Dydd Sul, 11 Rhagfyr 2016

Darlleniad y Dydd:  Eseia 11:1-5 (BCND:tud.629 / BCN: tud.574)

Bore da a chroeso cynnes i chi i gyd i’r oedfaon ym Mro Aled heddiw. Gweddïwn y byddwn ni’n cael rhyddid i addoli Duw a dod i’w adnabod yn well ar ôl clywed ei Air. Mae’r Nadolig bron ar ein pennau a gobeithiwn y medrwch ymuno â ni ar gyfer Gwasanaeth Carolau a Phlygain Bro Aled heno.

Mae ein darlleniad heddiw (Eseia 11:1-5) yn canolbwyntio yn llwyr ar un person – “un brigyn newydd yn tyfu o foncyff Jesse”. Yn y cyfnod yma mae Eseia yn proffwydo, roedd Israel mewn sefyllfa go fregus gyda theyrnas mawr a phwerus Asyria yn bygwth arni. Mae’r bennod yma’n cyfeirio at gyfnod gwell – cyfnod o heddwch gyda llinach frenhinol Israel yn dal yn gyfan. Tybed allwn ni uniaethu gyda’r addewidion sydd yma?

Oherwydd eu anffyddlondeb crefyddol, roedd brenhinoedd Israel wedi troi eu cefnau yn llwyr ar Dduw. Roedden nhw’n dibynnu yn llwyr ar eu gallu eu hunain. Roeddent felly yn gweld eu teyrnas yn symud yn bellach o’r lle yr oedd hi i fod – yn sanctaidd ac yn arwain y bobloedd eraill at yr Arglwydd. Roeddent yn anufudd i’r Arglwydd. Roeddent yn barnu yn anghyfiawn – yn aml yn ceisio cynyddu eu pŵer eu hunain yn hytrach na gwasanaethu Duw a’r bobl. Roeddent yn caniatáu i bobl ddrwg gael eu ffordd heb gosb. A fedrwn ni uniaethu gyda’r geiriau yma? Ar lefel wleidyddol, ydan ni’n gweld fod yr un peth yn wir heddiw? Tybed ydan ni’n teimlo ein bod ni’n anffyddlon i Dduw?

Ond! Mae neges Eseia yn un o obaith, nid yn un ddamniol. Mae’n dweud, er fod y pethau hyn yn wir – er fod eich llywodraethwyr yn anffyddlon i Dduw ac yn anghyfiawn; er fod eich galwad fel petai’n syrthio i ddarnau, mae Duw yn dal yn ffyddlon.  Mae Duw yn mynd i anfon un i reoli fydd yn llawn ysbryd Duw – llawn doethineb, strategaeth a defosiwn a pharch at yr Arglwydd. Bydd yr un yma wrth ei fodd yn gwasanaethu’r Arglwydd. Bydd yn teyrnasu’n gyfiawn ac yn ffyddlon. Tybed ydan ni’n gweld angen ar gyfer rhywun fel hyn? Tybed ydan ni angen rhywun fel yma i deyrnasu dros ein bywydau ni?

Newyddion da yr Efengyl i ni y bore yma ydi bod un o linach frenhinol Israel – gwreiddyn Jesse yn bod. Mae un sydd yn teyrnasu’n gyfiawn a ffyddlon. Mae un sydd wedi gwneud iawn am ein pechodau ar Groes Calfaria sef Iesu Grist! Mae’r gwahoddiad i ni ddod yn rhan o’i deyrnas di-ddiwedd ar gael yn rhad ac am ddim.

Gwion

llais-bro-aled-11-12-16(PDF)

llais-bro-aled-11-12-16(Word)

Comments are closed.