Dydd Sul, 19 Chwefror 2017

Darlleniad y Dydd:  Josua 24:14-15 (BCND:tud.219 / BCN: tud.200)

‘Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw; deled dy deyrnas; gwneler dy ewyllys, ar y ddaear fel yn y nef.’ Gyda’r geiriau yma y rhoddodd Iesu wers werthfawr i’w ddisgyblion ynglŷn â sut i weddïo. (Mathew 6:9-13) Dangosodd i ni sut y dylem sylweddoli mawredd ac agosrwydd ein Tad Nefol, a gweddïo gan ddymuno’i weld Ef yn cael ei glodfori gyda’i waith yn dod yn fwy a mwy amlwg yn ein plith. Ac wrth i ninnau ddod at ein gilydd ar ddechrau Sul arall, rydym am barhau i gael ein dysgu gan ein Harglwydd Iesu Grist trwy gael ein trawsffurfio wrth adnewyddu ein meddwl er mwyn inni allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy’n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. (Rhufeiniaid 12:2)

Dros yr wythnosau diwethaf cafodd nifer o ddigwyddiadau eu cynnal i gofio trichanmlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn. Er mai fel emynydd yr ydym ni’n tueddu i feddwl amdano’r dyddiau hyn, defnyddiwyd ef yn helaeth gan yr Arglwydd mewn meysydd gwahanol. (Dwi’n siŵr y clywn fwy am hyn yn ystod y flwyddyn!) Wrth i ni gofio am ei gyfraniad arbennig, rydym am ddiolch i Dduw amdano ac am y ffaith fod Cristnogion yn 2017, ac ar draws y byd, yn parhau i gael eu gwefreiddio gan ei emynau hyfryd. Llwyddodd Pantycelyn i gyfleu ysblander unigryw person Iesu Grist a rhyfeddod ‘Duw yn marw dros y dyn’ mewn modd personol. Nid gwybodaeth Feiblaidd sych oedd ganddo, ond profiad real o waith Duw yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân yn ei garu, yn ei gynnal a’i arwain trwy amgylchiadau anodd bywyd.

Wrth i ni droi at ein darlleniad ar y cyd, gwelwn y tebygrwydd rhwng un o themâu cyson Pantycelyn â neges Josua yn annog y bobl i ymroi i addoli’r Arglwydd byw yn hytrach na duwiau’r cenhedloedd o’u cwmpas. A dweud y gwir, mae Josua yn dangos yn glir beth yw’r opsiynau o flaen pobl ym mhob oes: un ai rhoi ein hunain i’r Un a ryddhaodd ei bobl o gaethiwed a’u prynu â gwaed gwerthfawr Un oedd fel oen di-fai a di-nam, sef Crist (1 Pedr 1:19), neu wasanaethu eilun dduwiau. Mae’n hawdd i ni feddwl fod Josua yn esiampl anghyffredin o ffydd, ond dyna alwad pob Cristion heddiw hefyd. I roi’n ffydd yng Nghrist, a byw ein bywydau mewn diolchgarwch i Dduw am ein hachub trwy ras, gan ddyheu am i eraill hefyd ddod i dderbyn Crist fel Arglwydd a Gwaredwr. Allwn ni gyd-fynd â’r hyn ddywed Pantycelyn yn emyn 314 Caneuon Ffydd?

Wel dyma’r gwrthrych cun,
a dyma’r awr a’r lle
cysegraf fi fy hun
yn gyfan iddo fe;
ffarwél, ffarwél bob eilun mwy,
mae cariad Iesu’n drech na hwy.

Rhodri

Llais Bro Aled 19.02.17(PDF)

Llais Bro Aled 19.02.17(Word)

Comments are closed.