Dydd Sul, 4 Rhagfyr 2016

Darlleniad y Dydd:  Luc 1:46-56 (BCND:tud.61 / BCN: tud.56)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’r gwahanol oedfaon ym Mro Aled heddiw. Wrth i ni nesáu at y Nadolig, dwi’n siŵr fod yr un pethau yn rhedeg trwy feddwl llawer ohonom – sut wibiodd y flwyddyn heibio mor sydyn, neu sut ydw i’n mynd i lwyddo i gyflawni popeth sydd angen ei wneud cyn y 25ain?! Ymateb tra gwahanol a welwn gan Mair wrth iddi geisio prosesu beth fyddai’n digwydd iddi wrth roi genedigaeth i’w phlentyn cyntaf, a hynny mewn amgylchiadau mor syfrdanol ac annisgwyl. Os ydym ni’n meddwl fod pwysau arnom ni wrth baratoi at brysurdeb y Nadolig dychmygwch angel yn dod atoch yn datgan mai chi fydd mam Mab y Goruchaf! (Luc 1:32)

Gwelwn ymateb Mair yn yr adran hyfryd o Efengyl Luc y byddwn yn ei darllen hefo’n gilydd heddiw – Luc 1:46-56. Yma mae Mair yn datgan ei mawl i’r Arglwydd oherwydd iddo roi’r fath fraint iddi hi a gweithredu trwyddi er mai digon cyffredin oedd hi ohoni ei hun. Nid cael ei bendithio y mae Mair oherwydd ei daioni, ond derbyn ffafr Duw oherwydd bwriadau graslon yr Arglwydd. Yn hynny gwelwn arwydd clir o ymwneud Duw â’i bobl ymhob cenhedlaeth – galw pobl i fod yn bobl iddo Ef er gwaethaf pwy ydynt a beth maent wedi eu gwneud y mae’r Arglwydd, ac nid ar sail eu perfformiad. Dyna sy’n cael ei bwysleisio gan Paul yn Effesiaid 2:8-9 ‘Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn; rhodd Duw ydyw; nid yw’n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb ymffrostio.’

Er mor aml y byddwn yn clywed y geiriau hyn, mae’n hawdd i ni fyw ein bywydau fel petai rhaid i ni ennill ymddiriedaeth yr Arglwydd cyn iddo weithio ynom. Ond ym mywyd Mair, hi roddodd ei hymddiriedaeth yn yr Arglwydd, er nad oedd hi’n hollol sicr sut y byddai popeth yn disgyn i’w lle. Gallodd wneud hyn oherwydd bod ganddi afael amlwg ar wirioneddau’r Ysgrythur. Gwyddai hanes yr Hollalluog yn ymwneud â’i bobl – ei fod yn Un oedd yn llawn trugaredd a nerth, yn gwrthwynebu’r balch ac yn dyrchafu’r rhai sy’n neb (ad. 50-52). Wrth ddod at Nadolig 2016 gallwn weld gymaint yn rhagor na’r hyn a ddeallodd Mair cyn geni’r Mab. Cawsom ni’r fraint o gael clywed pwy yn union oedd y Mab, a dod i wybod fod yr hyn a wnaeth Iesu trwy ei fywyd, ei farwolaeth a’i atgyfodiad wedi dod â ffafr dragwyddol Duw i bawb sy’n credu. Diolchwn am wyrth y geni a chofiwch am yr Oedfa Garolau nos Sul nesaf am 6 yng Nghapel Coffa Henry Rees. Bydd yn gyfle arbennig i ni ddiolch am ddyfodiad y Gwaredwr i’n byd, a thrwy’r gwahoddiadau gallwn annog eraill o bell ac agos i ymuno â ni!

Rhodri

llais-bro-aled-04-12-16(PDF)

llais-bro-aled-04-12-16(Word)

Comments are closed.