl cyfnod o oedfaon arbennig, byddwn yn cael y fraint o ddychwelyd at ein heglwysi lleol ac oedfa’r fro heno i geisio bendith yr Arglwydd gyda’n gilydd wrth ddod i’w addoli a gwrando ar ei Air.

Mae heddiw hefyd yn gyfle i mi ddiolch i chi am eich cefnogaeth a’ch dymuniadau da wrth i minnau, Gwenno a Llio ddychwelyd o Lundain a chychwyn setlo’n ôl yn eich plith. Bu’n flwyddyn eithriadol o fendithiol i ni fel teulu yng Ngholeg Oak Hill, ac rydym yn edrych ymlaen at gael bod yn rhan o’r tîm yma wrth i ni weddïo am eneiniad yr Ysbryd ar ein holl weithgaredd gyda’r bwriad o roi clod i Iesu Grist ein Harglwydd.

Ar y cyfan, nid yw ansicrwydd yn beth i’w groesawu. Bydd y cyfryngau yn aml yn rhybuddio am y niwed economaidd sy’n dod oherwydd ansicrwydd gwleidyddol wedi’r bleidlais ar yr Undeb Ewropeaidd. Ac yn ein bywydau ninnau hefyd, prin yw’r rhai sy’n mwynhau peidio gwybod beth fydd yn digwydd nesaf mewn ysgol, swydd newydd neu wrth dderbyn newyddion am gyflwr ein hiechyd. Gallwn bendroni am ddyddiau tybed beth all ddigwydd, a phryderu ddydd a nos am bob math o bosibiliadau gwahanol. Mae geiriau ein darlleniad o lyfr Genesis yn rhai cyfarwydd ac yn gysur i bob Cristion sy’n ceisio gwneud synnwyr o’r sefyllfaoedd a’r profiadau anodd sy’n siŵr o ddod i’n rhan. Pam mae hyn wedi digwydd i mi? Lle mae Duw yn hyn i gyd? Maent yn gwestiynau cyfarwydd sydd wedi cael eu gofyn gan y saint o oes i oes, ac yn aml, nid yw Duw yn rhoi ateb clir i ni. Ond mae’r Arglwydd yn caniatáu i ni dderbyn cysur o’r ffaith nad oes unrhyw beth yn sioc iddo Ef, a bod hyd yn oed y sefyllfaoedd mwyaf argyfyngus yn gallu bod yn fodd i’r Arglwydd achub a dangos ei gariad tuag at ei bobl.

Siawns nad oedd hyd yn oed yr optimist pennaf yn darogan diwedd llon i stori Joseff ac yntau yn y pydew, ond roedd yr Arglwydd Dduw yn teyrnasu. Meddai Joseff wrth ei frodyr, “Yr oeddech chwi yn bwriadu drwg yn f’erbyn; ond trodd Duw y bwriad yn ddaioni, er mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw’n fyw llawer o bobl.” (Genesis 50:20) I ni yng nghanol ein cwestiynau a’n pryderon, gallwn droi at Iesu yn gwybod fod ei farwolaeth ef yn dangos gwirionedd geiriau Joseff i’r dim. Cofiwn fod bywyd i’w gael yn Iesu Grist serch y drygioni a wnaed yn ei erbyn ef, ac sy’n parhau i’n heffeithio ni yn y byd heddiw. Ym mhob cyfnod, dylem atgoffa ein gilydd: ‘Yr Arglwydd sy’n teyrnasu.’ (Salm 99:1).

Rhodri

llais-bro-aled-18-09-16(PDF)

llais-bro-aled-18-09-16(Word)

Comments are closed.