Dydd Sul, 12 Chwefror 2017

Darlleniad y Dydd:  2 Thesaloniaid 2:13-17 (BCND:tud.228 / BCN: tud.209)

Bore da a chroeso cynnes i chi i’r oedfaon heddiw. Gweddïwn y byddwn ni i gyd yn dod i berthynas ddyfnach gyda’n Harglwydd ac yn cael ein hatgoffa mor enfawr ydy ei gariad atom ni. Dewch i ni gymryd y cyfle i weddïo fel mae Paul yn gweddïo yn adnodau 16-17 o’n darlleniad ni heddiw (2 Thes. 2:13-17). Yn y dyddiau caled yma, dewch i ni anrhydeddu ein gilydd trwy gyflwyno ein ffrindiau, teulu a chyd-aelodau i’r Arglwydd, ac y bydd yn eu cysuro a’u nerthu i wneud beth sy’n dda.

Fel rydym i gyd yn gwybod, ryda ni’n byw mewn amseroedd ansicr iawn. Mae ansicrwydd ac ansefydlogrwydd gwleidyddol wrth i ni feddwl am sut mae arweinwyr y byd yn cydweithio. Mae ansicrwydd economaidd wrth i’r byd masnachol ddod i dermau gyda Phrydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, ac mae ansicrwydd cymdeithasol wrth i ni gael adroddiadau pryderus am ein system iechyd ac am y sefyllfa ffoaduriaid fregus iawn sy’n dal yn bwnc llosg go iawn. Sut yda ni felly i fyw yn yr amseroedd yma? Yn bwysicach, ydy ansefydlogrwydd y byd o’n hamgylch ni yn mynd i ysgwyd ein ffydd? A fydd ein ffydd yn datblygu’n rhywbeth ansicr?

Os yda ni’n teimlo fel yma, mae gan Paul eiriau cadarn i ni. Yn ail bennod 2 Thesaloniaid, mae Paul yn ysgrifennu i leddfu ofnau’r bobl oedd yn credu eu bod wedi methu ail-ddyfodiad Iesu Grist ac yn cael eu dylanwadu gan lawer o bobl wahanol oedd yn ceisio eu twyllo a’u denu i ffwrdd o’u ffydd. Yng ngwyneb hyn, ateb Paul ydy cyhoeddi’r gwir ac atgoffa’r darllenwyr mor anhygoel ydy ysblander yr Arglwydd o gymharu ag unrhyw beth arall sy’n bod (2 Thes. 2:8). Mae Paul yn gorffen y bennod trwy ein hatgoffa beth ddylem ni ddal ymlaen ato pan mae ansicrwydd yn ein taro ni – 1) Cyhoeddi’r Newyddion Da; 2) Ysblander yr Arglwydd Iesu; 3) Y cwbl sydd wedi cael ei ddysgu i ni.

Mewn cyfnodau o ansicrwydd, mae Paul yn pwysleisio pa mor bwysig ydy dal ymlaen at yr hyn y gwyddwn sy’n wir – Gair Duw. Uwch popeth arall, dyma sy’n bwysig. Dim ots beth arall sy’n digwydd o’n cwmpas ni “mae neges yr ARGLWYDD yn aros am byth” (Eseia 40:8) , “Yr ARGLWYDD ydy’r Duw tragwyddol! Fo sydd wedi creu’r ddaear gyfan. Dydy ei nerth o ddim yn pallu; Dydy o byth yn blino. Mae o’n rhy ddoeth i unrhyw un ei ddeall!” (Eseia 40:28) ac “Mae Iesu y Meseia yr un fath bob amser – ddoe, heddiw ac am byth!” (Hebreaid 13:8).

Gwion

Llais Bro Aled 12.02.17(PDF)

Llais Bro Aled 12.02.17(Word)

Comments are closed.